پایان نامه با موضوع اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-2-2 زمین شناسی، چینه شناسی و لرزه خیزی در حوضه بجنورد

همچنانکه پیشتر گفته شده حوضه مطالعاتی در درون واحد زمین ساختی پهنه رسوبی کپه داغ قرار دارد. بررسی های زمین شناختی این حوضه عمدتا با استفاده از نقشه زمین شناسی 1:100000و 1:250000 بجنورد که به وسیله سازمان زمین شناسی کشور تهیه شده است صورت می گیرد و با استفاده از سایر منابع و بازدیدهای میدانی تکمیل گردیده است . از نظر چینه شناسی اگر چه سن قدیمی ترین رسوب های موجود در این ناحیه و کپه داغ به ژوراسیک می رسد اما در محدوده حوضه مورد مطالعه قدیمی ترین رسوب ها را ماسه سنگ وشیل متعلق به سازند شمشک یا کشف رود تشکیل می دهد. با این وجود شیل های قرمز وسبز وشیل های ماسه ای وشیل توفی سازند باروت وآهک و آهک دولومیتی سازند میلا باسن کامبرین زیرین و کامبرین میانی کهن ترین رسوب و سازند منطقه را تشکیل می دهند . در منطقه کوه سالوک در جنوب حوضه حواشی گسله های موجود در این ناحیه گاهی سنگ های وکلانیکی باسن کامبرین نیز مشاهده می شود که ناشی از  عمیق بودن این گسل ها تا پی سنگ منطقه می باشد. اما در شمال کوه های سالوک ونیم شمالی حوضه مورد مطالعه رسوبات دوره ژوراسیک و کرتاسه و سپس تریشیری منطقه مورد مطالعه را پوشش داده اند به طوریکه در دوره ترشیری از رسوبات الیگوسن و میوسن اثری دیده نمی شود.

با توجه به ویژگیهای ساختمانی و جغرافیایی دیرینه در منطقه بجنورد (که حوضه مورد مطالعه در آن قرار دارد) می توان به دو بلوک یا پهنه مشخص را  از هم متمایز نمود. از این نظر حوضه مورد مطالعه یعنی بجنورد تقریبا در دو بلوک متفاوت البرز شرقی و کپه داغ تشکیل شده است اما از آنجائیکه مرز بین البرز شرقی – بینالود در جنوب و جنوب غرب نقشه 1:100000 بجنورد، رسوبات دونین یا سازند خوش ییلاق در نظر گرفته می شود.بخش های شمالی حوضه در محدوده بلوک یا پهنه کپه داغ قرار می گیرد. دربین این دو ، یک بخش که ارتفاع نسبی آن از بخش جنوبی کمتر است ،  سازندهای جوانتر از کرتاسه تا کواترنر در این بخش کاملا مشهود است.به طوری که بیشترین پوشش سطحی در بخش شمالی برروی

  • 1