پایان نامه مدیریت پروژه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • فرایندهای فرعی وکمکی:

استفاده ازمجموعه فرایندهای فرعی وکمکی بستگی زیادی به ماهیت پروژه دارد.به عنوان مثال شرایط اجرای بسیاری ازپروژه ها به نحوی است که نیازمند توجه ویژه به فاکتورهای ریسک پروژه نیست. ولی دربرخی ازپروژه هااین بعکس می باشد.مجموعه فرایندهای فرعی وکمکی همواره دراجرای فرایندهای برنامه ریزی موردتوجه بوده وبه شرح ذیل هستند:

– برنامه ریزی کیفیت: تعیین استانداردهای موردقبول برای اجرای فعالیتهاوتحقق اهداف پروژه وهمچنین تعیین روشهای به کارگیری آنها درطول پروژه است.

– برنامه ریزی سازمانی: تبیین وتدوین واگذاری مسولیتها واختیارات لازم به مجریان برای اجرای پروژه وتعیین ارتباطات فی مابین می باشد.

– جذب نیرو: جذب وبه کارگیری منابع انسانی موردنیاز واختصاص به انجام امورمشخص درپروژه است.

 

– برنامه ریزی ارتباطات: تدوین اقلام اطلاعاتی درسیستم ارتباطات متولیان پروژه و گروههای تولیدکننده ومصرف کننده اطلاعات درسطوح مختلف وهمچنین روشهای ارسال ودریافت اطلاعات فی مابین آنهاست.

– تبیین ریسک: تعیین ریسک احتمالی موثردراجرای پروژه و تدوین مشخصه های آنها       می باشد.

– تجزیه وتحلیل کیفی ریسک: تجزیه وتحلیل مشخصات ریسک وتعیین اولویت هریک از آنها درتحقق اهداف پروژه می باشد.

– تجزیه وتحلیل کمی ریسک: ارزیابی مقداری احتمال واثرریسک وتعیین سطح معنی دار بودن آنها برای اهداف پروژه می باشد.

– برنامه ریزی واکنش به ریسک: تدوین رویه ها واجرای تکنیکهایی است که باتوجه به ریسک موجود،موجب افزایش فرصتهاوکاهش تهدیدها درپروژه می گردد.

– برنامه ریزی تدارکات: تعیین نیازمندیهای پروژه به کالاوموادوچگونگی تحصیل آنها برای اجرای پروژه می باشد.

– برنامه ریزی درخواستها: تدوین دقیق مشخصات کالا وموادلازم برای تحقق هریک ازفعالیتها وتعیین منابع بالقوه وتامین ودستیابی به آنهااست.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به

  • 1