پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود بر ابراز وجود معتادان در حال بازتوانی

دانلود پایان نامه

.

رفتار گرایان شناختی

رفتار گرایان شناختی دارای دیدگاه های متفاوتی هستند،آنها رفتار های ناسازگارانه را به عنوان محصول های عقاید غیر عادی خود درباره ی خود و محیط می دانند.در این دیدگاه الکلیسم و وابستگی به مواد  مکانیسم های سازشی ناسازگارانه ای هستند که با افزایش مهارت های حل مسأله و مهارت های سازشی می توان آن ها را کاهش داد .آنها بیشتر به پدیده ی عود [۱]و راه اندازی هایی [۲]که در ارتباط با نوشیدن زیاد الکل یا سوء استفاده از مواد می باشند،متمرکز هستند.در این دیدگاه درمان به عنوان کاهش خطر از طریق پیش بینی موقعیت های پر خطر تصور می شود.با پیش بینی این موقعیت ها،می توان راهبرد های چاره سازی را اندیشید.آزمایش کرد و به مرحله اجرا در آورد.

روان شناسی خود[۳]

روان شناسی خود به تجربه ای شبیه به منظره متکی است که در آن،همدلی معرف قلمرو اطلاعات مرتبط است و ارتباط همدلانه پایه ای برای تبدیل و تبادل و عمل شفا بخش [۴]می باشد.خود به صورت تجربه ی ذهنی ملحوظ شده و فضیلت و بقای حس تمامیت به هم پیوسته [۵](حیاتی،پویا و قابل) یک انگیزش روان شناختی عمده محسوب می شوند.از طریق استفاده از افراد دیگر ،خود واجد صفات،مهارتها و دارای قریحه ای برای تجربه تمامیت می شود.این ارتباطات خود-خود موضوع [۶]نامیده می شود و همان طور که از نامش پیداست،افراد دیگران را به قصد خود کارکردی  [۷]و به هم پیوستگی با خود یکی می کنند.این عمل می تواند طبیعی و سالم و یا آسیب شناسانه باشد که بستگی به شخص و موضوع خود [۸]دارد.این دیگران مهم [۹](موضوع های خود)کارکرد های خود نظم بخشی اساسی را فراهم می کند که افراد به تنهایی نمی توانند به آن نائل آیند.قطع ارتباط مکرر با موضوع خود به ناکامی و تجربه فروپاشی در رابطه خود-خود موضوع منجر می شود که آن هم می تواند به یک حس نیاز شدید به موضوع خود قابل اعتماد  و قابل پیش بینی  منتج شود.فروپاشی های مستمر،از حس به هم پیوستگی ممانعت کرده و اغلب باعث می شود شخص احساس خرد شدگی،چند پارگی و گسیختگی کرده و سبب ایجاد رفتار های خود کشی،خشم،دیگر کشی با بیش از حد آشفته  و هراس آنگیز  گردد.الکل و مواد می تواند به منزله ی موضوع های خود به کار رود.ابتدا به نظر می رسد

Leave a comment