پایان نامه:میزان رهبری خدمتگزاردر اعتماد کارکنان به مدیران

متغیرهایی که با تعهد سازمانی ارتباط دارند ؛

دانشمندان رفتار سازمانی و محققینی که در زمینه تعهد سازمانی به مطالعه می پردازند ، بر این تلاش بوده اند تا ثابت کنند که بعد از ورود یک فرد به سازمان چه عواملی تعهد سازمانی وی را تحت تأثیر قرار می دهند . مودی و دیگران (۱۹۷۹) عواملی را که به تعهد سازمانی بالاتر منجر می شوند را به سه دسته اصلی تقسیم بندی کرده اند : ( بهارلو ، ۱۳۸۷ ، ص ۴۸ ).

۱ – عوامل شخصی

۲ – عوامل سازمانی

۳ – عوامل غیر سازمانی

هر کدام از این عومل ممکن است در بروز ابعاد مختلف از تعهد سازمانی با درجه های متفاوت، مؤثر باشند(همان منبع).

 

۲-۲-۴-۱- متغیرهایی که با تعهد عاطفی ارتباط دارند :

محققین متغیرهای زیادی را به تعهد عاطفی ربط داده اند ، با این وجود میر و همکارانش[۱] اعتقاد دارند که همه این متغیرها را می توان در سه مقوله اصلی دسته بندی کرد : ویژگی های شخصی ، ویژگی های سازمانی و تجارب کاری .

  • ویژگی های فردی[۲] :

 با مرور ادبیات تعهد سازمانی ، به این نتیجه می رسیم که ویژگی های فردی که به طور قابل ملاحظه ای در تعهد سازمانی تأثیر می گذارند در کل شامل ویژگی های جمعیت شناختی از قبیل سن[۳]  ، دوره تصدی شغل[۴] ، جنسیت[۵]  ، موقعیت خانوادگی[۶] ، و سطح تحصیلات[۷]  و همچنین سایر ویژگی های فردی از قبیل نیاز به موفقیت[۸]  ، احساس صلاحیت[۹]  و احساس مهارت[۱۰]  می باشند .

  • ویژگی های سازمانی[۱۱] :

 آلن و میر (۱۹۹۱) به این نتیجه رسیدند که تجاربی که نیاز کارکنان را برای احساس راحتی از نظر روانی و فیزیکی در سازمان ارضاء می کنند ، منجر به تعهد عاطفی می شوند . این تجارب شامل ادراک حمایت از طرف سازمان می شوند ، کارکنانی که احساس می کنند به طور وسیعی از طرف سازمان مورد حمایت قرار می گیرند ، به احتمال بیشتری یک نوع احساس تکلیف در خود برای پاسخ دادن به این حمایت سازمانی ، خواهند کرد .

ویژگی های سازمانی از قبیل ساختار ، فرهنگ و سیاست های سطح سازمانی که می توانند ادراک کارکنان را از حمایت سازمانی افزایش دهند ، به احتمال زیاد منجر به افزایش تعهد سازمانی خواهند شد . در زمینه ارتباط سیاست های سازمانی با تعهد عاطفی می توان به حمایت برخی از محققین از این مسأله در ادبیات تعهد سازمانی اشاره کرد. برای مثال، گرینبرگ[۱۲] (۱۹۹۴) می گوید شیوه ای که کارکنان سیاست های سازمانی را درک می کنند و همچنین شیوه ارتباط برقرار کردن با آنها با تعهد عاطفی کارکنان ارتباط دارد . کلرلی[۱۳]  و همکارانش (۱۹۸۷) با این نتیجه رسیدند که تعهد عاطفی همبستگی مثبتی با چالش شغلی ، درجه استقلال ، و تنوع مهارتهای مورد استفاده بوسیله کارکنان دارد . مطالعات زیادی همانند مطالعه ای که ماتیو و زاجاک (۱۹۹۰) انجام دادند ، نشان داده اند که تعهد عاطفی در میان کارکنانی که از ابهام نقش یا تعارض نقش رنج می برند ، پایین است . متغیر کلیدی دیگر که بر روی تعهد عاطفی تأثیر می گذارد ، اعتماد در سازمان است . گیسکنز و استینکمپ[۱۴] (۱۹۹۵) دریافتند که پیوستگی مثبتی میان اعتماد و تعهد عاطفی در مجموعه کانالهای بازاریابی وجود دارد . همچنین مطالعه رویترو وتزل[۱۵] (۱۹۹۸) شواهدی را فراهم نمود که ارتباط مثبت میان اعتماد و تعهد عاطفی را در روابط

[۱] – Allen and Meyer , Meyer and Herscovitch

[۲]– Personal Characteristics

[۳] – Age

[۴] – Tenure

[۵] – Gender

[۶] – Family Status

[۷] – Educational Level

[۸] – Need for Achievement

[۹] – Sense of Competence

[۱۰] – Sense of Professionalism

[۱۱] – Organizational Characteristics

[۱۲] – S., Greenberg

[۱۳] – Colarelli

[۱۴] – Geyskens & Steenkamp

[۱۵]– Ruyter & Wetzels

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment