پایان نامه ارائه چارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش استان سمنان با تاكید بر سامانه GIS

دانلود پایان نامه

چكیده

تحقیق حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش استان سمنان با تاكید بر سامانه GIS  در سال تحصیلی  88-1387 انجام شد.

جامعه آماری شامل كلیه مدیران ستادی آموزش و پرورش استان سمنان به تعداد 36 نفر وحجم نمونه نیز به علت كم ومحدود بودن جامعه آماری  به شكل سرشماری (كل شماری)‌، 36 نفر تعیین گردید. مدیران به روش CSF به سه سطح ، استراتژیك، هماهنگی وعملیاتی تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد، كه گویه های آن بر اساس دو سوال باز كه به روش( Pilot Study ) از مدیران پرسیده شده است، تهیه گردیده و ضریب پایائی آن از طریق ضریب آلفای كرونباخ به میزان (0.98) بدست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی استفاده گردید.

از نتایج این بررسی كشف وارائه شش موضوع اساسی اطلاعاتی ، شامل : نیروی انسانی، فضای كالبدی ، تجهیزاتی، امور آموزشی، مالی و محیطی  و همچنین شاخص های مهم مربوط به هر موضوع می باشد. كه از نظر مدیران مهمترین موضوع اساسی ، اطلاعات امور آموزشی با میانگین ( 3.60) وكم اهمیت ترین موضوع اساسی ،‌اطلاعات نیروی انسانی با میانگین (2.96) می باشد . همچنین از نظر مدیران ، مهمترین شاخص ، شاخص استعداد سنجی دانش آموزان قبل از ورود به مدرسه با میانگین (3.81 ) وكم اهمیت ترین شاخص، مربوط به شاخص شماره دانش آموزی و شماره پرسنلی همكاران، با میانگین (1.39)‌می باشد. همچنین شاخص های با اهمیت بیشترازنظر مدیران با استفاده از سامانه GIS با ارائه مثالهایی به شكل جدول و نقشه نمایش داده شده اند.

 

واژگان كلیدی : موضوعات اصلی تاثیرگذار بر تصمیم های مدیران ستادی ، سامانه GIS

 

 

Summery:

This  research did for presenting a framework  to support  headquarter  managers decides  in  semnan  province  education  by emphasis  on  GIS  system  in  1387-88   educational  year .

Social  statistics  combine  of  headquarter  managers  in  semnan  province  education  determined  36 numbers , and  sample  capacity  determined  36  numbers  as  statistics ,  because  social  statistics  were  few  and  limit  .

Managers  were  divided  to  three  levels  in  csf method : strategic , harmony and activity .the gathering tool of giving’s is researchers made  questionnaire which its question have been prepared based on two free question that have been asked from managers  in (pilot study) meted and its  final index produced  from cornbach’s alpha index in %98 quantity .for analyzing  of giving used descriptive statistics methods .for results of this research are finding and presenting six basic informational subjects in clueing :humanity from , body space ,equip mental , educational ,financial and frame.

Environmental matters and also important criterion’s connected to every subject , that in manager opinion the most important basic subject is  information of educational matters with (3,60) average and the less important basic subject is hum anal force information with (2,96) average .

Also , from managers  opinion , the  most  important  criterion is  the student’s  talent measuring  criterion  before  entering  to  school  with  ( 3.81) average  and the less  important criterion  is  connected  to  student’s number  criterion  and  colleagues  personal  numbers  with  ( 1.39) average .

Thus  the  most important  criterion in  managers  opinion  have been shown  by  using  the  GIS  system  with  presenting  examples  as  table  and  map .

 

Key – words :  Main  subjects that  influence  on  headquarter  managers’s  dictions ,  GIS  system .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

Leave a comment