پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 22

دانلود پایان نامه

شواهد پژوهشی فراوانی وجود دارد كه نشان  می دهند حوادث نامطبوع زندگی قادرند بهزیستی روانشناختی را تحت تأثیر قرار دهند و مختل كنند و به ایجاد مشكلات روانی مانند افسردگی و اضطراب منجر شوند بر این اساس داشتن فرزند كم توان ذهنی كه ماهیتی تقریبا ثابت و تنش زا دارد. می تواند با ایجاد تنیدگی به كاهش بهزیستی روانشناختی منتهی شود. روی بهزیستی روانشناختی نشان داده است مادران دارای فرزند عادی در مؤلفه های خودمختاری، تسلط برمحیط، رشد شخصی و پذیرش خود، نسبت به مادران دارای فرزند كم توان ذهنی وضعیت بهتری دارند، اما در مؤلفه احساس داشتن هدف در زندگی، مادران گروه دوم بهتر بودند. از مشكلاتی كه در میان مادران كودكان كم توان ذهنی شیوع دارد، افسردگی است.

تحقیقات نشان داده اند كه حدود 30 تا 35 درصد مادران این كودكان نمرات بالایی در آزمونهای افسردگی دریافت كرده اند و دارای علائم بالینی مربوط به افسردگی هستند. مادران علاوه بر تحمل مشكلات ناشی از مراقبت از كودك كم توان ذهنی، باید با مشكلات مربوط به هزینه های بالای اقتصادی، كاهش روابط اجتماعی با آشنایان و بستگان، احساس گناه از به دنیا آوردن فرزندی مشكل دار و نگرشهای منفی اطرافیان نیز كنار بیایند كه این موارد می توانند افسردگی ای ایجاد كنند كه ناتوان كننده باشد اما پژوهش ها نشان داده اند كه وجود افسردگی والدین، خصوصا  مادران، كودكان كم توان ذهنی با متغیرهای مختلفی مانند نوع كم توانی ذهنی داشتن منابع مالی بسنده یا سطح اقتصادی اجتماعی متوسط و بالاتر و حمایت های اجتماعی مناسب ارتباط دارد و متغیرهای فوق، می توانند تأثیر كم توانی ذهنی را تعدیل كنند. بررسی ها حاكی از این بوده اند كه افسردگی با برخی از ویژگی ها و صفات شخصیتی، تعدیل می شود(میکائیلی ،1388).

عقب ماندگی ذهنی:

عقب ماندگی ذهنی یک وضعیت و حالت ذهنی خاص است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و هنگام تولد و یا پس ازتولد کودک پدید آید، عقب ماندگان ذهنی افرادی هستند که به علت وقفه یا کمبود رشد ذهنی در شرایط عادی قادر به استفاده مطلوب از برنامه های معمولی آموزش و پرورش، سازگاری اجتماعی و تطبیق با محیط نمی باشند.          تعریفی که از نظر اکثریت قریب به اتفاق مجامع علمی و صاحب نظران روانشناسی مورد قبول می باشد تعریفی است که از سوی انجمن آمریکای عقب ماندگی ذهنی( AAMR)[1] ارائه شده: «عقب ماندگی ذهنی سطحی از عملکرد هوش عمومی است که میزان آن بطور معنادا ر(دو انحراف معنادار) پایین تر از میانگین بوده و همزمان با نقایصی در رفتار سازشی(سازش یافتگی های فردی و اجتماعی) همراه بوده و در دوران  رشد(تشکیل نطفه تا 18 سالگی) ظاهر می گردد».

عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ( EMR)[2]:

افروز(1377)اظهار می دارد: عقب ماندگان ذهنی آموزش پذیر افرادی هستند که بهره هوشی آنان 70-50 می باشد و قادر به فراگیری حداقلی از اطلاعات عمومی و در سهای رسمی کلاس از قبیل خواندن ونوشتن و حساب کردن و مهارتهای مناسب شغلی بوده و می توانند در اداره زندگی خود از تحصیل خویش بهره مند شوند.

     میلانی فر(1374) عقب مانده ذهنی آموزش پذیر را افرادی می داند که هوشبهر آنها بین 70-51 است این افراد از لحاظ دانستن لغات ضعیف اند، مفاهیم را خود درک نمی کنند، آموزش کلامی عادی ندارند و از لحاظ عاطفی واکنشهای لازم را بدست نمی آورند. 

American Assoctuon On Mental Retadstion .1

  1. Educable Mental Retared

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

Leave a comment