پایان نامه با موضوع نقش استعدادفرهنگ سازمانی حمل و نقل وخدمات کانتینری درپیاده سازی مدیریت دانش

مدل استعداد تقبل فرایندهای مدیریت دانش

آمادگی سازمانی، توانایی و آگاهی یک سازمان برای تغییر و جابجایی از وضعیت کنونی به وضعیت جدید می باشد. کارشناسان تخمین می زنند که ۵۰ درصد از تمام تلاش ها برای تغییر با شکست مواجه می شود، چرا که رهبران به اندازه کافی آمادگی سازمان را برای تغییر ارزیابی نمی کنند. جهت پیاده سازی موفق مدیریت دانش و پذیرش فرایندهای آن، سازمانها ابتدا نیاز است که مجهز بودن سازمانشان را ارزیابی کنند، قبل از آنکه آنها برنامه های مدیریت دانش را شروع نمایند. جلالدین و همکارانش در سال ۲۰۰۹ یک مدل مفهومی را از طریق یکپارچه نمودن” زیرساخت های مدیریت دانش” و “تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوزی”، در زمینه آمادگی سازمان برای پذیرش فرایندهای مدیریت دانش ارائه نمودند(شکل۲-۴). در این مدل فاکتورهای سازمانی عبارتند از “فرهنگ سازمانی”،”ساختار سازمانی” و “زیر ساخت فناوری اطلاعات” که همانطور که گفته شد جزء توانمند سازهای مدیریت دانش می باشند. همچنین با تاکید بر این موضوع که، پذیرش تکنولوژی و پذیرش سیستم های مدیریت دانش اساسا مشابه بوده و اجتماع این دو مفهوم منطقا پذیرفتنی است، دو ساختار مستقل دیگر، یعنی ” انتظار مزایای شغلی از پذیرش فرایندهای مدیریت دانش” و نیز ” انتظار سادگی و سهولت پذیرش فرایندهای مدیریت دانش”، فاکتورهای انسانی مدل را تشکیل می دهند.

با تطبیق توانمندسازهای مدیریت دانش که در بخش قبل آمده و مدل جلالدین و نیز با توجه به اهمیت نقش استراتژی و رهبری در برنامه ها و فرایندهای یک سازمان و با توجه به اینکه در ادبیات گذشته” استراتژی و رهبری” به عنوان یکی از توانمندسازهای اساسی مدیریت دانش در نظر گرفته شده، نتیجه گیری می شود که در مدل جلالدین عامل استراتژی و رهبری باید به عنوان یکی از عوامل اساسی موجود در مدل در نظر گرفته شود، در نتیجه عامل استراتژی و رهبری به مدل موجود اضافه و شکل۲-۵ برای ارزیابی آمادگی جهت پذیرش فرایندهای مدیریت دانش پیشنهاد می گردد.

در این زمینه می توان انتظار آن را داشت که “فرهنگ سازمانی” و “زیرساخت فناوری اطلاعات” و “استراتژی و رهبری” می تواند بر انتظار افراد از مزایای شغلی و درک سوادآوری تاثیرگذار باشد. همچنین می توان انتظار آن را داشت که ” زیرساختار فناوری اطلاعات” و ” ساختار سازمانی” می تواند بر انتظار افراد از سادگی و سهولت پذیرش فرایندهای مدیریت دانش تاثیرگذار باشد. به طوریکه هر چند تکنولوژی به عنوان یکی از فاکتورهای حمایت کننده ضروری برای پذیرش فرایند مدیریت دانش در نظر گرفته شده اگر ساختار منطقی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment