پایان نامه ارشد عمران تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

1-4- هدف و گستره رساله حاضر

به طور اجمال حدود دو دهه از شروع بررس‍ی و تحق‍یقات انجام شده در خصوص آشکارسازی آسیب به وس‍یله بررس‍ی مشخصات سازه­های پل و تغییرات آن نظیر سختی، جرم و شکل مودی م‍ی­گذرد. لازم به ذکر است که تخریب ناگهان‍ی چند نمونه از این سازه­ها در نقاط مختلف انگ‍یزه­­ای قوی برای شروع این مطالعات بوده است. به این ترت‍یب شناخت آسیب احتمال‍ی، مکان­یاب‍ی آن و ارائه راه حل برای جلوگیری از حوادث مشابه از موضوعات‍ی است که امروزه در جهان در دامنه وس‍یع‍ی در حال تحق‍یق بوده و ضرورت پرداختن به آن به وضوح روشن است.

با علم به آنکه آسیب ایجاد تغییر دائم در مشخصات سازه از جمله سختى، مقاومت، خصوصیات دینامیكى و یا كاهش سطح عملكرد سازه نسبت به حالت اولیه آن مى­باشد، ادبیات موضوعی موجود در زمینه تشخیص آسیب در سازه پل بررسی و مقالات موجود ارائه و بررسی گردیده است. در این راستا با توجه به آنکه هر گروه از محققان توسط روشی خاص به تشخیص یا تخمین آسیب پرداخته­اند لذا در بررسی این اقدامات یک تقسیم بندی براساس روش صورت گرفته است. باتوجه به اینکه مقدار آسیب نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، به نظر می­رسد برآورد مقدار آسیب بر اساس داده­ها (داده­های استاتیکی و دینامیکی) می­تواند اهمیت فراوانی داشته باشد. لازم به ذکر است که در استفاده از اطلاعات استاتیکی، تعداد پارامترهای تاثیرگذار کاهش یافته لذا خطاها کاهش می­یابد.

در سایر مطالعات همانگونه که در بخش تاریخچه به آنها اشاره خواهد شد، به طور عمده بر اساس داده­های دینامیکی سازه، موقعیت و مقدار آسیب تشخیص داده شده است که در اینگونه محاسبات به اطلاعات و پارامترهای بیشتری مانند فرکانس، شکل مودی، جرم و سختی برای شبیه­سازی سازه و رفتار آن نیاز است. همچنین می­توان گفت در هر بار بایستی تحلیل مودال مجدد صورت پذیرد که گاهی زمان بیشتری می­طلبد. اثرات و مقدار نوفه نیز در این تحلیل­ها تاثیر بیشتری دارند. بنابراین تشخیص آسیب بر پایه داده­های استاتیکی در کنار داده­های دینامیکی استفاده شده