پایان نامه ارشد:تاثیر هموار سازی سود با بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی

هموارسازی واقعی

هموارسازی واقعی بیانگر عملیات انجام شده توسط مدیریت برای کنترل رویدادهای اساسی اقتصادی است. هورویتز (۱۹۷۷)[۱]بیان می کند که هموارسازی واقعی بر وجه نقد تأثیر می گذارد در حالی که هموارسازی مصنوعی بر وجه نقد تأثیری ندارد.

لمبرت (۱۹۸۴)[۲] نیز در توضیح هموارسازی واقعی چنین گفت : مدیریت با آگاهی از این شرکت تا این زمان چگونه عمل کرده است می تواند سود را از طریق تغییر تصمیمات تولید یا سرمایه گذاری هموار کند.

آلبرشت و ریچاردسون (۱۹۹۰) نیز بیان کردند که هموارسازی واقعی زمانی رخ می دهد که مدیریت عملیاتی انجام دهد که رویدادهای اقتصادی تولید درآمد یک سازمان را چنان سازمان دهی و بنیان نهد که جریان همواری از سود را به وجود آورد. نمونه ای از هموارسازی واقعی نظیر زمان سرمایه گذاری و همچنین ارائه تخفیف  فوق العاده برای افزایش فروش در آخر سال می باشد.

۲-۳-۳-۲٫  هموارسازی مصنوعی

ایکل (۱۹۸۱) هموارسازی مصنوعی را دستکاری حسابداری انجام شده توسط مدیریت برای هموار کردن سود می داند. این دستکاری براساس رویدادهای اقتصادی اساسی و یا تأثیر بر وجه نقد نیست بلکه فقط هزینه و درآمد را از یک دوره به  دوره ی بعد منتقل می کند. مثلاً شرکت می تواند سود خود را به راحتی با تغییر در مفروضات اکچوئری در محاسبات هزینه بازنشستگی کمتر یا بیشتر کند. به عقیده آلبرشت و ریچاردسون (۱۹۹۰) هموارسازی مصنوعی زمانی رخ می دهد که مدیریت، زمان ثبت های حسابداری را دستکاری کند تا جریان همواری از سود را به وجود آورد. موهان گوئل و تاکور (۲۰۰۳)[۳] معتقدند که هموارسازی مصنوعی اساساً با استفاده انعطاف پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) حاصل می شود. به اعتقاد آنها هزینه هموارسازی واقعی، آشکار و مشخص است در حالی که هزینه هموارسازی مصنوعی مشخص نیست ، مثل زیان صرف وقت مدیریت در این گونه فعالیتها.

 

۲-۴ انگیزه ها و اهداف هموارسازی سود

از دیدگاه تئوری حسابداری،پدیده هموارسازی دررویکرد رفتاری، موضوعی قابل تامل است. همچنین در عمل نیز حسابداران و تحلیل گران مالی در فرآیند گزارشگری مالی که گزارشگری سود از مهمترین اجزای آن به شمار می رود به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه می شوند.شناخت ابعاد مختلف هموارسازی سو در راستای شناسایی ویژگی ها و محدودیت های سود حسابداری قرار می گیرد. در صورت امکان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده که به نظرمی رسد تاکنون میسر نشده است احتمال دارد بتوان به پیشرفتی در زمینه کیفیت گزارشگری سود دست یافت انگیزه های ناشی از پدیده هموارسازی سود را سه مورد زیر بیان می کند(جونز،۱۹۹۱).

الف) افزایش رفاه سهامداران[۴]

ب) تسهیل قابلیت پیش بینی سود[۵]

ج) افرایش رفاه مدیریت[۶]

می دانند هر یک از انگیزه های هموارسازی سود به تفضیل در ذیل تشریح می شوند.

 

۲-۴-۱- افزایش رفاه سهامداران

محققین معتقدند که انگیزه اصلی مدیران از هموارسازی سود افزایش ارزش سهام شرکت می باشد چون سهامداران حاضرند برای شرکت هایی که دارای سود پایدرای هستند بهای بیشتری را بپردازند و در حالت کلی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در شرکت های دارند که سودهای همواری را گزارش می کنند شرکت هایی که سودهای همواری را گزارش می کنند نسبت به شرکت هایی که سودهای پرنوسانی را گزارش می کند دارای ریسک کمتری هستند.

( تارمن و تیتمن،۱۹۸۸) و ( بیلدمن،۱۹۷۳) معتقد است که مدیریت فرض می کند که سهامداران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای سودهای هموار هستند نشان می دهند،زیرا سودهای هموارنشان دهنده ثبات شرکت است و سودهای پرنوسان دلیلی بر ریسکی بودن عملیات شرکت تلقی می شود و یا به عبارتی نوسان سود را بیانگر نوعی فعالیت برنامه ریزی نشده می دانند که چندان پایدار نمی ماند و ماندگار نیست ( لیوو کانیتیزکی،۱۹۷۴) .به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود در راستای هدف کاهش عدم اطمینان های مربوط به خالص جریان های نقدی مورد انتظار عمل می کند و در نتیجه به صرف ریسک پایین تری در قیمت گذاری دراائی های سرمایه ای می انجامد و نتایج بیدلمن را تایید کردند( هپ وورث، ۱۹۵۳).معتقد است که سهامداران فرض می کنند که کاهش نوسان های دوره ای سود پرداختهای مالیاتی را کاهش می دهد.

گوردن معتقداست که مدیران به این خاطر به هموارسازی سود روی می آورند که معتقدند اگر سودهای همواری را گزارش کنند، مشان از عملکرد خوب آنها دارد و برعکس اگر سودهای پرنوسانی را گزارش کردند نشان از بی ثباتی در شرکت و عملکرد ضعیف آنها دارد.

( هپ وورث، ۱۹۵۳) معتقداست که هموارسازی سود منجر به کاهش مالیات پرداختی و ایجاد ذهنیت بهتر سهامداران نسبت به سودهای کم نوسان می شود.

۱٫Horwitz

[۲]. lambert

[۳]. Moham Goel and Thakor

[۴] Improving share Holders Wllfare

[۵] Fackiktating the Predivtability of Incom

[۶] Enabancing the Manger Welfare

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment