پایان نامه بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع محور در برنامه ­ریزی دهکده ­های شهری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده معماری و شهر سازی

گروه برنامه ریزی و طراحی مجتمع زیستی

رشته برنامه ریزی شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

عنوان:

بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع-محور در برنامه­ریزی دهکده­های شهری

نمونه موردی: محله ده­ونک، شهر تهران

اساتید راهنما:

خانم دکتر مرجان نعمتی­مهر

آقای مهندس عباس شعیبی

فهرست مطالب:

1- بخش نخست : مقدمه موضوع…………………………………………………………………..1

1-1-بیان مسأله……………………………………………………………………………………….2

1-2-ضرورت و اهمیت مسأله…………………………………………………………………………3

1-3-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….3

1-4-سوالات پژوهش………………………………………………………………………………….4

1-5-ساختار پژوهش……………………………………………………………………………..4

1-6-روش تحقیق…………………………………………………………………………………….6

2- بخش دوم : مرور ادبیات…………………………………………………………………………. 7

2-1-فصل اول: پیشینه نظری   ……………………………………………………………………..8

2-1-1-تشریح رهیافت تجدید حیات شهری……………………………………………………….9

2-1-1-1-مفهوم رهیافت تجدید حیات شهری…………………………………………………….9

2-1-1-2-هدف از تجدید حیات شهری……………………………………………………………..10

2-1-1-3-ابعاد رهیافت تجدید حیات شهری………………………………………………………11

2-1-2- تجدیدحیات شهری و دستیابی به پایداری اجتماعی…………………………………13

2-1-2-1- مفهوم پایداری به عنوان یک دیدگاه توسعه ای……………………………………….13

2-1-2-2- پایداری اجتماعی……………………………………………………………………….15

2-1-2-3-تعریف جامعه پایدار………………………………………………………………………22

2-1-2-4- نقش  تجدید حیات شهری  در  پایداری اجتماعی…………………………………..23

2-1-3-تجدیدحیات شهری  اجتماع محور…………………………………………………………25

2-1-3-1-افزایش حضور اجتماع در سیاست تجدید حیات شهری………………………………25

2-1-3-2-جریاناتی با توجه به فقدان واژه تعریفی……………………………………………..26

2-1-3-3- ارائه روش های مشارکتی هدفمند در نواحی آسیب دیده……………………….31

2-1-3-4- تمرکز غیرانتقادی روی اجتماع………………………………………………………..32

2-1-3-5- موانع و محدودیت ها در دخالت اجتماعی……………………………………………33

2-1-3-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………………….38

2-1-4-کاربست تجدیدحیات شهری  اجتماع محور در دهکده‌های شهری…………………..39

2-1-4-1-روند تشکیل روستاشهر و رویکرد مرتبط با آن در شهرسازی……………………39

2-1-4-2- روستاهای اقماری یا واقع در حوزه نفوذ شهرها ………………………………..40

2-1-4-3- تعریف روستاشهر……………………………………………………………………41

2-1-4-4- ویژگی های روستاشهر………………………………………………………………41

2-1-4-5- برنامه ریزی و طراحی روستاشهر……………………………………………….47

2-1-5- جمع بندی: شاخص‌های تجدیدحیات اجتماع محور در دهکده های شهری براساس پیشینه نظری…..47

2-2- فصل دوم: پیشینه عملی……………………………………………………………. 49

2-2-1- تجربه عملی کاربست تجدیدحیات اجتماع محور- نمونه‌های خارجی…………50

2-2-1-1-  نمونه 1: روستاشهر کلوین گروو……………………………………………..52

2-2-1-2- نمونه 2: لایپزیگ شرق، لایپزیگ ، آلمان………………………………………56

2-2-1-3-آموزه هائی از تجارب جهانی تامین مالی بهسازی شهری………………….64

2-2-2- تجربه عملی کاربست تجدیدحیات اجتماع محور- نمونه‌های داخلی…………..66

2-2-2-1- سابقه بازسازی و نوسازی شهری در ایران………………………………..66

2-2-2-2- نمونه1: طرح منظر شهری محله خوب بخت-منطقه15تهران………………..75

2-2-2-3- نمونه2: طرح توانمندسازی جامعه محلی- توسعه پایدار سکونتگاه های غیر رسمی نودهِ مشهد….84

2-2-3- جمع بندی: شاخص‌های تجدیدحیات اجتماع محور در دهکده‌های شهری براساس پیشینه عملی…..97

2-3- بخش سوم: چارچوب مفهومی………………………………………………………99

2-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………..100

2-3-2- تشریح رهیافت تجدید حیات اجتماع-محور در برنامه­ریزی دهکده­های شهری…….100

2-3-3- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………….100

3- بخش سوم: طرح تحقیق…………………………………………………………102

3-1-  روش تحقیق………………………………………………………………….103

3-2- فرآیند تحقیق………………………………………………………………….103

3-3- معرفی متغییرها…………………………………………………………………105

3-4-شیوه­ها و تکنیک­های گردآوری اطلاعات…………………………………………….106

3-4-1- روش کتابخانه­ای…………………………………………………………………..106

3-4-2- روش میدانی………………………………………………………………………..106

3-4-3- جامعه آماری (بستر تحقیق)……………………………………………………107

3-4-4- روش نمونه گیری …………………………………………………………………107

3-4-5- تعیین حجم نمونه……………………………………………………………….108

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها…………………………………………………………109

3-6-محصول نهایی……………………………………………………………………….109

4- بخش چهارم : شناخت نمونه موردی……………………………………………….110

4-1-فصل یکم: شناخت زمینه……………………………………………………….111

4-1-1- شناخت وتدقیق محدوده محله ……………………………………………….112

4-1-2- شناخت وتدقیق حوزه راهبردی………………………………………………..114

4-1-3- بررسی، تدقیق و انطباق اهداف و راهبردهای اسناد فرادست……………….117

4-2-فصل دوم: شناخت پایه سیستم های محله ای   ………………………………..120

4-2-1- بررسی ساختار محیط طبیعی و زیست محله…………………………………121

4-2-1-1- زمین شناسی و خاکشناسی……………………………………………..121

4-2-1-2- میزان بارش……………………………………………………………………121

4-2-1-3- آب و هوا……………………………………………………………………………122

4-2-1-4- بررسی و شناسایی تهدیدهای محیطی…………………………………….122

4-2-1-5- ساختار منابع آب………………………………………………………………124

4-2-1-6- بررسی و کیفیت محیط زیست………………………………………………125

4-2-2- بررسی ساختار جمعیت و اجتماع محله………………………………………129

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید 

Leave a comment