پایان نامه ارشد در مورد مسیر مگنوسلولار

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

۴-۳- یافته های اصلی پژوهش

 

برای هر آزمودنی یك نمره انحراف از میانگین MD برای هر چشم وجود دارد كه میزان تفاوت از افراد هم سنش یا به عبارتی میزان آسیب میدان بینایی آن چشم را برای آن فرد نشان می دهد. اگر عملكرد فرد به طور متوسط از افراد هم سن خود كمتر باشد به صورت عدد منفی و اگر بیشتر باشد با عدد مثبت نشان داده می شود.

 

فرضیه تحقیق

افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسكیزوتایپال در مقایسه با افراد بهنجار حساسیت تباین کمتری دارند.

برای بررسی این فرضیه از آزمون t – test مستقل برای هر چشم استفاده شد. متغیر مستقل شامل دو گروه افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسكیزوتیپی و افراد بهنجار بودند و متغیر وابسته نمره (انحراف میانگین) هر آموزدنی برای چشم راست و چشم چپ بود. میانگین و انحراف معیار هر گروه به تفكیك چشم ها در جدول ۴-۷ آمده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد گذرگاه مگنوسلولار درافراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با استفاده از دستگاه پریمتری هامفری است که تاکنون در این افراد به کار گرفته نشده است. این آزمون دقیقا” مطابق با ویژگی های عصبی خاص مگنوسلولار ساخته شده و می توان فرضیه نقص مگنوسولار را با توجه به این ویژگی ها در این افراد مورد آزمون قرار ­داد و سپس عملکرد سیستم مگنوسلولار افراد دارای ویژگی­های شخصیتی اسکیزوتیپی را با افراد بهنجار مقایسه کرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

Leave a comment