پایان نامه مدیریت آموزشی : ارزیابی درونی گروه آموزشی دامپزشكی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد گرمسار (كوشك)

موضوع:

ارزیابی درونی گروه آموزشی دامپزشكی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 

رشته:

مدیریت آموزشی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

:

كارشناسی ارشد

 

 

استادراهنما:

دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم

 

 

استادمشاور:

دکترنادرسلیمانی

 

استادداور:

دكتر احمد حدادیان

 

 

نام محقق:

شروین سلیمانیان

 

 

 

Islamic Azad University

Garmsar Branch

 

Dissertation for master of science in educational administration

 

 

Title:

Internal Evaluation of veterinary Department in Islamic Azad University of Garmsar

 

 

 

Supervisor:

Dr. A. Naveh ebrahim

 

Advisor:

Dr. N.Soleimani

 

By:

Sh.Soleimanian

 

2010

با سپاس

استاد ارجمند و پدر دلسوز جناب آقای دكتر نوه ابراهیم

كه همواره در كنارم ایستاد تا سختی های راه بر من آسان شود.

و

استاد گرانقدر جناب آقای دكتر سلیمانی

كه همواره دانش خود را سخاوتمندانه به من ارزانی داشت.

و

جناب آقای دكتر عباسی، كوروش پرند ، پرداختچی و رضا محمدی

كه همیشه قدردان حمایتهای بی‌دریغشان خواهم بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم ب

دلنشین‌ترین حضوری كه با هر نفس تجربه‌اش می‌كنم، كه بی او نیست می‌شوم

پروردگارا میدانم كه هرگز تنهایم نخواهی گذاشت.

آرزویم این است كه هرگز بی‌تو نباشم.

 

 

تقدیم به

تنها پرنده زندگی‌ام، همای خوشبختی‌ام، به مادرم

كه بی‌وقفه بال می‌زند تا قشنگ‌ترین لحظه‌ها را به من هدیه كند.

 

 

تقدیم به روح پدرم

كه حضور مهربانش را حس می‌كنم.

 

تقدیم به شهرام عزیزم

كه با حضور گرم و همیشگی خود هرگز مرا تنها نگذاشت و در خوشی و ناخوشی در كنارم بود.

 

تقدیم به عمو محمد عزیزم

كه همواره محبتهای خویش را سخاوتمندانه به من ارزانی داشتند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: كلیات پژوهش

                                                                       عنوان                                   صفحه

 

مقدمه………………………………….. 2………………………………….

