پایان نامه ارشد:عوامل کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده¬ها

توصیف انواع کارایی به روش فارل

معرفی انواع کارایی از طریق عملی، براساس روش فارل[۱] (۱۹۵۷) صورت می گیرد. فارل برای توضیح کارایی فرض می کند که بازدهی ثابت نسبت به مقیاس(CRS) وجود دارد و از منحنی تولید یکسان[۲] کمک می گیرد. بنابراین ضمن بیان روش فارل به انواع بازدهی نسبت به مقیاس و تعریف منحنی تولید یکسان و خصوصیات آن می پردازیم سپس انواع کارایی توضیح داده می شود.

فارل ایده اش را با بهره گیری از یک مثال ساده برای بنگاه هایی که تنها از دو عامل تولید (x1,x2)  برای تولید یک محصول (Y)، استفاده می کنند ارائه کرد، البته با فرض اینکه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS)[3] وجود دارد.

در ادبیات اقتصادی سه مفهوم بازده ثابت، صعودی و نزولی نسبت به مقیاس تولید مورد بحث قرار می گیرد.

 

بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS)                   F(ax1,ax2)= aF(x1,x2)

بازدهی صعودی نسبت به مقیاس (IRS)               F(ax1,ax2)> aF(x1,x2)

بازدهی نزولی نسبت به مقیاس (DRS)                    F(ax1,ax2)< aF(x1,x2)

 

بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید (CRS) هنگامی رخ می دهد که افزایشی متناسب در تمامی عوامل تولید، منجر به افزایش در مقدار تولید به همان تناسب شود.

در این جا به تعریف منحنی های تولید یکسان و بیان خصوصیات آن می پردازیم.

منحنی های تولید یکسان یا منحنی هم مقداری تولید، ترکیب های مختلف از نهاده های x1 و x2 را برای تولید مقدار مشخصی از محصول (y=y0) نشان می دهد شیب منحنی تولید یکسان به لحاظ جبری مشتق تابع تولید با در نظر گرفتن) =y0 (y است.

 

Y=F(x1,x2)              ۰= Fَ۱dx1+ Fَ۲dx2                  MRTS=  =

 

F 1ََََ و F2، تولید نهایی عامل تولید ۱X و عامل تولید ۲X هستند.

منحنی های هم مقداری تولید دارای خصوصیات زیر می باشند.

الف) در مرحله کارایی تولید (مرحله دوم) دارای شیب منفی می باشند.

ب)یکدیگر را قطع نمی نمایند.

ج) نسبت به مبداً مختصات محدب می باشند.

۱) وجود شیب منفی در مرحله دوم تولید (تولید کارا). طبق مباحث تئوریک، تولید کننده هیچگاه نباید در مرحله اول و سوم تولید فعالیت کند و منطقی است که در مرحله دوم تولید فعال باشد.

طبق نمودار (۳-۴) دامنه  ًAA مرحله سوم برای نهاده X2 و دامنه BBَ مرحله سوم برای نهاده۱ X می باشد و تولید کننده عقلایی در این دو دامنه فعالیت نمی کند زیرا به رغم افزایش هر دو نهاده، تولید افزایش نمی یابد و در این دو دامنه تولید نهایی منفی است. همچنین شیب منفی تابع تولید یکسان به نرخ نهایی جانشینی فنی (MRTS)[4] بستگی دارد، که نرخ جانشینی نهاده۱ X با نهاده X2 در حالی که محصول ثابت نگاه داشته شده است را انعکاس می دهد.

۲) منحنی های هم مقداری تولید یکدیگر را قطع نمی کنند. زیرا اگر دو منحنی همدیگر را قطع کنند.

[۱] – Farrell.

[۲] – Isoquant.

[۳] – Return to scale.

[۴] – MRTS: Marginal Rate at Substituation.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

Leave a comment