پایان نامه ارتباط بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارتباط نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد

۲-۴- نظریه های بهزیستی روان شناختی:

۲-۴-۱- مدل تعادل پویا :

بر اساس مدل تعادل پویا پژوهشها در زمینه بهزیستی روان شناختی بر اساس این تفکر به وجود آمده اند که اگر شخص قادر به دنبال کردن و انجام دادن نیازهای اساسی انسان باشد ، خوشحالی را تجربه می‌کند. این پژوهش ها عواملی را مشخص می کنند که عبارتند از موقعیتهای بخصوص ، رویدادهای درونی، ویژگی‌های دموگرافیک که بهزیستی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بر اساس مدل تعادل پویا شخصیت ، قویترین پیش بینی  کننده بهزیستی است (دینر ، ایشی  و لوکاس[۱] ،۲۰۰۰) .

این مدل توسط هیدی و ویرینگ[۲] (۱۹۹۲) مطرح شده و بیان میکند که افراد دارای حد متوسطی از بهزیستی هستند که توسط شخصیت آنها تعیین می شود .آنها عقیده دارند که افراد دارای شخصیت برون گرا نسبت به افرادی که درون گرا هستند ، احتمال بیشتری دارد که رویدادهای معینی را تجربه کنند . این رویدادها سطح پایه ی بهزیستی روان شناختی را تحت تاثیر قرار می دهند .در حالی که حوادث غیر عادی فرد را در سطوح بالا و پائین بهزیستی قرار می دهند نه در حد متوسط . مدل تعادل پویا بیان می کند که افراد زمانی که به موقعیتهای بهنجار برخورد می کنند به سطح پایه بر می گردند (دینر،۲۰۰۳).

۲-۴-۲- الگوی ویسینگ و وان ایدن[۳]  :

ویسینگ و وان ایدن (۱۹۸۸) یک سازه ی بهزیستی کلی را مطرح کردند که به وسیله ی ” احساس انسجام و پیوستگی ” در زندگی ، تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی مشخص و اندازه گیری می شود . آنها تاکید می کنند که بهزیستی روانی ، سازه ای چند بعدی یا چند وجهی است و این حیطه ها را در بر می گیرد : عاطفه ، شناخت ، رفتار و روابط بین فردی .

عاطفه : در افراد بهزیست یا خوشبخت ، احساس مثبت بر احساسات منفی غلبه دارد .

شناخت : این افراد رضایت از زندگی را تجربه می کنند به نظر آنها زندگی قابل درک و قابل کنترل است.

رفتار: این افراد ، چالشهای زندگی را می پذیرند و به کار و فعالیت علاقه دارند .

[۱] – Diner,E. & Oshi,S. & Lucas,R.E.

[۲] – Heady,R. & wearing,k.

[۳] – Wissing & Van Eden model

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی ارتباط ای وجود دارد ؟

متغیرپیش بین (مستقل) نگرش مذهبی و متغیرهای وابسته بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی می باشند.

۱-۳-۱- سئوالات فرعی تحقیق :

آیا بین نگرش مذهبی با فرسودگی شغلی ارتباط وجود دارد ؟

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی ارتباط وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : ارتباط نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد

Leave a comment