پایان نامه رشته جغرافی اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-6-1-1  گسل فیروزه

این گسل با روند کلی خاوری- باختری از خاور روستای فیروزه شروع شده و به سوی باختر، در نزدیکی جاده بجنورد- شوقان به دوشاخه تقسیم می شود. یک شاخه از آن به سوی باختر تا دره ارکان ادامه می یابد و شاخه دیگر که به عنوان گسل فیروزه شناخته شده است با اندکی چرخش به سوی جنوب باختر تا محل روستای کتلی می رسد. شیب عمومی صفحه گسلی به سوی شمال و حدود ْ80 درجه اندازه گیری شده است و طول آن افزون بر 20 کیلومتر می باشد. این گسل سبب رانده شدن بخش هایی از سازند آهکی مزدوران (ژوراسیک) روی هم شده است.

به علت مقاومت زیاد تشکیلات آهکی مزدوران صفحه گسلی (در طول گسل) خصوصا در کنار جاده بجنورد به شوقان همانند دیواره بلند و کاملا صاف نمایان است.

از محل جاده مورد اشاره به سوی خاور گسل فیروزه باعث راندگی تشکیلات آهکی مزدوران بر روی ماسه سنگ و مارن سازند شوریجه با نفوذپذیری ضعیف شده است . بررسیهای صحرایی در طول گسل فیروزه خاکی از توسعه زون برشی گسله می باشد که بعضا بیش از 100 متر هم دیده می شود. بر همین اساسی در محدوده گسل فیروزه شبکه های درز و شکاف و گسله های کوچک  به فراوانی دیده می شوند. افزون بر آن در طول این گسل پدیده های کارستی در سازند کربناته مزدوران نیز توسعه قابل توجهی دارند. این دو فرایند سبب جذب و هدایت بیشتر آبهای ریزشی جوی به داخل سازند مزدوران در محدوده این گسل می شود. در محل گردنه کتلی نیز چشمه ای با آبدهی قابل ملاحظه ، از آهک های مارنی سازند چمن بید که تحت تاثیر گسله فیروزه شدیدا خٌرد شده اند خارج می شود.

در مجموع عملکرد این گسل از نظر تکتونیکی و گسلش بسیار پیچیده است برای مثال در کوه کنگونه (در باختر روستای فیروزه) وضعیت پیچیده زمین شناسی و دگر ریختی سازندهای مزدوران، شوریجه و تیرگان ناشی از عملکرد یاد شده می باشد به طوریکه مرز این سازندها در این قسمت کاملا گسله بوده و گاها شبیهای کاملا برگشته نیز مشاهده میشود

همانسان که در بخشهای قبلی نیز اشاره گردید در مجاورت روستای فیروزه خصوصا در باختر آن برونزدهایی از سنگ های آتشفشانی دیده می

  • 1