بیان مسأله………………………… 4

ضرورت و اهمیت مسأله………………… 7

اهداف اصلی وفرعی………………….. 9

سؤالات پژوهش………………………. 10

تعریفی نظری و عملیاتی……………… 11

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه……………………………. 15

كیفیت در آموزش عالی……………….. 16

ارزشیابی…………………………. 17

ماهیت و شكل‌گیری مفهوم ارزشیابی……… 18

ضرورت ارزشیابی در نظام آموزش عالی…… 19

انواع ارزشیابی……………………. 20

الگوهای ارزشیابی………………….. 22

1) الگوهای ارزشیابی تحقق هدف……….. 24

2) الگوی ارزیابی مدیریت‌گرا…………. 24

2/1) الگوی ارزشیابی یو سی ال ای…….. 26

3) الگوی ارزشیابی هدف ـ آزاد……….. 27

4) الگوی مبتنی بر نظر خبرگان……….. 28

4/1) الگوی ارزشیابی اختلافی…………. 29

5) الگوی مبتنی بر مدافعه…………… 30

6) الگوی اجرای عمل………………… 31

7) الگوی طبیعت‌گرایانه و مشاركتی…….. 32

7/1) الگوی ارزشیابی سیمایی…………. 32

8) الگوی اعتبارسنجی……………….. 33

8/1) اعتبارسنجی نهادی (مؤسسه‌ای)…….. 35

8/2) اعتبارسنجی برنامه…………….. 35

ارزشیابی و مدیریت آموزش……………. 36

ارزیابی درونی…………………….. 38

تأثیر ارزیابی درونی بر سازمان………. 40

هداف ارزیابی درونی………………… 42

سیر تحول ارزیابی درونی…………….. 43

تفاوت ارزیابی درونی و بیرونی……….. 44

فرایند اجرای ارزیابی درونی…………. 45

ارزیابی بیرونی (تأیید همگان)……….. 50

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل كشور.. 51

سوابق بین‌الملل……………………. 51

آمریكا…………………………… 51

اروپا……………………………. 52

فرانسه…………………………… 53

آسیا…………………………….. 54

كره‌جنوبی…………………………. 55

هنگ‌كنگ…………………………… 55

سوابق ملی در ایران………………… 55

تاریخچه علوم دامپزشكی  درایران………. 66

نتیجه‌گیری و چارچوب نظری تحقیق………. 67

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه……………………………. 71

روش تحقیق………………………… 71

جامعه آماری مورد مطالعه……………. 72

ابزار گردآوری اطلاعات………………. 74

ویژگی‌های فنی ابزار گردآوری داده‌ها…… 75

روش اجرا…………………………. 76

روش تحلیل داده‌ها………………….. 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه……………………………. 91

یافته‌های پژوهش بر اساس سؤالات تحقیق….. 91

سؤال اول: چگونه میتوان اهداف مطلوب گروه دامپزشكی تدوین كرد؟……………….. 91

سؤال دوم: عوامل، ملاكها و نشانگرهای مناسب ارزیابی گروه دامپزشكی كدامند؟………. 91

سؤال سوم: وضعیت موجود گروه دامپزشكی بر اساس عوامل،

ملاكها و نشانگرها چیست؟……………. 91

عامل اول: اهداف، جایگاه سازمانی، سازماندهی، تشكیلات و مدیریت…………. 91

عامل دوم: دانشجویان……………….. 92

عامل سوم: دوره‌های آموزشی مورد اجرا….. 95

عامل چهارم: فرایند یاددهی ـ یادگیری…. 96

عامل پنجم: دانش‌آموختگان……………. 97

عامل ششم: هیأت علمی……………….. 99

عامل هفتم: پژوهش…………………. 104

سؤال چهارم: دروندادهای گروه‌ دامپزشكی بر اساس عوامل، ملاكها و نشانگرها

از چه مطلوبیتی برخوردار می‌باشند …… 104

سؤال پنجم: فرایند گروه دامپزشكی بر اساس عوامل، ملاكها و نشانگرها از چه

مطلوبیتی برخوردار می‌باشند………… 118

سؤال ششم: برونداد گروه دامپزشكی بر اساس عوامل، ملاكها و نشانگرها از چه

مطلوبیتی برخوردار می‌باشند ………… 130

جوابهای سؤالات تشریحی (بازپاسخ)…….. 154

نقاط قوت گروه دامپزشكی……………. 154

نقاط ضعف گروه دامپزشكی……………. 154

فرصتهای توسعه گروه……………….. 155

عوامل و موانع بازدارنده گروه………. 155

چگونه می‌توان موانع و عوامل بازدارنده گروه را كاهش داد؟…………………….. 155

سؤال هفتم: جهت بهبود وضعیت موجود و رسیدن به استانداردهای مطلوب گروه

چه پیشنهادهایی را می‌توان ارائه داد…. 156

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه…………………………… 159

خلاصه‌ای از هدف پژوهش و نتایج به دست آمده 159

مقایسه بین تحقیقات انجام شده با تحقیق حاضر……………………………. 169

پیشنهادات پژوهشی…………………. 170

محدودیت‌های تحقیق…………………. 171

 

منابع…………………………… 172

پیوست‌ها…………………………. 185

 

فهرست جداول

 

