پایان نامه با موضوع مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

3-7- نتیجه گیری

با توجه به نتایج آزمایشگاهی بدست آمده توسط مقصودی و همکاران به نظر می رسد مقدار افزایش تنش در فولادهای پس تنیده بدون پیوستگی با نسبت پش تنیدگی و شاخص فولاد گذاری نسبت عکس دارد و همچنین پایین بودن سطح تنش موثر همراه با افزایش مقاومت فشاری بتن می تواند باعث افزایش تنش در فولاد های بدون پیوستگی به علت اعمال بار می شود. و روابط پیش تنیدگی جزئی (PPR) به علت در نظر گرفتن اثر فولاد های معمولی فشاری نمی تواند معیار مناسبی برای بررسی اثر فولاد معمولی باشد. و در بررسی نتایج آزمایشگاهی و روابط دیگر محققین می توان از روابط Taoو Du  و روابط پیشنهادی chakrabarti  و varlojeux  به علت سادگی بهره جست.

 

3-8- شکل پذیری

شکل پذیری به عنوان معیاری برای کمیت دار کردن ظرفیت مصالح،  مقاطع و المان سازه و تحمل و پذیرش تغیر شکل در ناحیه غیر الاستیک  قبل از فروریختن با تحمل باری بیش از بار نهائی می باشد.

اکثر آیین نامه های موجود طراحی، ایجاد حداقل شکل پذیری را جهت اطمینان از جلوگیری از شکست های غیر شکل پذیری سازه های بتنی، در اعضای بتن مسلح خود فوائد دیگری در پی دارد که مهمترین آنها باز پخش لنگر است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری