پایان نامه:بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی

قلمرو تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی):

قلمرو موضوعی: موضوع این تحقیق بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران می باشد که کلیه تعاریف نظام بانکی و بانکداری بدون ربا را و روشها و سیاست های اجرایی بانکداری بدون ربا را شامل می شود:

قلمرو زمانی: این تحقیق از آبان  سال  ۱۳۹۰ تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۱ به طول انجامید.

قلمرو مکانی : با توجه به این که نمونه انتخابی از کارشناسان و صاحب نظران سیستم بانکداری در شهر تهران را شامل می شود، در نتیجه از نظر مکانی به تهران محدود می شود.

 

 

 

۱-۷ جامعه آماری:

جامعه مجموعه ای از همه عناصری است که مورد مطالعه قرار می دهیم و سعی داریم در مورد آن نتیجه گیری نماییم که دراین تحقیق جامعه آماری از مدیران، خبرگان نظام بانکی و کارشناسان بانکداری اسلامی می باشد.

 

۱-۸ نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه

هدف اصلی تحقیق کشف اصولی است که در همه موارد صادق باشد پس سعی می گردد که نمونه ای از جامعه انتخاب شود که تمام خصوصیات جامعه راداشته باشد تا بتواند نتایج حاصل از نمونه را به  کل جامعه بسط دهد. با توجه به گستردگی جامعه آماری وعدم دسترسی به همه افراد از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است بطوریکه که از مدیران، خبرگان و کارشناسان بانکی به طور تصادفی اطلاعات جمع آوری  می گردد.

۱-۹ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات):

در این تحقیق از پرسشنامه که یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است استفاده شده است به این نحو که ابتدا پرسشنامه ای با سوالهای باز_پاسخ در خصوص موانع و مشکلات در تحقق آرمانهای بانکداری اسلامی به کارشناسان و صاحب نظران بانکی فرستاده می شود تا پاسخ دهندگان بتوانند پاسخ را به اختیار خود بیان کندسپس پرسشنامه ای با سوال های بسته_پاسخ با توجه به پاسخ های پرسشنامه ابتدایی تنظیم شده است در بین صاحب نظران و کارشناسان توزیع می شود.(صفرزاده ۱۳۸۵)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment