پایان نامه تعیین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فرضیه های تحقیق:

۱-۶-۱٫فرضیه اصلی:

بین هوش سازمانی و عملکرد کارکنان سازمان علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان رابطه معنا داری وجود دارد.

۱-۶-۲٫ فرضیه های فرعی:

  1. بین بینش راهبردی و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین سرنوشت مشترک  و عملکردکارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین تمایل به تغییر و عملکردکارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین اتحاد و انسجام و عملکردکارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رابطه معناداری وجود دارد.
  5. بین روحیه  و عملکردکارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رابطه معناداری وجود دارد.
  6. بین به کارگیری دانش  و عملکردکارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رابطه معناداری وجود دارد.
  7. بین فشار عملکرد و عملکردکارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رابطه معناداری وجود دارد.

۱ ـ ۸٫ تعریف عملیاتی  و نظری متغیرها:

این قسمت ، به بیان مفاهیم و تعاریف کلیدی می پردازد که در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته اند.

۱ ـ ۸ ـ ۱٫ متغیر وابسته:

۱-۸-۱-۱٫ تعریف نظری عملکرد :

از واژه عملکرد تعاریف زیادی شده است اما در یک تعریف جامع می توان گفت عملکرد به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی شده و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ، بلکه خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج ، در مورد آنها قضاوت کرد (بیک زاد و همکاران ،۱۳۸۹ : ۱۵۱).

صاحبنظران سازمانی اخیرا عملکرد را به دو بعد تقسیم می کنند :

عملکرد وظیفه ای  : عملکرد وظیفه ای فعالیت هایی را در بر می گیرد که رسما به عنوان قسمتی از شغل می باشند و عموما در تجزیه و تحلیل شغل وجود دارند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱ – ۴ – ۲- ۱٫ سنجش رابطه بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱ – ۴ -۲-۲٫ سنجش رابطه بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱ – ۴ -۲- ۳-. سنجش رابطه بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱ – ۴ -۲- ۴٫ سنجش رابطه بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱ – ۴ -۲- ۵٫ سنجش رابطه بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱-۴-۲-۶٫ سنجش رابطه بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱-۴-۲-۷٫ سنجش رابطه بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد

Leave a comment