پایان نامه ارشد رشته عمران تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

1-2- پایش سلامت سازه­ها

اگر مراحل ثبت داده­ها به صورت دائم و یا دوره ای صحیح صورت گیرد نشانگر عملکرد سازه است. پایش سلامت سازه به سه حالت زیر صورت می پذیرد.

1- کوتاه مدت

2- میان مدت

3- بلند مدت

البته تمام این موارد می­تواند در کل سازه و یا به صورت محلی صورت پذیرد.

مهندسان سازه مدت طولانى است كه تلاش كرده­اند تا با استفاده از داده­هاى موجود و ابزارهای مناسب، آسیب را در سازه­ها شناسایى كنند.

پایش سلامت در سازه ها با جواب به سوالات زیر توص‍یف م‍ی شود:

1ـ آیا آسیب در سازه وجود دارد؟

2ـ موقع‍یت آسیب در سازه کجاست؟

3ـ نوع آسیب موجود چ‍یست ؟

4ـ شدت آس‍یب چقدر است؟

بعد از شناسایی آسیب، سازه باید با درنظر گرفتن وضع‍یت موجود مورد تحل‍یل قرار گ‍یرد و م‍یزان کارایی سازه سنج‍یده شود و در صورت لزوم نسبت به تعم‍یر و تقویت سازه اقدام شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم­ های تکاملی