عنوان                                        صفحه  

1ـ جدول شماره 2ـ1 :انواع الگوهایی ارزشیابی. 23

2ـ جدول شماره 2ـ2 مسیر تحولی ارزیابی درونی از آغاز تاكنون…………………………. 44

3ـ جدول شماره 3ـ1 جدول طبقه‌بندی نمونه‌های دانشجویان  (بر اساس تحصیلی)………. 73

4ـ جدول شماره 3ـ2 اهداف گروه دامپزشكی دانشگاه آزاد اسلامی………………………….. 77

5ـ جدول 3ـ3 عامل: ملاك‌ها و نشانگرهای گروه دامپزشكی……………………………. 78

6ـ جدول شماره 3ـ4 عامل: اهداف، جایگاه سازمانی،  سازماندهی تشكیلات و مدیریت……. 79

7- جدول شماره 3ـ5 عامل: دانشجویی………. 80

8- جدول شماره 3ـ6 عامل: دوره‌های آموزشی مورد اجراء……………………………… 81

9- جدول شماره 3ـ7 عامل: اعضاء هیأت علمی… 82

10- جدول شماره 3ـ8 عامل: پژوهش………… 82

11- جدول شماره 3ـ9 عامل: فرایند یاددهی ـ یادگیری…………………………….. 83

12- جدول شماره 3ـ10 عامل: دانش آموخته….. 84

13- جدول شماره1-4:درونداد دانشه آموخته…. 104

14- جدول شماره4-2:درونداد هیات علمی…… 107

15- جدول شماره4-3: درونداد  دانشجو……. 112

16- جدول شماره4-4: درونداد مدیر گروه….. 116

17- جدول شماره-45: فرایند دانشه آموخته…. 119

18- جدول شماره4-6: فرایند  هیات علمی….. 121

19- جدول شماره4-7: فرایند  دانشجو…….. 124

20- جدول شماره4-8: فرایند  مدیر گروه….. 128

21- جدول شماره4-9: برونداد  دانشه آموخته. 130

22- جدول شماره4-10: برونداد هیات علمی…. 133

23- جدول شماره4-11: برونداد مدیر گروه…. 135

24- جدول شماره4-12عامل:اهداف،جایگاه سازمانی، سازماندهی تشکیلات و مدیریت …………… 138

25ـ  جدول شماره4-13 عامل:دانشجو………. 141

26ـ جدول شماره4-14عامل:دوره های آموزشی مورداجرا…………………………… 142

27ـ جدول شماره4-15عامل:اعضاءهیات علمی…. 144

28ـ جدول شماره4-16عامل:پژوهش…………. 145

29ـ جدول شماره4-17عامل:فرایند یادهی – یادگیری……………………………. 145

30ـ جدول شماره4-18عامل:دانش آموخته……. 147

31ـ جدول شماره4-19:عامل،ملاک و نشانگرهای گروه  دامپزشکی…………………………… 148

32ـ  جدول شماره4-20:وضععیت درونداد،فرایندوبرونداد  گروه دامپزشکی…. 150

33ـ جدول شماره4-21:وضعیت درونداد،فرایندو برونداد گروه دامپزشکی……………….. 154

34ـ جدول شماره4-22:پیشنهادهای اصلاح از اجرا ارزیابی درونی گروه دامپزشکی………….. 156

35ـ جدول شماره 5-1: پیشنهادهای اصلاح ازاجرا ارزیابی  درونی گروه دامپزشکی…………. 167

 

 

 

فهرست نمودار

 

عنوان                                       صفحه                                                    

نمودار4ـ الف: توزیع سنی دانشجویان……… 93

نمودار4ـ ب: میانگین معدل دانشجویان…….. 93

نمودار4ـ پ : توزیع فراوانی و مشروطی دانشجویان…………………………… 94

نمودار4ـ ت : انتخاب اولویت براساس علاقه دانشجویان…………………………… 94

نمودار4ـ ث: میانه رتبه پذیرش در رشته…… 95

نمودار4ـ ج: توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت کنونی  دانش آموختگان…………………. 97

نمودار4ـ چ:توزیع فراوانی معدل دانش آموختگان 98

نمودار4ـ ح: توزیع فراوانی به تفکیک محل کار دانش آموختگان……………………….. 98

نمودار4ـ خ: توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت اعضا هیات علمی…………………………… 99

نمودار4ـ د: توزیع فراوانی به تفکیک مدراک تحصیلی……………………………. 100

نمودار4ـ ذ: توزیع فراوانی مرتبه علمی درگروه……………………………. 100

نمودار4ـ ر: توزیع سنوات خدمتی اعضاهیات علمی……………………………… 101

نمودار4ـ ز: توزیع فراوانی وضعیت استخدامی گروه……………………………… 102

نمودار4ـ ژ: توزیع فراوانی تعداد واحد تدریس اعضا هیات علمی……………………… 102

نمودار4ـ س: توزیع فراوانی تعداد ساعت مشاوره در گروه دامپزشکی……………………. 103

نمودار4-1: دروندادهای دانش آموختگان…… 106

نمودار4-2: دروندادهای هیات علمی………. 111

نمودار4-3: دروندادهای دانشجویان………. 115

نمودار4-4: فرایندهای دانش آموختگان……. 120

نمودار4-5: فرایندهای هیات علمی ………. 123

نمودار4-6: فرایندهای دانشجویان……….. 128

نمودار4-7: بروندادهای دانش آموختگان…… 132

نمودار4-8: بروندادهای هیات علمی ……… 135

نمودار4-9: مقایسه امتیاز ملاک ها عامل اهداف، جایگاه سازمانی، تشکیلات و مدیریت………. 140

نمودار4-10: مقایسه امتیاز عوامل………. 150

نمودار4-11: دروندادها……………….. 151

نمودار4-12: فرایندها………………… 152

نمودار4-13: بروندادها……………….. 153

نمودار4-14: مقایسه دروندادها،فرایندهاوبروندادها…………. 153

فهرست اشكال

 

عنوان                                         صفحه        

شكل شماره 2ـ1 ارتباط ارزیابی با سایر كاركردهای مدیریت آموزش…………….. 37

شكل شماره 2ـ2 تاثیر ارزیابی درونی بر سازمان…………………………… 41

شكل شماره 2ـ3 هدف ارزیابی درونی…….. 43

شكل شماره 2ـ4 گردش فعالیتها و اعتبارسنجی درونی……………………………. 49

شكل شماره 2ـ5 چارچوب نظری تحقیق…….. 69


چكیده تحقیق

دانشگاه‌ها نیز مانند سایر سازمان‌ها برای استفاده از فرصت‌های احتمالی و مقابله با تهدیدات محیطی، ناچارند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های درونی خود را بشناسند، نقاط قابل بهبود را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازد. نقش ارزیابی درونی در این خصوص و در جهت شناخت قوت‌ها، ضعف‌‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها به عنوان مبنای برنامه‌ریزی توسعه و بهبود قابل توجه است.

پژوهش حاضر نیز بر آن بود تا به ارزیابی درونی گروه دامپزشكی دانشكده كوشك دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بپردازد.

تحقیق حاضر از نوع كاربردی و از نظر چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز در زمرة تحقیقات توصیفی هم قرار می گیرد.

جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیأت علمی و اساتید گروه دامپزشكی دانشكده كوشك دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار (42 نفر)، مدیرگروه دامپزشكی درسه سال گذشته (2نفر)،دانشجویان ازسال های 88-81 (720 نفر كه تعداد نمونه آن 250 نفر) و دانش‌آموختگان (100 نفر كه تعداد نمونه آن 50 نفر) می‌باشند.

پس از تشكیل كمیته با عضویت اعضای هیأت علمی گروه، اهداف گروه در سه زمینه آموزشی، پژوهشی و عرضة خدمات تخصصی تدوین گردید. همچنین پس از تعیین 7 عامل، 26 ملاك و 85 نشانگر از ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز درباره افراد جامعه از طریق شمارش كامل و نمونه‌گیری استفاده شد و برای هر زیر جامعه پرسشنامه‌ای جداگانه و بر اساس طیف لیكرت تنظیم شد كه درجات آن از خیلی زیاد تا خیلی كم می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد كه گروه دامپزشكی دانشكده كوشك دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از نظر اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و مدیرگروه در سطح نسبتاً مطلوبی می‌باشد.

واژگان كلیدی: ارزشیابی، ارزیابی درونی، كیفیت آموزشی.

 

Leave a comment