پایان نامه اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

3-7 باد :

باد از جمله پارامترهایی است که در اکثر پروژهای اجرایی نقش بسزایی دارد . به خصوص در مناطقی که لازم است تمهیداتی در مورد کنترل فرسایش بادی  احداث بادشکن اتخاذ گردد . برای تداوم تبخیر لازم می باشد که لایه اشباع شده هوا که در حد فاصل سطح مرطوب و اتمسفر قرر گرفته به خارج راده شد ، در غیر اینصورت عمل تبخیر به علت اشباع هوا از رطوبت متوقف می گردد . میزان جابجایی روبت هوا در طبیعت توسط باد صورت می گیرد . میزان جابجایی و تسریع در عمل تبخیر با سرعت و تداوم باد نسبت مستقیم دارد . لذا باد می تواند نقش بسیار مهم و مؤثری در یک منطقه داشته باشد .

وزش بادهای شدید  مخرب می تواند خسارتهای غیرقابل جبرانی برای یک منطقه داشته باشد و یا وزش بادهای مرطوب می تواند بارندگی های مفید  و مؤثری برای مطقه در بر داشته باشد ، همچنین وزش بادهای گرم می تواند موجبات خشکی و از بین رفتن محصولات کشاورزی و بروز آتش سوزی و دیگر مشکلات را برای یک منطقه به وجود بیاورد . لذا داشتن اطلاعاتی در زمینه مقدارجهت و سرعت باد در مطالعات کشارزی ، مرتع ، بیابان و جنگل از اهمیت ویژه ای برخردار بوده و لازم است با دقت مورد توجه قرار گیرد.

به منظور ایجاد تصویری روشن از جریانات جوی در منطقه مورد مطالعه ، اطلاعات مشاهده شده ایستگاه سینوپتیک بجنورد مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

شمال خراسان شدیداً متأثر از جریانات سرد قطبی می باشد . این جریانات هنگام ورود به ایران در مناطق شمالی به ویژه شمال خراسان اثر گذاشته و درجه هوا را شدیداً پایین آرده است و موجب برودت می شود . به همین علت عمده شهرهای شمال خراسا دارای اقلیمی سرد می باشند .

شهرستان بجنورد نیز به واسطه قرارگیری در مسیر این جریانات در اکثر ماههای سال دارای هوایی سرد می باشد .وزش بادهای غربی که عمدتاً از روی دریای خزر عبور کرده و پس از عبور از گرگان وارد دشت بجنورد شده و رطوبت زیادی را وارد منطقه می کند و به باد گرگان یا قره یل معروف است که ضمن اینکه تا حدودی موجب تعدیل هوا می شود ، عمده بارندگیهای این منطقه را نیز