پایان نامه با درباره میزان خسارات ناشی از زلزله در شهر

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-2-2-6 سازند تیرگان (K tr)

نام این سازند از روستای تیرگان واقع در 39 کیلومتری جنوب خاور درگز گرفته شده است. سازند تیرگان از سنگ آهک های الیتی و زیست آواری و لایه های جزئی آهک های مارنی، مارن وشیل آهکی تشکیل شده است. در تمام رخنمونهای این سازند، لایه هایی از سنگ آهک اربیتولین دار وجود دارد.بیشترین گسترش سازند تیرگان در باختر کپه داغ است و به سوی خاور، از گسترش آن کاسته می شود.ستبرای سازند تیرگان در کوه تیرگان( تیپ) افزون بر 770 مترگزارش شده است و به سوی خاور و جنوب خاور ضخامت این سازند تقلیل می یابد. در چاه های حفر شده توسط شرکت ملی نفت ایران در ناحیه سرخس از باختر به سوی خاور نیز ضخامت سازند تیرگان کاهش می یابد . بررسی های دیرینه شناسی توسط محققین مختلف گویای آن است که سن سازند تیرگان بارمین- آبسین (کرتاسه تحتانی) می باشد. آهک های ضخیم لایه این سازند در حد پایینی خود با سازند شوریجه کاملا تدریجی و حتی بین انگشتی می باشد. همبری این سازند با سازند بالایی خود (سرچشمه) به صورت هم شیب و پیوسته است.

بر اساس مطالعات چینه شناسی(سازمان زمین شناسی ایران، نقشه :1:100000بجنورد) و بررسی های صحرایی ستبرای سازند تیرگاان در محدوده مطالعاتی به حدود 900 متر می رسد ولی با توجه به شیب نسبتا کم، و چین خوردگی ملایم از گسترش زیادی برخوردار است. در محدوده مطالعاتی ضخامت لایه های سازند تیرگان از 5 سانتیمتر تا بیش از 2 متر وگاهی به صورت توده ای متغیر است ولی آنچه

مسلم است آهک های تیرگان در بخش های زیادی از حوضه مطالعاتی ، ضخیم لایه تا توده ای دیده می شوند. این سازند در سطح وسیعی از منطقه مطالعاتی با استثناء کوه های آلاداغ و سلوک رخنمون یافته است .

در بخش خاوری بجنورد(حوزه آبریز رودخانه چناران و بازخانه) این آهکها به صورت منسجم ارتفاعات بلندی را تشکیل داده اند و در سوی شمال، شمال خاور و باختر شهر بجنورد این سازند هسته تاقدیس ها را در بر می گیرد. هسته این تاقدیس ها به وسیله گسل های امتداد لغزی جابجا شده اند، در نتیجه همانند بلوک های چندگانه در کنار هم و گاها مجزا دیده

  • 1