پایان نامه ارشد رشته عمران تحلیل خطر برای شهر ایلام

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

2– زمین شناسی :

2-1- زمین شناسی عمومی منطقه:

منطقه ایلام از نظر تقسیمات زمین شناسی در بخش زاگرس چین خورده یا در بخش خارجی حوزه زاگرس قرار گرفته است. حوزه زاگرس شامل دو واحد زمین شناسی جداگانه به نام زاگرس مرتفع(  High Zagros )، یا زاگرس داخلی و زاگرس چین خورده( Fololed Zagros ) یا زاگرس خارجی است.

از نظر زمین شناسی ساختمانی زاگرس خارجی به تبعیت از روند عمومی زمین شناسی زاگرس دارای جهت شمال غربی-  جنوب شرقی است و این واحد ساختمانی پهنائی در حدود150 تا 250  کیلومتر دارد که از سمت شرق و شمال شرق به زیر زاگرس داخلی(مرتفع) کشیده می شود، در واقع زاگرس مرتفع به طرف زاگرس که در آن رسوبات پالئوزوئیک و ترشیاری بطور هم شیب بر رویهم قرار دارند در واقع رسوبات پوشش حاشیه قاره ای شرق پلاتفرم عربستان را تشکیل می داده اند که در جریان کوهزائی های آلپی تغییرشکل پیدا کرده و چین خورده اند.

در ابتدا حوزه زاگرس حالت پلاتفرم داشت بطوریکه، تا قبل از تریاس این حوزه با ایران مرکزی در ارتباط بوده و رسوبات نمکدار و تخریبی و کربناته به تدریج در آن تشکیل می شدند.

لکن از اواخر تریاس ساختار زمین شناسی زاگرس دچار تغییر فاحش شد و در نهایت این حوزه از سایر نقاط ایران جدا شد و به صورت حوزه فرورفته ای در آمد که مدام در حال فرونشستن بوده است.

رسوبات دوران دوم و سوم باقی است که بیش از 10000 متر در این حوزه رویهم انباشته شده اند. جنس رسوبات عمدتا کربناته است، لکن رسوبات دیگری از قبیل مارن و ماسه سنگ و شیل نیز در شکل سازندهای زاگرس، نقش مهمی دارند. در اواخر دوران سوم در اثر کوهزائی های آلپی حوزه زاگرس شکسته شده و چین خوردگی های فراوانی پیدا می کند، بطوری که دو بخش مشخص زاگرس بلند و زاگرس چین خورده به تدریج شکل می گیرند.

در قسمت زاگرس مرتفع تغییر شکل ساختمانی بصورت تراست ها و روراندگی های مکرر سبب بوجود آمدن بالاآمدگی های زیاد و در نتیجه سبب بوجود آمدن کوههای مرتفع گردید و بدلیل همین نوع ساختار زمین شناسی است که سازندهای این بخش از زاگرس نسبت به بخش دیگر آن، یعنی زاگرس چین خورده از قدمت بیشتری برخوردار است.در واقع