پایان نامه رشته روانشناسی پریمتری هامفری

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

۴-۴-یافته های جانبی

 

با وجود این که در دو گروه تعداد بیماران زن و مرد از لحاظ جنسیت به تعداد مساوی نبودند، ارتباط جنس در آزمودنی ها بررسی شد و نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد كه گروه ها از لحاظ جنسیت با یكدیگر تفاوت معنی دار آماری دارند. نتایج داده ها به تفكیك چشم راست و چپ در جدول ۴-۳ درج شده است.

برای مقایسه نمرات دو گروه (افراد اسکیزوتیپی و بهنجار) در مقایس اسکیزوثیپی، نمرات دو گروه در مقیاس اسکیزوتیپی با استفاده از آزمون t مستقل با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این تحلیل در جدول ۴-۳درج شده است.

.

جدول۴-۴- میانگین و انحراف معیار نمره آسیب میدان بینایی و نتایج آزمون t-test مستقل برای هر دو چشم بین دو گروه زنان و مردان

جهت چشم / جنس/تعداد شاخص آمار توصیفی لون تست t-test مستقل
میانگین انحراف معیار F سطح معناداری t df تفاوت میانگین سطح معنا داری
چشم راست زنان ۲۹

 

۰۶/۱- ۳۶/۳ ۴۷/۱ ۲۲/۰ ۵۹/۲ ۵ ۹۹/۱ ۰۱/۰
مردان ۳۱ ۹۴/۰ ۵۷/۲
چشم چپ زنان ۲۹ ۹۱/۱- ۳۱/۴ ۱۸/۱ ۲۸/۰ ۰۸/۲ ۵۸ ۱۱/۲ ۰۴/۰
مردان ۳۱ ۲۰/۰ ۵۴/۳

 

درجدول ۴-۴- دو گروه اسکیزوتیپی و بهنجار در زمینه آسیب میدان بینایی در چشم های چپ و راست با یکدیگر مقایسه شده اند. همان گونه که ملاحظه می شود دراین دو گروه در هر دو چشم با یکدیگر متفاوتند و این یافته به جنس نیز بستگی ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد گذرگاه مگنوسلولار درافراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با استفاده از دستگاه پریمتری هامفری است که تاکنون در این افراد به کار گرفته نشده است. این آزمون دقیقا” مطابق با ویژگی های عصبی خاص مگنوسلولار ساخته شده و می توان فرضیه نقص مگنوسولار را با توجه به این ویژگی ها در این افراد مورد آزمون قرار ­داد و سپس عملکرد سیستم مگنوسلولار افراد دارای ویژگی­های شخصیتی اسکیزوتیپی را با افراد بهنجار مقایسه کرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی مسیر

  • 1

Leave a comment