پایان نامه بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان‏ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد 

رشته: حسابداری

موضوع:

بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی.

 

استاد راهنما:

استاد مشاور:

سال تحصیلی

1391-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………..……………………………….…..………. 1
1. فصل اوّل: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه……………………………………………….……………………………….…….. 3
1-2 ساختار پژوهش………..………………………………….………………………………… 3
1-3 بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش….……………………………….……………………. 3
1-4 اهمّیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………..….….…..……… 4
1-5 اهداف پژوهش…………………………..…………………………….……………………… 5
1-6 پرسش‏های پژوهشگر در این پژوهش…………………………..…..………………..…………………. 5
1-7 فرضیه‏های پژوهش………….……………………………….……………………………..… 5
1-8 روش‏شناسی پژوهش……….……………….………………………………………..……… 5
1-9 روش گردآوری اطلاعات………………….……………….……….………………………… 6
1-10 متغیرهای عملیاتی پژوهش……………………………….………………..……………….… 6
1-11 قلمرو پژوهش………….………………..…………………………..…………….….…… 7
1-11-1 قلمرو موضوعی……………………………………………………………………..…….… 7
1-11-2 قلمرو زمانی………………………….………………….……………………..….….…….. 7
1-11-3 قلمرو مکانی……….………………………………..…………..………………………..… 7
1-12 کاربران پژوهش………….……………….………………..………………………….…… 7
1-13 تعاریف واژگان کلیدی…………………………….………………………………………….…… 7
1-13-1 محافظه‏کاری حسابداری …….…………..….…………………………………………..… 7
1-13-2 ارزش شرکت…….……………….…..….…………………….…………………….… 7
1-13-3 احتیاط ……………………………………………………..………………………..….. 7
1-13-4 اندازه شرکت ………………..……………………………..……………….…..……… 7
فصل دوّم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه……….……………………………………….……………………………………… 9
2-2 مبانی نظری پژوهش9 ………………………………………………………………………………………………….
2-2-1 تعاریف محافظه‏کاری از نظر صاحب‏نظران ………..……………..…..….………..….…….…. 9
2-2-2 دیدگاه‏های موجود درمورد محافظه‏کاری …..…..………………………..……………………… 11
2-2-3 انواع محافظه‌کاری..….………………………………………………………………….. 12 2-2-3-1 محافظه‌کاری غیرمشروط…..……………………………….…………………………… 12
2-2-3-2 محافظه‌کاری مشروط………………………………………….…………………….. 12
2-2-4 بررسی تفاسیر محافظه‏کاری…………….……………..……..……….……………….….…… 13
عنوان صفحه
2-2-4-1 تفسیر قراردادی……………………………………………………………………………….…… 13
2-2-4-1-1 تفسیر قراردادی برای محافظه‏کاری…………….………..………………………..…. 14
2-4-2-2تفسیر دعاوی قضایی و حقوقی ..…..………..…… ..…………………………………..………15
2-23-4- تفسیر مالیاتی ………..…………………………….……………………..……………… 15
2-24-3- تفسیر سیاسی ………..…… …………………………………………………….………..……… 16
2-2-4-5 تفسیر قانون‏گذاری…………..……………………………………………………… 17
2-25- توجیه کاربرد محافظه‌کاری در گزارشگری مالی ……..…………. ………………………………….…… 17
2-2-5-1 بُعد قراردادی …………….……………………………………………………………………….… 17
2-2-5-2 بُعد قضایی…………………………….………………………………………………………… 18
2-2-5-3 بُعد سیاسی ………..…………….……….…..….….….………………………..……… 18
2-2-5-4 بُعد مالیاتی …………………….…….…..…….…….…………………………….. 18
2-2-6 تأثیرات کاربرد محافظه‌کاری بر فرآیند اندازه‌گیری و گزارش‌گری مالی…..….….…………….…… 18
2-2-6-1 تأثیر محافظه‌کاری بر سودهای حسابداری…….………….…………….…………………. 18
2-2-6-2 تأثیر محافظه‌کاری بر صورت‌های مالی……..….……….…………….………………… 19
2-2-6-2-1 حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه‏کارانه……..……….…………….………… . 19
2-2-6-3 روش‏های ارزشیابی شرکت‏ها……………….………….…………………………….. 20
2-2-6-4 تأثیر محافظه‌کاری بر ارزش‌یابی شرکت……. …….…….…………………..…………… 21
2-2-6-5 تأثیر محافظه‌کاری بر تصمیمات و هزینه‌های مربوط به تأمین مالی…………………..….………. 21
2-2-6-5-1 اندازه شرکت……..………….…………………….…..………….……………… 21
2-2-7 مخالفت با محافظه‌کاری……..…………….………………………..…………….………… 22
2-2-8 پیامدهای محافظه‏کاری………………….…… ……….…..….…..……………………… 23
2-2-9 تئوری اثباتی حسابداری و محافظه‏کاری……………….…………………….…………..…… 23
2-2-10انتقادات وارده بر تحقیقات اثباتی حسابداری…………………………………………..…….. 24
2-2-11 فرضیه‏های تحقیقات اثباتی……..…………………………………………..………….. 25
2-2-11-1 فرضیه پاداش مدیریت(یا فرضیه طرح پاداش) ……..…………………..…..………….…… 25
2-2-11-2 فرضیه بدهی(فرضیه بدهی به سرمایه) …..…………………….………….……………….. 26
2-2-11-3 فرضیه هزینه‏های سیاسی……….…………………………….…….……………….. 26
2-2-12 ارقام حسابداری محافظه‏کارانه به‏عنوان اطلاعاتی جهت استفاده‏کنندگان……….…………..……… 27
23- پیشینه پژوهش…………….….…………….…… .………………………………… 27
2-3-1 پژوهش‏های خارجی …………………………………………………………………… 27
2-3-2 پژوهش‏های داخلی……..……………….…………………………………………….. 30

