پایان نامه ارشد رشته عمران جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : جداسازی  فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی  با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول

تکه هایی از متن :

2-2-2- مبادله کننده‌های سنتزی یا رزین

اکثر رزین های تعویض یونی که در تصفیه آب به کار می‌روند سنتزی هستند که با پلیمریزاسیون ترکیبات آلی حاصل می‌شوند. در تعویض کننده‌ها با محلولهای الکتریک فقط یکی از یون‌ها متحرك و قابل تعویض است و در اثر تعویض یونی، کاتیون یا آنیونهای موجود در محلول با کاتیونها و آنیونهای موجود در رزین تعویض می‌شوند، به گونه‌ای که هم محلول و هم رزین از نظر الکتریکی خنثی باقی می‌مانند.

یک رزین سینتتیکی مناسب باید از مشخصات زیر برخوردار باشد:

1- رزین باید بطور مناسبی سه بعدی بوده و حلالیت آن در آب و حلال‌های آبی قابل اغماض باشد.

2- رزین بایستی به خوبی آب را جذب کند و رطوبت پذیر باشد همچنین باید به حد کافی متخلخل بوده و یون‌ها بتوانند در آن وارد یا خارج گردند.

3- رزین باید دارای تعداد کافی از گروه‌های یونی باشد به طوری که ظرفیت تبادل یونی قابل ملاحظه‌ای را ارائه نماید.

4- رزین باید از لحاظ شیمیایی پایدار باشد.

5- چگالی رزین متورم باید زیادتر از آب باشد[50].

بطور کلی در غلظتهای کم هرچه ظرفیت یون بیشتر باشد با تمایل بیشتری جذب رزین می‌شود، مثلاً یون سه ظرفیتی و یون دو ظرفیتی بیش از یون یک ظرفیتی توسط رزین جذب می‌شوند، حتی برای یونهای با ظرفیت یکسان نیز هرچه وزن مولکولی یون بیشتر باشد تمایل جذب افزایش می‌یابد[48].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:جداسازی  فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی  با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول