پایان نامهمدیریت:تاثیر سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

جامعه آماری

جامعه آماری[۱] عبارت است از مجموعه ای از افراد ، اجزاء و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند. ( خاکی ، ۱۳۹۰ :۲۵۰). جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان مرد (به تعداد ۴۳۸ نفر) اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان می باشند.

 

۳-۴) نمونه آماری و شیوه نمونه گیری

نمونه آماری عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود ، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیت و ویژگیهای آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر باشد( خاکی ، ۱۳۹۰ :۲۵۰).

جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان مرد (به تعداد ۴۳۸ نفر) اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان می باشند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۲۱۷ در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری به نسبت حجم نمونه تصادفی ساده است.

[۱]. statistical population

روش و ابزار جمع آوری داده ها

ابزار جمع آوری داده ها ، مقیاس ها یی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گرد آوری ، ثبت و کمی نماید (طالعی ، ۱۳۸۹: ۱۰۲).برای اجرای هر نوع مطالعه ا ی  داده هایی جمع آوری شده و با استفاده از فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری داده ها  در این تحقیق پرسشنامه می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     ۳٫سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد

Leave a comment