پایان نامه با موضوع تاثیر كنترل كیفی در صنعت خودرو

دانلود پایان نامه

چكیده:

خودرو فقط یك كالا یا محصول صنعتی نیست . بلكه به تنهایی یك فرهنگ است .شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علوم و فنون ، تجارب و مهارتهای انسانی ، شیوههای گوناگون مدیریت وانجام كارها، تاثیر آن بر شئون مختلف زندگی اجتماعی و آرایش شهرها و از همه مهمتر حضور روز ا فزون و غیر قابل اجتناب دیدگاههای زیبایی شناسانه و … از آن چیزی فراتر از یك كالای صنعتی معمولی ساخته است.
مقدمه

نهضت كیفیت

خودرو فقط یك كالا یا محصول صنعتی نیست . بلكه به تنهایی یك فرهنگ است .شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علوم و فنون ، تجارب و مهارتهای انسانی ، شیوههای گوناگون مدیریت وانجام كارها، تاثیر آن بر شئون مختلف زندگی اجتماعی و آرایش شهرها و از همه مهمتر حضور روز ا فزون و غیر قابل اجتناب دیدگاههای زیبایی شناسانه و … از آن چیزی فراتر از یك كالای صنعتی معمولی ساخته است.

مانند هر عرصه صنعتی دیگر رقابت در این عرصه نیز مبتنی است بر تولید هر روز كاملتر ، كاراتر ، ایمن تر و زیباتر آن . برهمین اساس ، شاخص های كیفی محصول كه تا چند دهه پیش انتظار میرفت با تاكید بر كنترل ویژگی های خود محصول تولیدی حاصل آید ، امروزه با استقرار نظامهای كیفیت تضمین می شوند . نظامهای كیفیت را می توان تلاش برای ارتقاء فرهنگ تولید و مناسبات داخلی آن دانست ، با این فرض منطقی ، كه كیفیت پدیده ای تصادفی نبوده و برای تحقیق آن بایستی به فرآیند تولید رویكردی سیستمی داشت . برای صنعت خودرو سازی ما كه چند دهه قدمت دارد. هم اكنون كیفیت به چالشی سرنوشت ساز تبدیل شده است. به نحوی كه بدون تحقق آن نه در بازارهای جهانی خودرو جایی خوا هیم داشت و نه در بازار قطعات آن . بر این اساس است كه بایستی «نهضت كیفیت» را با نهایت درایت و هوشمندی سازماندهی كرد، توسعه داده و پیش برانیم . توفیق در این كار زار بزرگ ، نه تنها اثبات شایستگی ها و قابلیتهای صنعتگران ماست ، بلكه بسیاری از ملاحظات اقتصادی كشور را نیز پاسخگو تواند بود .

هر جا كه هستیم و هر چه كه تولید می كنیم ، یك واشر كوچك و معمولی یا یك مجموعه بزرگ و پیچیده فرقی نمی كند ، فرهنگ كیفیت بایستی ناظر بر فرآیند كار ما باشد . این امر حاصل نخواهد شد مگر با :

  • تمركز فعالیتهای

Leave a comment