پایان نامه با موضوع نقش بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

تعریف عملیاتی هوش سازمانی :

در این تحقیق هوش سازمانی ” ظرفیت یک سازمان  برای بکارگیری تمامی توانایی هوشی که در دسترس آن قرار دارد و متمرکز کردن آنها برای دستیابی به ماموریت های سازمانی”  می باشد . در این پژوهش هوش سازمانی با استفاده از یک پرسشنامه ، توسط کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان ، مورد قضاوت قرار می گیرد که این آزمون شامل مولفه های بینش راهبردی ، سرنوشت مشترک ، تمایل به تغییر ، اتحاد و انسجام ، روحیه ، به کارگیری دانش و فشار عملکرد است و در سال ۲۰۰۳ بر اساس نظریه کارل آلبرشت واضع مفهوم هوش سازمانی طراحی شده است. منظور از هوش سازمانی در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت است ، در این پرسشنامه ۴۷ سوال برای بررسی ابعاد ۷ گانه هوش سازمانی ارائه شده است.

  • بینش راهبردی : قابلیت ایجاد، استنتاج وبیان هدف یک سازمان (Albrecht,2003) ، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۱ تا ۷ سوالات پرسشنامه هوش سازمانی است.
  • سرنوشت مشترک : احساس داشتن هدف مشترک بین تمام افراد سازمان برای عمل وتلاش به شکلی هم افزا (Albrecht,2003) ، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به ۸ تا ۱۴ سوالات پرسشنامه هوش سازمانی است.
  • تمایل به تغییر : سازگاری وتمایل برای تغییر جهت تحقق بینش راهبردی (Albrecht,2003) ، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۱۶ تا ۲۱ پرسشنامه هوش سازمانی است .
  • روحیه : تلاش دلخواه به عنوان انرژی اعضای سازمان در سطح بالاتر از حد انتظار (Albrecht,2003)، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۲۳ تا ۲۷ پرسشنامه هوش سازمانی است .
  • اتحاد و انسجام : وجود نظام ها و سلسله قوانین مشخص جهت اجرا برای افراد و گروه ها (Albrecht,2003)، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۲۸ تا ۳۳  پرسشنامه هوش سازمانی است.
  • فشار عملکرد : موضع اجرایی خاص هر یک از مجریان (Albrecht,2003) ، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۳۴ تا ۴۰ پرسشنامه هوش سازمانی است .
  • به کارگیری دانش : استفاده موثر از دانش ، اطلاعات و داده ها (Albrecht,2003)، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۴۱ تا ۴۷ پرسشنامه هوش سازمانی است.

برای سنجش کلیه این عوامل از مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) استفاده شد.

۱ ـ ۹ . قلمرو تحقیق:

۱ ـ ۹ ـ ۱٫ قلمرو زمانی : از مهر ماه  ۱۳۹۱ لغایت بهمن ماه  ۱۳۹۱

۱ ـ ۹ ـ ۲٫  قلمرو مکانی : قلمرو مکانی پژوهش ، مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان می باشد.

۱ ـ ۹ ـ ۳٫  قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی این پژوهش رابطه ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱ – ۴ – ۲- ۱٫ سنجش رابطه بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱ – ۴ -۲-۲٫ سنجش رابطه بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱ – ۴ -۲- ۳-. سنجش رابطه بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱ – ۴ -۲- ۴٫ سنجش رابطه بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱ – ۴ -۲- ۵٫ سنجش رابطه بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱-۴-۲-۶٫ سنجش رابطه بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱-۴-۲-۷٫ سنجش رابطه بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد

Leave a comment