پایان نامه بررسی ارتباط میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : مالی

عنوان :

بررسی ارتباط میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران  در سال‏های 1386 لغایت 1389

استاد راهنما :

دکتر زاداله فتحی

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تداوم فعالیت بورس اوراق بهادار در هر کشوری به منزله تداوم مراحل رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‏رود و تنها در این شرایط است که نظر سرمایه گذارانی که دارای سلایق و ترجیحات متفاوتی هستند، جلب می‏شود. تقارن اطلاعاتی درصورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی در مورد شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان در مورد شرکت را یکسان تحمل می‏کنند. اما در صورتی که اطلاعات موردنیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، می‏تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید بصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این تحقیق به بررسی ارتباط میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی پرداخته شده است. این تحقیق مبتنی بر اطلاعات واقعی بازار سهام می‏باشد و اطلاعات آن از طریق نرم افزارهای اطلاعاتی انتشاریافته  از سوی بورس اوراق بهادار تهران و همچنین صورت‏های مالی اساسی و سایر گزارشات مالی انتشار یافته از سوی بنگاه‏های اقتصادی گردآوری شده است. در این پژوهش، فرضیات تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری تصادفی انتخابی شامل137 شرکت، در یک قلمرو زمانی چهار ساله از سال 1386 تا 1389 صورت پذیرفته است. همچنین برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و اجزا اقلام تعهدی (عادی و غیرعادی)  به ترتیب از دامنه تفاوت پیشنهادی خرید و فروش سهام و مدل تعدیل شده جونز  مبتنی بر خطای برآورد استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه‏ها از مدل‏های رگرسیون ساده و چند متغیره و روش داده‏های پانل استفاده شده است. نتایج تحقیق ارتباط معنی داری بین دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی، اندازه شرکت، نسبت مالکیت نهادی و قیمت سهام نشان می‏دهد. همچنین نتایج تحقیق ارتباط معنی داری بین دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی نشان نمی‏دهد

واژه ‏های کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، دامنه تفاوت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اقلام تعهدی، قیمت سهام، نسبت مالکیت نهادی، اندازه شرکت.

فهرست مطال

فصل اول :کلیات طرح

کلیات طرح 1

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مساله تحقیق 3

1-3 بیان اهمیت انجام تحقیق (اهمیت نظری و کاربردی) 6

1-3-1 بیان اهداف تحقیق 7

1-4 مدل تحقیق 7

1-4-1 مدل مفهومی 8

1- 5 فرضیات یا سولات تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) 8

1- 6 روش تحقیق 9

1-7 جامعه آماری (قلمرو مکانی-زمانی-موضوعی) 9

1-8 روش نمونه گیری-اندازه نمونه 9

1-9 روش و ابزار گردآوری داده‏ها 10

1-10 روش تجزیه و تحلیل داده‏ها 10

1-11 تعاریف متغیر‏ها واصطلاحات تحقیق (نظری-عملیاتی) 10

1-11-1 عدم تقارن اطلاعاتی: 10

1-11-2 دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام: 10

1-11-3 اقلام تعهدی حسابداری: 11

1-11-4 اقلام تعهدی غیر عادی(اختیاری): 11

1-11-4-1 مدل جونز تعدیل شده: 12

1-11-6 اندازه شرکت: 12

1-11-7 نسبت مالکیت نهادی: 12

فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق 13

2-1 مقدمه 14

2-2 مفهوم اطلاعات در اقتصاد و حسابداری: 14

2-2-1 اقتصاد اطلاعات: 14

2-2-2 اطلاعات حسابداری: 15

2-2-3 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی : 17

2-2-4 نقش اطلاعات در بازارهای سرمایه: 18

2-2-5 ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران: 20

2-3 فرضیه بازار کارا: 20

2-4 حسابداری تعهدی: 22

2-5 عدم تقارن اطلاعاتی: 22

2-5-1 مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: 24

2-5-2 چگونگی شکل گیری نظریه عدم تقارن اطلاعاتی: 24

2-6 تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازارهای مالی: 26

2-7 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام: 27

2-7-1 مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام: 28

2-7-2 اجزای دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام: 31

2-7-3 مبانی نظری وتجربی دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام: 32

2-8 بازار کارای اورق بهادار و عدم تقارن اطلاعاتی 34

2-9 اقلام  تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی : 36

2-10 مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی: 38

2-10-1  سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعات: 40

2-11 ارزش بازار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات : 43

2-12 مروری بر تحقیقات پیشین 45

2-12-1 تحقیقات خارجی 45

2-12-2 تحقیقیات داخلی: 59

فصل سوم : روش تحقیق 66

3-1 مقدمه 67

3-2 روش تحقیق 68

3-3 قلمرو تحقیق 69

3-4 جامعه آماری 69

3-5 نمونه آماری و روش نمونه گیری 69

3-6 روش گردآوری اطلاعات 70

3-7 فرضیه‏های تحقیق 71

3-8 مدل‏های تحقیق: 72

3-9 معرفی متغیرهای تحقیق 72

3-9-1 عدم تقارن اطلاعاتی: 72

3-9-2 قدرمطلق کل اقلام تعهدی حسابداری: 73

3-9-3-1 مدل جونز تعدیل شده: 74

3-9-4 اندازه شرکت: 75

3-9-5 نسبت مالکیت نهادی: 75

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‏ها 75

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته‏های تحقیق 76

4- 1 مقدمه: 77

4-3 نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏های پژوهش: 80

4-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول: 80

4-3-2 نتایج آزمون فرضیه دوم: 81

4-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم: 81

4-3-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم: 83

4-3-6 نتایج آزمون فرضیه ششم: 83

5-1 مقدمه 86

5-2 خلاصه و نتیجه گیری 86

5-3 پیشنهادات تحقیق 88

5-4 محدودیت‏های تحقیق 89

5-5 پیشنهادات برای محققین بعدی 90

فهرست منابع و مآخذ 91

منابع و مآخذ فارسی 91

منابع و مآخذ لاتین 9

فهرست جدول‏ها

جدول 4-1…………………………………………………………………………………………………………………………..77

جدول4-2  ………………………………………………………………………………………………………………………….78

جدول4-3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

جدول4-4 …………………………………………………………………………………………………………………………..79

جدول 5-4…………………………………………………………………………………………………………………………..80

جدول6-4………………………………………………………………………………………………………………………81

جدول 7-4 …………………………………………………………………………………………………………………..81

جدول 8-4 ……………………………………………………………………………………………………………………….82

جدول9-4  ……………………………………………………………………………………………………………………..83

جدول10-4  ………………………………………………………………………………………………………………………84

جدول5-1…………………………………………………………………………………………………………………………..87

فهرست نمودارها

نمودار2-1 ………………………………………………………………………………………………………………………….29

نمودار 2-2………………………………………………………………………………………………………………………….30

نمودار 2-3………………………………………………………………………………………………………………………….3

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Leave a comment