پایان نامه ارشد:تاثیر ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد

روش تحقیق:

۱-۹-۱- روش اجرایی تحقیق:

از آنجا که هدف این تحقیق تعیین رابطه بین «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد

ISO/TS 16949 و «بهبود شاخص های کیفی» در شرکت سایپا پرس است.از نظر هدف «کاربردی»[۱] (سرمد و همکاران،۷۹:۱۳۸۷) و از نظر نحوه ی گردآوری اطلاعات از نوع «همبستگی»[۲] است.در ضمن با توجه به اینکه از روش «مدل معادلات ساختاری»[۳] برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق و آزمون فرضیه‏ها استفاده خواهد شد، در میان تحقیقات همبستگی از نوع «تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس»[۴] است.

متغیر مستقل[۵] در این تحقق متغیر مکنون[۶] «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد

ISO/TS 16949و ابعاد آن و متغیر وابسته[۷] متغیر مکنون «شاخص های کیفی» و ابعاد آن         می باشند.

 

۱-۱۰- قلمرو تحقیق:

۱-۱۰-۱- قلمرو زمانی تحقیق: بازه زمانی این تحقیق از مرداد ۱۳۹۲ لغایت فروردین ۱۳۹۲       می باشد.

۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق، شرکت سایپاپرس می باشد.

۱-۱۰-۳- قلمرو موضوعی تحقیق: موضوع مورد تحقیق بررسی اثرات پیاده سازی          ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفی و بطور خاص شاخص های مندرج در اهداف تحقیق    می باشد.

 

۱-۱۱- جامعه و حجم نمونه آماری تحقیق:

جامعه آماری شامل تمامی افراد خبره مرتبط با استقرار استاندارد و مدیریت کیفیت در شرکت سایپاپرس است که حداقل دارای ۳ سال سابقه کار در شرکت مذکور باشند که تعداد آنها ۴۰۰ نفر برآورد می شود. برای تعیین حجم نمونه نیز از رابطه زیر استفاده شده است:

 

 

که درآن ؛

p: نسبت صفت موجود در جامعه؛ ۵/۰= p

q: درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند؛ q=(1-p)

ε: مقدار اشتباه مجاز= ۰۵/۰

z: مقدارمتغیر نرمال واحد استاندارد متناظر با سطح اطمینان۹۵ درصد؛      (۹۶/۱=Zα/۲)

 

 

 

۱-۱۲- محدودیت های تحقیق:

از آنجا که شرکت سایپاپرس در سال ۱۳۸۳ موفق به کسب گواهینامه ISO/TS 16949 شده است جهت انجام تحقیق و اطلاع از مدارک قبل از پیاده سازی گواهینامه مذکور باید به سوابق

[۱] Applied Research Method

[۲] Correlation

[۳] Structural equation model

[۴] Correlafion/ Covariance Matrix
Analysis

[۵] Independent Variable

[۶] Latent variable

[۷] Dependent Variable

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment