پایان نامه: تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی

تکه هایی از متن :

2-1- مقدمه

در این فصل نتایج به‌دست آمده در فصل گذشته ابتدا برای حالتی‌که نیروی سطحی، نیروی با امتداد دلخواه  در مبدا است، ساده شده و جواب مسأله برای حالت ایزوتروپ به‌دست می­آید. نشان داده می‌شود که نتایج برای حالت ایزوتروپ منطبق بر نتایج موجود در مقالات می‌باشند. نتایج برای حالت استاتیکی نیز ساده می‌شود چرا که در فهم مسأله بیشتر کمک می‌کند. در نهایت با انتقال دستگاه مختصات به یک نقطه دلخواه، تغییرمکان ها و تنش ها در هر نقطه به‌دست می‌آیند که به‌عنوان توابع گرین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی