پایان نامه بررسی تاثیر شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات روانی ناشی از مخارج کمرشکن سلامت در سرطان سینه

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی   

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

عنوان:

بررسی تاثیر شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات روانی  ناشی از مخارج کمرشکن سلامت در سرطان سینه  (مورد مطالعه: بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی فدایی

تابستان  93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول ـ کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 8

1-4- اهداف تحقیق 10

1-5- مبانی نظری تحقیق : 11

1-6- فرضیه های تحقیق: 13

1-7- متغیرهای تحقیق: 14

1-7-1 متغیر مستقل : 14

1-7-2- متغیر وابسته : 14

1-8- تعریف متغیرها 14

1-8-1- پراخت از جیب (O.O.P) 15

1-8-2- هزینه های کمرشکن سلامت: 15

1-8-3- فقر: 15

1-8-4- اختلال  روانی: 17

1-9- قلمرو تحقیق: 17

 

فصل دوم ـ مرور منابع، ادبیات و پیشینه تحقیق 19

2-1- مقدمه 20

2-2- مفاهیم و عوامل مرتبط با هزینه های درمان 20

2-2-1-  محاسبه هزینه کمرشکن: 21

2-2-2- درآمد مؤثر: 22

2-2-3-  توان پرداخت خانوار: 23

2-2-4-  هزینه معاش: 23

2-2-5-  نسبت یا شاخص :O.O.P 24

2-2-6-  تعیین خانوارهای مواجه با هزینه کمرشکن سلامت: 24

2-2-7- ضریب جینی، منحنی لورنز: 24

2-2-8- شاخص انصاف در مشارکت مالی: 25

2-2-9- خط فقر و تئوری های مرتبط با فقر 26

2-2-10- هزینه های پرداخت از جیب در قوانین بیمه سلامت 32

2-2-11- هزینه درمان از جیب مردم از دید مسولان بهداشت و درمان کشور 35

2-2-12- مشکلات نظام سلامت ایران از بعد تامین هزینه 36

2-3- سلامت روان 37

2-3-1- تعریف سلامت روانی: 38

2-3-1-1- تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف 40

2-3-2- اصول سلامت روانی 42

2-3-3- خصوصیات افراد دارای سلامت روانی 44

2-3-4- عوامل موثر در تامین سلامت روان: 44

2-3-5- نظریات مرتبط با  سلامت روانی: 44

2-3-5-1- نظریه ی زیگموند فروید 45

2-3-5-2- نظریه ی آدلر 45

2-3-5-3- نظریه ی سالیوان 46

2-3-5-4- نظریه ی کارل راجرز 47

2-3-5-5- نظریه ی آلبرت الیس 47

2-3-5-6- نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی 48

2-3-5-6-1- نظریه ی ویلیام گلاسر: 49

2-3-5-6-2-نظریه ی اسکینر: 49

2-4- تاریخچه و پیشینه مطالعات 50

2-4-1- تحقیقات و مطالعات انجام شده در داخل کشور 50

2-4-2- تحقیقات و مطالعات انجام شده در خارج کشور 54

 

فصل سوم ـ روش اجرای تحقیق مواد و روشها 57

3-1- مقدمه 58

3-2- روش تحقیق 58

3-3- جامعه آماری 58

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری 59

3-5- روش گردآوری اطلاعات 59

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات 59

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه 61

3-7-1- روایی(Validity) 61

3-7-2- پایایی(Reability) 61

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 62

 

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای تحقیق 64

4-1- مقدمه 65

4-2-  توصیف داده های جمعیت شناختی 66

4-2- 1- اطلاعات بیماران بر حسب سن 66

4-2- 2- اطلاعات بیماران بر حسب تحصیلات 67

4-2- 3- اطلاعات بیماران بر حسب وضعیت تاهل 68

4-2-4- اطلاعات بیماران بر حسب وضعیت اشتغال 69

4-2-5- اطلاعات بیماران بر حسب وضعیت محل سکونت 70

4-2-6- اطلاعات بیماران بر حسب اندازه خانوار 71

4-2-7- اطلاعات بیماران بر حسب نوع بیمه پایه 72

4-2-8- اطلاعات بیماران بر حسب مسئولیت تامین هزینه درمان 73

4-2-9- اطلاعات بیماران بر حسب محل درآمد پولی عضو شاغل 74

4-2-10- مقایسه هزینه های درمان 75

4-2-11- مقایسه درآمد و پرداخت از جیب خانوار 76

4-2-12- بررسی وضعیت مواجه با هزینه های کمر شکن 76

4-2-13- بررسی وضعیت زایش فقر 77

4-3- یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات) 79

 

فصل پنجم ـ بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 83

5-1- مقدمه 84

5-2- نتیجه گیری 84

5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی 84

5-2-2- نتایج تحلیل فرضیات 86

5-2-3- نتیجه گیری کلی و مقایسه با تحقیقات 88

5-3- پیشنهادات کاربردی 89

5-4- محدودیت های تحقیق 90

5-5 توصیه به سایر محققین 91

فهرست منابع 92

منابع فارسی 92

منابع انگلیسی 96

پیوست ها 9

فهرست جداول

جدول 1-1- نمرات برش در هریک از خرده مقیاس ها ی پرسشنامه سلامت عمومی(فتحی آشتیانی، 1388 ) 17

جدول 2-1- متغیرهای مربوط به هزینه های سلامت (سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) 25

جدول 3-1- متغیر های مورد بررسی تحقیق (برگرفته از پرسشنامه تحقیق) 60

جدول3-2- ضریب پایایی سوالات مربوط به متغیر سلامت روان 62

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب میزان سن 66

جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب میزان تحصیلات 67

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب وضعیت تاهل 68

جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب وضعیت اشتغال 69

جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب محل سکونت 70

جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب اندازه خانوار 71

جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب نوع بیمه پایه 72

جدول 4-8- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب مسئولیت تامین هزینه درمان 73

جدول 4-9- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب محل درآمد پولی عضو شاغل 74

جدول 4-10- مقایسه هزینه های مختلف درمان 75

جدول 4-11-  مقایسه درآمد کل ومجموع پرداخت از جیب (O.O.P) خانوار 76

جدول 4-12- مقایسه مجموع ظرفیت پرداخت و (O.O.P) پرداخت از جیب خانوار 76

جدول 4-13- وضعیت مواجه با هزینه کمر شکن خانوارها در اثر شاخص O.O.P 76

جدول 4-14- وضعیت زایش فقر خانوارها در اثر شاخص O.O.P 77

جدول 4-15- آماره توصیفی شاخص O.O.P 78

جدول 4-16-آماره توصیفی اختلالات روانی 79

جدول 4-17- نتایج آزمون خی دو فرضیه اول 79

جدول 4-18- نتایج آزمون خی دو فرضیه دوم 80

جدول 4-19- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع نمرات 81

جدول 4-20- نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی 81

جدول 4-21- نتایج آزمون خی دو فرضیه چهارم 8

فهرست نمودارها / اشکال

شکل1-1- مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته) 13

نمودار 4-1:  نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی  سن بیماران 66

نمودار 4-2:  نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی تحصیلات بیماران 67

نمودار 4-3 :  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تاهل بیماران 68

نمودار 4-4:  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال بیماران 69

نمودار 4-5:  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مسکن بیماران 70

نمودار 4-6:  نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب اندازه خانوار بیماران 71

نمودار 4-7 :  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب نوع بیمه پایه بیماران 72

نمودار 4-8 :  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب مسئولیت تامین هزینه درمان بیماران 73

نمودار 4-9:  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب محل درآمد پولی عضو شاغل خانوار 74

نمودار 4-10:  نمودار دایره ای  مقایسه هزینه های بخش سرپایی 75

نمودار4-11:  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مواجه با هزینه کمر شکن خانوارها 77

نمودار 4-12:  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مواجه با فقر خانوارها در اثر شاخص O.O.P 78

چکیده

افزایش روز افزون هزینه های خدمات سلامت، مشکلاتی را در زمینه ی تأمین مالی این هزینه ها به وجود آورده و تأمین هزینه های سلامت خانوارها، یک چالش مهم در نظام سلامت به شمار می رود. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر خانوار بیش از چهل درصد توان پرداخت خود را صرف هزینه های سلامت نماید، در تأمین سایر مایحتاج لازم برای یک زندگی مناسب دچار مشکلات جدی شده و با هزینه های کمر شکن مواجه خواهد شد. این پژوهش تلاشی بود در راستای سنجش میزان پرداخت  مستقیم از جیب بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل و بررسی رابطه این گونه پرداختها، با مواجه خانوار آنان با هزینه های کمرشکن و زایش فقر و نیز بروز اختلالات روانی. مطالعه با روش توصیفی برروی 42 بیمار مبتلا به سرطان سینه انجام گرفت برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه مشتمل بر دوبخش استفاده شد بخش نخست حاوی سوالاتی در خصوص مشخصات دموگرافیکی بیماران و نیز اطلاعات هزینه – درآمد آنها و بخش دوم، پرسشنامه استاندارد 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ بود که در نهایت 40 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بود. تجزیه تحلیل اطلاعات پرسشنامه از طریق نرم افزار 19SPSS  انجام گرفت و آزمون فرضیات از طریق آزمون کای مربع () و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از این موضوع بود که 93 درصد خانوارها در اثر O.O.P با هزینه های کمرشکن مواجه شده و 87 درصد به فقر گرفتار شده اند، همچنین مشخص شد شاخص O.O.P با بروز اختلالات روانی دارای ارتباط بوده اما فقر ناشی از هزینه های کمر شکن ارتباط معنی داری با بروز اختلالات روانی نداشت. میتوان نتیجه گرفت ابتلا به بیماری سرطان سینه به دلیل هزینه های سرسام آور ارکان اقتصادی خانوار ها را به صورت آشکار مختل می کند که حکایت از لزوم توجه جدی و عاجل به شیوه های تامین منابع سلامت در نظام سلامت کشور دارد.

کلمات کلیدی: پرداخت مستقیم از جیب (O.O.P)، هزینه های کمرشکن، فقر، سرطان سینه، اختلالات روانی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Leave a comment