پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی    گرایش داخلی

عنوان:

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

  

استاد راهنما:

 دکتر فرزین فرحبد

بهمن 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ ) مقدمه.. 3

1-2 ) بیان مساله.. 4

1–3 ) مدل تحقیق.. 6

۱-4) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

۱ – 5) اهداف تحقیق.. 7

۱ – 6) فرضیه های تحقیق.. 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها.. 8

۱-8 ) قلمرو تحقیق.. 10

۱-8-۱) قلمرو موضوعی تحقیق. 10

۱-8-۲) قلمرو مکانی تحقیق. 10

۱-8-۳) قلمرو زمانی تحقیق. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: هوش تجاری

۲-۱-۱) تعریف هوش تجاری. 13

۲-۱-۲) عناصر مؤثر بر هوش تجاری. 14

۲-۱-۳)  اجزای هوش تجاری. 15

۲-۱-۴)  اهمیت هوش تجاری. 16

۲-۱-۵) اهداف اصلی هوشمندی کسب وکار. 18

۲-۱-۶) کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری. 18

۲-۱-۷) اثر بخشی هوش تجاری. 20

۲-۱-۸) ارزیابی هوش تجاری. 20

۲-۱–۹) پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری. 22

بخش دوم: عملکرد بازرگانی

۲-۲-۱) مقدمه. 26

۲-۲-۲) تعریف عملکرد. 26

۲-۲-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد. 28

2-2-4) سنجش عملکردسازمانی. 30

۲-۲-۵) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد. 30

۲-۲-۶) عملکرد بازار. 36

2-2-7) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار. 38

2-2-8) الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) 43

2-2-9) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن. 44

2-2-10) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی. 46

2-2-11) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف. 46

2-2-11-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری. 47

2-2-11-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. 48

2-2-11-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه.. 58

3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 58

3-3) روش تحقیق.. 58

۳-4) جامعه و نمونه آماری.. 59

۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها.. 59

3-5-1) روایی پرسشنامه. 60

۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه. 61

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه.. 64

4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 64

4-3) توصیف متغیر های تحقیق.. 64

4-4) بررسی پیش نیاز های انجام آزمون تحلیل رگرسیون.. 71

4-5) آزمون فرضیات تحقیق.. 73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه.. 78

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 78

5-3) نتایج آمار استنباطی.. 84

5-4) پیشنهادات براساس یافته های تحقیق.. 85

5-5) محدودیت های تحقیق:.. 87

منابع و مأخذ. 89

      

 

فهرست جداول

عنوان                                            صفحه

جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد   29

جدول2-2) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا   35

جدول 2 -3) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی. 42

جدول(2-4) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن   45

جدول 2- 5): اهداف ارزیابی عملکرد سازمان. 46

جدول 2– 6) خلاصه ای تحقیقات. 53

جدول2-7) خلاصه پژوهش های انجام شده در ارتباط با عملکرد بانکها و معرفی شاخص های عملیاتی. 55

جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد. 60

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه   62

جدول4-1) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی. 64

جدول4-2) توصیف متغیریکپارچگی داده ها. 65

جدول4-3) توصیف متغیر قابلیت تحلیل. 66

جدول4-4) توصیف متغیر کیفیت محتوای اطلاعات. 67

جدول4-5) توصیف متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات. 68

جدول4-6) توصیف متغیر به کارگیری اطلاعات  در فرآیند کسب و کار   69

جدول4-7) توصیف متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. 70

جدول4-8) آزمون کولموگروف- اسمیرنف. 71

جدول4-9) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای مستقل تحقیق.   72

جدول4-10) ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته ومتغیرهای مستقل.   72

جدول4-11) آماره دوربین – واتسون.. 72

جدول 4-12) آزمون رگرسیون بین ابعاد هوش تجاری و عملکرد بازرگانی   73

جدول4-13) ضریب همبستگی بین ارتقاء دادها و عملکرد بازرگانی   74

جدول4-14) ضریب همبستگی بین قابلیت های تحلیل و عملکرد بازرگانی   74

جدول4-15) ضریب همبستگی بین کیفیت محتوای اطلاعات و عملکرد بازرگانی   75

جدول4-16) ضریب همبستگی بین کیفیت دسترسی به اطلاعات و عملکرد بازرگانی………………………………….. 75

جدول4-17) ضریب همبستگی بین استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار و عملکرد بازرگانی. 76

جدول4-18) ضریب همبستگی بین فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و عملکرد بازرگانی. 76

جدول 5-1) توصیف سوالات متغیر یکپارچگی دادها. 78

جدول 5-2) توصیف سوالات متغیر قابلیت تحلیل. 79

جدول 5-3) توصیف سوالات متغیر کیفیت محتوای اطلاعات. 79

جدول 5-4) توصیف سوالات متغیر دسترسی به اطلاعات. 80

جدول 5-5) توصیف سوالات متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. 80

جدول 5-6) توصیف سوالات متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. 81

جدول 5-7) توصیف سوالات متغیر عملکرد بازاری. 82

جدول 5-8) توصیف سوالات متغیر عملکرد مالی. 83

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                            صفحه

نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر عملکرد بازرگانی. 64

نمودار4-2) هیستوگرام  متغیر یکپارچگی داده ها. 65

نمودار4-3) هیستوگرام  متغیر قابلیت های تحلیلی. 66

نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر کیفیت محتوای اطلاعات. 67

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات. 68

نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. 69

نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. 70

نمودار 5-1) نمودار عملکرد مالی. 83

 

فهرست اشکال

عنوان                                            صفحه

شکل (1-1) : مدل مفهومی تحقیق. 6

شکل (۲-۱) هرم فرآیند ایجاد ارزش افزوده در هوش تجاری. 15

شکل 2-2) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی. 31

شکل 2-3) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج. 33

شکل2-4) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا. 34

شکل 2-5) جریان های عملکرد شرکت. 37

شکل2-6) ماهیت معیارها. 38

شکل 2-7) کارت امتیازی متوازن چهارچوبی برای سیستم مدیریت استراتژیک. 43

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment