پایان نامه ابزارهای و مجراهای ارتباطی برای کسب اطلاعات علمی مورد استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

۴-۲-۴-  توزیع اعضا بر حسب میزان  ارتباط علمی

 

با توجه به جدول۴-۴، بیش ترین میزان ارتباطات اعضای هیات علمی مربوط به ارتباطات با همکاران داخل دانشگاه است (۵/۴۹%). و بعد از آن میزان ارتباط اعضای هیات علمی با همکاران سایر دانشگاه های داخلی(۶/۱۹%) بیش ترین بوده است. کم ترین ارتباطات مربوط به ارتباط اعضای هیات علمی با گروه های بحث الکترونیکی (Disscusion Groups) با ۴/۱% می باشد. همان طور که جدول نشان می دهد به غیر از ارتباطات اعضای هیات علمی با همکاران داخل دانشگاه، در بقیه موارد میزان ارتباطات اعضای هیات علمی بسیار پایین (کمتر از ۲۰% )است.

 

جدول ۴-۴- توزیع اعضا بر حسب میزان ارتباطات علمی

عبارت ها بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم جمع
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
با همکاران داخل دانشگاه ۲۲ ۱۰ ۸۷ ۵/۳۹ ۸۹ ۵/۴۰ ۱۸ ۲/۸ ۴ ۸/۱ ۲۲۰ ۱۰۰
با همکاران سایر دانشگاههای داخلی ۹ ۱/۴ ۳۴ ۵/۱۵ ۸۶ ۱/۳۹ ۶۶ ۳۰ ۲۵ ۴/۱۱ ۲۲۰ ۱۰۰
با اساتید و پژوهشگران خارج از کشور ۶ ۷/۲ ۱۶ ۳/۷ ۶۱ ۷/۲۷ ۷۳ ۲/۳۳ ۶۴ ۱/۲۹ ۲۲۰ ۱۰۰
با موسسات تحقیقاتی داخلی کشور ۶ ۸/۲ ۲۴ ۱۱ ۷۶ ۹/۳۴ ۶۸ ۲/۳۱ ۴۴ ۲/۲۰ ۲۱۸ ۱۰۰
با موسسات تحقیقاتی خارج از کشور ۱ ۵/۰ ۶ ۸/۲ ۳۱ ۲/۱۴ ۷۸ ۸/۳۵ ۱۰۲ ۸/۴۶ ۲۱۸ ۱۰۰
با مجامع و انجمن های علمی داخلی ۹ ۱/۴ ۳۳ ۱۵ ۹۷ ۱/۴۴ ۴۸ ۸/۲۱ ۳۳ ۱۵ ۲۲۰ ۱۰۰
با مجامع و انجمن های­علمی خارجی ۲ ۹/۰ ۱۸ ۲/۸ ۶۰ ۴/۲۷ ۶۲ ۳/۲۸ ۷۷ ۲/۳۵ ۲۱۹ ۱۰۰
با کارخانه ها و مراکز صنعتی ۵ ۴/۲ ۱۴ ۶/۶ ۴۰ ۱۹ ۴۸ ۷/۲۲ ۱۰۴ ۳/۴۹ ۲۱۱ ۱۰۰
عضویت در گروه های بحث الکترونیکی ۲ ۹/۰ ۱ ۵/۰ ۲۲ ۳/۱۰ ۴۳ ۱/۲۰ ۱۴۶ ۲/۶۸ ۲۱۴ ۱۰۰

 

۴-۳-  یافته های مربوط به بررسی پاسخ به سوالات پژوهش

 

۴-۳-۱- سوال اول پژوهش: میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته چقدر بوده است؟

 

میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در دو پایگاه یعنی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ((ISC و پایگاه موسسه اطلاعات علمی ((ISI در دوره پنج ساله ۱۳۸۹-۱۳۸۵، ۳۹۰۴ مقاله بوده است. سهم تولید مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در پایگاه موسسه اطلاعات علمی ۲۶۱۹ مقاله و در پایگاه استنادی جهان اسلام  ۱۲۸۵ مقاله بوده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد استفاده اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

Leave a comment