عنوان صفحه
3. فصل سوّم: روش‏شناسی پژوهش
3-1 مقدمه……………………………….………………………………………….…… 34
3-2 جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………..…………………….… 34
3-3 تعداد شرکت‏های موجود در جامعه آماری……….………………………………………….. 35
3-4 لیست اسا‏می شرکت‏های آزمون شده ….….……..………………………………..………… 36
3-5 روش‏شناسی پژوهش……….……….……………..…………….…………………..… 37
3-6 بررسی روایی پژوهش………..………………………………………..………………… 38
3-7 بررسی پایایی پژوهش…………….……………………………………………………… 39
3-8 روش گردآوری اطلاعات..……….………..……………………………….…..………… 39
3-9 متغیرهای پژوهش …….…..…..…..……………………..……………………………… 40
3-9-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………..……………………………………. 40
3-9-2 متغیرهای مستقل و وابسته ……..…..………………………………………………….. 40
3-9-3 نحوه محاسبه متغیر های پژوهش………….…..……….………………………………. 41
3-10 فرضیه‏های پژوهش..………..………………………………..…………………………….. 41
3-11 روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات …………….…………………………..………………. 42
3-12 روش آماری پژوهش …………………….……………………………………………… 42
3-12-1 رگرسیون و همبستگی……………….…..…………………… …….…….……… 42
3-12-2 معادله رگرسیون……………………..…………………………………………….. 43
3-12-3 همبستگی……………………..………………………………………………….. 43
3-12-4 ضریب تعیین…………..……………………………………..…………………… 44
3-12-5 ضریب همبستگی (r) ……………………………………..………………………… 44
3-13 آزمون کولموگروف– اسمیرنوف…….……………..………..……….…..……………….. 44
4. فصل چهارم: واکاوی داده‏های پژوهش
4-1مقدمه………….……………………………………………………………….….… 47
4-2 کاربرد روش‏های آماری…………………………………………………………………. 48
4-2-1 آزمون کولموگراف و اسمیرنوف………………….…………………………………. 48
4-2-2 آمار توصیفی داده‏های پژوهش………………….……………………………………… 49
4-2-3 آزمون فرضیات..…..…..……….…….……………………………………..…………. 49
4-2-3-1آزمون فرضیه اوّل…….…….…………………………………….………….……… 49
4-2-3-2 آزمون فرضیه دوّم……….………………..……….……………………………… 50
5. فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات
صفحه
5-1 مقدمه………………………………….……..….…………..…………………… 54
عنوان
5-2 مرور کلی بر نحوه انجام پژوهش…………………….……..………………………………. 54
5-3 نتیجه‏گیری و جمع‏بندی ….…..…….…………………………………….…………….. 54
5-4 مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‏های خارجی…………….……………………………….. 55
5-5 محدودیت‏های پژوهش..……… ..….………………………………………………….. 55
5-6 پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی …………………………………………………….…….. 56
منابع فارسی…….……………………………………………………………………. 58
منابع غیرفارسی …………………….………………………………………………… 59
پیوست‏ها و نمودارها.….…………….………….……………………………………… 62
چکیده انگلیسی….…………………………………………………………………… 67
فهرست جداول
3-1 جدول محدودیت‏های ناظر جهت انتخاب نمونه آماری.….…..………………………………… 35
3-2 جدول نام‏های شرکت‏های عضو جامعه آماری .…………..…………………………………. 36
3-3 انواع متغیرهای پژوهش بر اساس ارتباط……………………………….…………………………… 44
4-1 جدول نتایج آزمون کولموگراف و اسمیرنوف…………………………….………………….. 48
4-2 جدول آمار توصیفی داده‏های پژوهش .……….………….………………………………. 49
4-3 جدول اطلاعات متغیرهای فرضیه اوّل…………..…………………………………………. 50
4-4 جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه دوّم……………………………………….…………….. 51
4-5 جدول نتایج فرضیات در یک نگاه …….….……………………………………………… 52
فهرست نمودارها
4-1 نمودار پراکنش فرضیه اوّل………………………..……..………………………………. 50
4-2 نمودار پراکنش فرضیه دوّم…….………………….……………………………………… 51
پیوست‏ها
الف -1 جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه اوّل………………….………………………………… 63
الف-2 جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه دوّم………….………………………….……………….. 65
ب-1 نمودار پراکنش فرضیه اوّل……..…….. ….………………………………………….. 66
ب-2 نمودار پراکنش فرضیه دوّم…………..….……………………..………………………. 67
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت‏ در صنعت مواد و محصولات شیمیائی می‏باشد.
همچنین در این پژوهش، جامعه‏آماری شامل کلیه شرکت‏های فعّال در صنعت مواد و محصولات شیمیائی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که تعداد 52 شرکت بعد از اعمال محدودیت‏ها به‏عنوان نمونه‏آماری این پژوهش انتخاب گردیدند. در این راستا دو فرضیه طراحی گردید. به‏منظور آزمون این فرضیه‏ها اطلاعات شرکت‏های فعّال در صنعت مواد و محصولات شیمیائی، طی دوره زمانی 1383-1387 جمع‏آوری گردید. همچنین اطلاعات هر ساله شرکت‏ها با استفاده از رایانه در صفحه گسترده Excel پردازش و از طریق نرم‏افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون خطی دو متغیره(ساده) و نیز جهت آزمون خود همبستگی بین متغیرها از آماره دوربین واتسون بهره گرفته شده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان می‏دهد که بین درجه محافظه‌کاری و اندازه شرکت ارتباط معنی‏داری وجود ندارد که با یافته‏ پژوهش‏های کشورهای غربی ارتباط معکوس دارد. ولی در فرضیه دوّم؛ بین درجه محافظه‌کاری و ارزش شرکت‏ ارتباط معنی‏داری منفی مشاهده گردید.
واژه‏های کلیدی: محافظه‌کاری ، اندازه شرکت ، ارزش شرکت .

