پایان نامه با موضوع میزان خسارات ناشی از فرونشینی در شهر

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-2-2-5  سازند شوریجه()

نام این سازند از روستای شوریجه اقتباس شده که در پایانه کپه داغ خاوری قرار دارد. سازند شوریجه  بیشتر از نوع سنگهای رسوبی آواری (شیل، سنگ رسی، سگ ماسه، کنگلومرا) کمی سنگ  گچ و لایه های ناچیز سنگ های کربناتی است که سیمای گراینده به قهوه ای – قرمز را دارد و به صورت ردیفی راهنما و سرخرنگ، سنگ آهک های صخره ساز ژوراسیک بالا(سازند مزدوران) را از سنگ آهک های کرتاسه پایین (سازند تیرگان) جدا می کند.

سازند شوریجه را می توان در گستره وسیعی از کپه داغ خاوری تا حدود 80 کیلومتری خاور شهر  گنبد کاووس دید. این سازند در قسمت جنوب منطقه مورد مطالعه طرح به صورت نواری در امتداد خاوری- باختری گسترده شده است (نقشه زمین شناسی محدوده مطالعاتی1:100000بجنورد و 1:250000قور خود) علاوه بر این در شمال باختری روستای علی آباد و در مجاورت روستای جمی نیز این سازند به صورت محدود گسترده شده است.

سازند شوریجه در محدوده مطالعاتی در محل روستای اسفیدان حدود500 متر ستبرا دارد که حالت صخره ای نیز در آن دیده  می شود. در محل روستای ارکان(جنوب باختری بجنورد) این سازند 415 متر ستبرا دارد و لیتولوژی آن شامل سه بخش عمده می باشد.( سازمان زمین شناسی کشور،1:100000 بجنورد).

الف :  بخش زیرین شامل ردیفهایی از ماسه سنگ صورتی رنگ زود فرسا و مارن

ب : بخش میانی شامل حدود 70 متر مارن گچدار با خورده های صدف نرمتنان

ج : بخش بالایی شامل لایه های صخیم تا متوسط ماسه سنگ زودفرسا و مارن

با توجه به جنس سازند شوریجه از لحاظ فرسایش پذیری و از آنجا که در بین دو سازند آهکی قرار گرفته است به لحاظ ارتفاعی این سازند ارتفاعات پستی را در مقایسه با دو سازند مجاور خود دارد. همچنین در برخی نواحی که سازند رویی شوریجه یعنی آهک های تیرگان بر جای گذاشته نشده و یا به سبب عملکرد تکتونیکی و فرسایش پذیری از بین رفته اند ، سازند شوریجه به صورت دره های بزرگی نمایان شده است.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

برای دیدن

  • 1