پایان نامه تأثیر پیش بینی کنندگی باور ارتباطی فرد بر سازگاری زناشویی همسر در افراد دارای سوءمصرف مواد

دانلود پایان نامه

1-1-        تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه

 

تاکنون تعریف­های مختلف و زیادی از اعتیاد و معتاد ارائه شده است ولی سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعتیاد را چنین تعریف کرده است: «معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر، دارو و یا سایر مواد است و دارای سه مشخصه ذیل است:

  • در اثر مصرف مکرر مواد یا دارو، عادت روانی ایجاد شده و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مواد مخدر یا دارو به حد وسواس تشویق و یا ترغیب نماید.
  • برای نگهداری اثری که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مواد مصرفی افزایش یابد.
  • اعتیاد به مواد مخدر و یا دارو برای فرد و یا جامعه زیان آور باشد» (آزادفلاح، 1379).

رضایت جنسی به عنوان قضاوت و تحلیل هر فرد از رفتار جنسی خویش که آن را لذت­بخش تصور می­نماید، تعریف می­شود (جهانفر، 2001).

کاترین اینگرام فوگل[1] مسائل جنسی را به عنوان یک جنبه مهم و طبیعی از زندگی شخصی افراد توصیف می­کند و آن را فراتر از یک رفتار جنسی صرف می­داند (به نقل از ویلسون و مک­آندریو[2]، 2000).

در این پژوهش رضایت جنسی نمره­ای است که فرد در مقیاس رضایت جنسی لارسون می­گیرد.

لیوایز و اسپنیر[3]سازگاری زناشویی را ترکیبی از سازگاری و شادمانی زناشویی می­دانند.

فینچام و برادبری[4] معتقدند سازگاری زناشویی منعکس­کننده ارزیابی کلی فرد از ارتباط زناشویی است.

سازگاری زناشویی، وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساسی ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند (سینها و مکرجی[5]، 1990).

در این پژوهش سازگاری زناشویی نمره­ای است که فرد در مقیاس سازگاری زناشویی کوتاه­شده اسپنیر می­گیرد.

باورهای ارتباطی ناکارآمد، به صورت باورهای بسیار اغراق­آمیز، خشک، غیرمنطقی و مطلقی در مورد خودمان و ارتباط با دیگران تعریف شده­ است (الیس، 2003).

باورهای ارتباطی ناکارآمد هر فرد در این پژوهش نمره­ای است که فرد در مقیاس باورهای ارتباطی ایدلسون و اپشتاین[6] می­گیرد.

[1]-Cathrine Ingram Fogel

[2]– Wilson, H.& Mcandrew, S.

[3]– Lewis R. & Spanier G.

[4]-Fincham,F. D. & Bradbury,T. N.

[5]-Sinha, P. & Mukerjec, N.

[6]-Eidelson, R. J. & Epstain

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه