پایان نامه بررسی ارتعاشی یک ورق مرکب لایه‌ لایه به کمک تئوری دومتغیره‌ پالوده شده به روش المان‌های محدود سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مکانیک

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

عنوان:

تحلیل ارتعاشی یک ورق مرکب لایه‌لایه به کمک تئوری دومتغیره‌ی پالوده شده به روش المان‌های محدود سلسله مراتبی

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا میردامادی

 

فهرست مطالب:

فهرست مطالب ……………………………………………………………هشت

چکیده……………………………………………………………………………. 1

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………… 7

1-1    تاریخچه‌ای به روش‌های حل مسایل ارتعاش آزاد ورق‌ها……………. 8

1-2    روش‌ المان محدود سلسله مراتبی………………………………….. 21

1-2-1     مقدمه………………………………………………………………… 21

1-2-2     روش‌های المان محدود……………………………………………… 22

1-2-3     مروری بر کارهای انجام گرفته در زمینه روش المان محدود سلسله مراتبی….23

1-2-4     ویژگی‌های روش المان محدود سلسله مراتبی…………………. 24

1-3    اهداف پژوهش…………………………………………………………… 25

فصل سوم: تئوری‌های کلاسیک و تغییرشکل برشی مرتبه اول ورق……….26

2-1    مقدمه……………………………………………………………………. 26

2-2    تعریف ماده عمودسانگرد………………………………………………. 27

2-3    تئوری کلاسیک ورق لایه لایه………………………………………….. 27

2-3-1     میدان‌های جابجایی و کرنش………………………………………. 28

2-3-2     ارتباط‌های ساختاری تنش- کرنش…………………………………. 29

2-3-3     فرمول‌بندی المان محدود…………………………………………….. 30

2-3-4     ماتریس سختی………………………………………………………. 31

2-3-5     تابع‌های درونیاب لاگرانژی……………………………………………. 32

2-3-6     تابع‌های شکل هرمیتی……………………………………………… 33

2-3-7     ماتریس جرم…………………………………………………………… 36

2-3-8     روش المان محدود سلسله مراتبی برای ورق تئوری کلاسیک…. 38

2-3-9     تابع‌های شکل سلسله مراتبی درون-صفحه……………………… 38

2-3-10   تابع‌‌های شکل برون-صفحه………………………………………….. 41

2-3-11   استخراج ماتریس سختی وجرم…………………………………….. 43

2-3-12   حل عددی ورق با تئوری کلاسیک ورق…………………………….. 43

2-4    تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول……………………………………. 51

2-4-1     میدان‌های جابجایی و کرنش………………………………………. 51

2-4-2     ارتباط‌های ساختاری تنش- کرنش…………………………………. 53

2-4-3     فرمول‌بندی المان محدود…………………………………………….. 53

2-4-4     ماتریس سختی……………………………………………………… 54

2-4-5     ماتریس جرم…………………………………………………………. 56

2-4-6     روش المان محدود سلسله مراتبی……………………………….. 57

فصل سوم: تئوری ورق دو‌متغیره پالوده شده………………………………… 60

3-1    مقدمه…………………………………………………………………….. 60

3-2    فرضیات اساسی…………………………………………………………. 61

3-3    ارتباط‌های کرنش- جابجایی……………………………………………… 62

3-4    معادله‌های ساختاری تنش-کرنش……………………………………… 63

3-5    معادله‌های حرکت…………………………………………………………. 65

3-6    فرمول‌بندی المان محدود…………………………………………………. 68

3-6-1     ماتریس سختی………………………………………………………. 69

3-6-2     ماتریس جرم…………………………………………………………… 72

3-7    روش المان محدود سلسله مراتبی برای تئوری ورق دو‌متغیره پالوده شده….73

3-7-1     تابع‌های شکل روش المان محدود سلسله مراتبی………………. 74

3-7-1     نتیجه‌گیری……………………………………………………………… 75

نتیجه‌گیری و پیشنهاد …………………………………………………………… 87

4-1    نتیجه گیری………………………………………………………………… 87

4-2    پیشنهاد‌ها………………………………………………………………… 88

روش المان محدود سلسله مراتبی…………………………………………….89

پ-1-1   تابع‌ها‌ی شکل سلسله مراتبی…………………………………………89

پ-1-2   تابع‌ها‌ی شکل سلسله مراتبی یک‌بعدی……………………………92

پ-1-3   تابع‌ها‌ی شکل سلسله مراتبی المان میله…………………………..96

پ-1-4   تابع‌ها‌ی شکل سلسله مراتبی المان تیر…………………………….98

پ-1-5   تابع‌های مثلثاتی یک‌بعدی…………………………………………101

پ-1-6   تابع‌ها‌ی شکل سلسله مراتبی دوبعدی (المان مستطیلی)………102

مراجع …………………………………………………………………………… 104

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید 

Leave a comment