پایان نامه تعیین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

اهداف پژوهش:

۱-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

۲-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

۳-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

۴-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

۱-۵-سوالات پژوهش:

۱-به چه میزان بین سبک تفکر مدیران بامیزان پذیرش تغییر ارتباط وجوددارد؟

۲-به چه میزان بین انواع سبک های تفکر (قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)با پذیرش تغییر ارتباط وجوددارد؟

۳- به چه میزان بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر ارتباط وجوددارد؟

۴- به چه میزان بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییرارتباط وجوددارد؟

۱-۶- تعاریف واژه ها ومتغیرها:

الف) تعاریف نظری واژه ها ومتغیرها:

سبک تفکر:

عبارت از شیو ه ترجیهی تفکر، سبک مترادف با توانایی نیست، بلکه نحوه استفاده از توانایی است، افراد ممکن است توانایی مشابهی داشته باشند لذا سبک های تفکرات آنها متفاوت است (استرنبرگ ،۲۰۰۲).

سبک تفکر قانون گذار:

افراد قانونگذار دوست دارن قوانین خود را خود وضع کنند و به مسائلی بپردازند که قبلاٌ طرح ریزی و سازماندهی نشده باشد (سیف،۱۳۸۷،ص۲۷۵)

سبک تفکر اجرایی:

افراد دارای این سبک تفکر مایلند از مقررات پیروی کنند و کارهایی انجام دهند که قبلا طرح ریزی و سازماندهی شده است، و نقش خود را به جای خلق ساختارهای نو، دردرون ساختارهای موجود ایفاء نماید. فشار گروه همسالان کودک را تشویق به پذیرش سبک تفکر اجرایی و احترام به هنجارهای گروهی می کند(سیف،۱۳۸۷،ص۶۳۵)

سبک تفکر قضاوت گر:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

۲-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

۳-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

۴-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد

Leave a comment