پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده وب سایت بر رضایت مشتری

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ابهر

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی

<< MA >> پایان­نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد

گرایش: بین الملل

عنوان :

بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده وب سایت بر  رضایت مشتری

  در تجارت الکترونیک (مطالعه موردی : خرید اینترنتی از سایت دیجی کالا)

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر حسین عابدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یکی از مهمترین چالشها برای فروشندگان در وب سایت، رضایتمندی مشتریان و استفاده مستمر آنان از وب سایت می‌باشد. در این پژوهش ما به بررسی تاثیر «کیفیت ادراک شده وب سایت» بر « رضایت مشتری » در مرکز خرید اینترنتی دیجی کالا می­پردازیم. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیات و پاسخگویی به سؤالات تحقیق، از آزمونهای تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. پس از مرور ادبیات و شناسایی شاخص ها، پرسشنامه ای بین خریداران  شرکت دیجی کالا توزیع و 273  پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد. یافته ها نشان می دهد که در وب سایت دیجی کالا ، بین «کیفیت ادراک شده وب سایت» و «رضایت مشتری»، ارتباط ی معنی دار و مثبت وجود دارد. نتایج این تحقیق در بسیاری از ابعاد با نتایج سایر تحقیقات صورت گرفته هماهنگی دارد. بطور کلی نتایج این تحقیق آگاهی ما را نسبت به عوامل تعیین کننده ی «کیفیت ادراک شده وب سایت» و «اعتماد» را افزایش داد و همچنین میزان اثرگذاری این عوامل را بر  «رضایت مشتری» را نیز مشخص کرد.

 کلمات کلیدی: کیفیت ادراک شده وب سایت، رضایت مشتری، اعتماد، مدل­یابی معادلات ساختاری، دیجی کالا.

 

فهرست مطالب

 فصل اول..

1-1- مقدمه.

1-2 –  شرح و بیان مساله پژوهش :

1-3 – پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق:

1-4-  اهمیت و ارزش تحقیق :

1-5- اهداف تحقیق:

        1-5-1- اهداف اصلی:

        1-5 – 2- اهداف فرعی :

1-6 –  فرضیه ها:

        1-6 – 1-  فرضیه اصلی:

        1-6 -2-  فرضیه های فرعی:

1-7 –  مدل مفهومی تحقیق:

1-8 –  نوع و روش تحقیق:

1-9 –  جامعه آماری و نمونه تحقیق:

1-10 –  روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات:

1-11 –  روایی و پایایی پرسشنامه:

1-12- نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق :

1-13 –  روش تجزیه و تحلیل داده ها:

1-14- تعریف واژه ها :

 فصل دوم ادبیات موضوعی تحقیق..

مقدمه.

2-2 – تجارت الکترونیک و انواع آن..

2-3 – اجزاء تجارت الکترونیکی..

2-4- مزایای تجارت الکترونیکی..

2-5 – بازاریابی اینترنتی..

2-6- گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی اینترنتی..

2-7- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول..

2-8 – خرید و فروش الکترونیکی..

2-9-مزایای خرید بر خط…

2-10-معایب خرید بر خط…

2-11- عوامل موفقیت در فروش اینترنتی..

2-12-کیفیت وب ادراک شده وب سایت….

2-13- رضایت مشتری از وب سایت….

2-14-کیفیت وب سایت و رضایت مشتری…

2-15- ماهیت و مفهوم اعتماد.

2-16- اعتماد در تجارت الکترونیک…..

2-17- اهمیت اعتماد در تجارت الکترونیک…..

2-18- ابعاد اعتماد.

2-19- مرور پیشینه تحقیق:

2-20- مدل کلی تحقیق..

فصل سوم

3-1- مقدمه.

3-2- نوع و روش تحقیق..

3-3- متغیرهای تحقیق..

3-4- جامعه آماری و نمونه تحقیق..

3-5- روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات…

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه.

3-7- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات…

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه.

4-1- اطلاعات جمعیت شناختی..

4-1-1- جنسیت…

4-1-2- سن..

4-1-3- میزان تحصیلات..

4-1-4- سابقه استفاده از اینترنت…

4-2- آزمون فرضیات پژوهش….

4-2-2- ارتباط ی علٌی میان متغیرها (مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) )

4-2-2-1- مدل مفهومی «کیفیت ادراک شده وب سایت»:

4-2-2-2- مدل کلی تحقیق:

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…

مقدمه.

5-1- نتایج بررسی فرضیات با استفاده از آزمونهای آماری…

5-1-1- نتایج بررسی فرضیه اصلی..

5-1-2- نتایج بررسی فرضیه فرعی اول تا چهارم.

5-1-3- نتایج بررسی فرضیه فرعی پنجم.

5-1-4- نتایج بررسی فرضیه فرعی ششم.

5-2- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین..

5-3- پیشنهادات…

5-3- 1- پیشنهادات اجرایی مبتنی بر یافته های پژوهش…

5-3- 2- پیشنهادات پژوهشی..

منابع و مأخذ..

پیوست 1- پرسشنامه.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Leave a comment