فصل اوّل
کلیات پژوهش

1-1) مقدمه
پژوهش درباره محافظه‏کاری حسابداری از جمله تحقیقات اثباتی در حسابداری است. حسابداری اثباتی فرض می‏کند که محافظه‏کاری حسابداری به‏واسطه الزام قابلیت اثبات و تأیید بالا برای شناخت درآمد و یا قابلیت اثبات و تأیید پایین برای شناخت هزینه در ارتباط با قراردادهای پاداش میان سهامداران و مدیران، به وجود آمده است(واتز و زیمرمن، 1979).
در غیاب محافظه‏کاری ممکن است مدیران با شناسایی درآمدهایی که هنوز تحقق نیافته‏اند، به سود موردنظر خود دست یابند و براساس آن پاداش اضافه‏تری دریافت نمایند. به‏نظر می‏رسد که درصورت عدم تحقق آن درآمدها در آینده، جبران رفتارهای فرصت‏طلبانه مدیر مشکل باشد و ارزش شرکت نیز کاهش یابد(واتز، 2003).
در بیانیه‌ی مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، محافظه‌کاری به عنوان ویژگی کیفی ثانویه برای امکان اتکاء این‌گونه، تعریف شده است: کاربرد درجه‌‏ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای برآورد در موقعیت ابهام مورد نیاز است. به‏گونه‌ای که درآمدها یا دارائی‌ها بیشتر از واقع و هزینه‌ها و بدهی‌ها کمتر از واقع ارائه نشوند. نمونه‌ای از این ابهامات عبارت است از: امکان وصول مطالبات، عمر مفید احتمالی دارایی‌های ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش‏رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورت‌های مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی می‌شود.

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

Leave a comment