جدول( 1-1): سهم واحدهای طبیعی تشکیل دهنده استان گیلان.. 9
جدول(1- 1): منطقه بندی مناطق ساحلی دریای خزر در استان گیلان   22
جدول( 1-2 ): جانمایی موج شکن ها.. 75
جدول(1-3): وضعیت مورفودینامیكی ساختارهای رسوبی بستر سواحل جنوبی دریای خزر.. 85
جدول (1-4) وضعیت عوارض مورفودینامیكی در ناحیه بخش خشك ساحل. 86
جدول شماره (1-5): فراوانی زمانی سیستمهای اثر گذار بر سواحل جنوبی دریای خزر.. 104
جدول شماره (1-6): منشأ و فراوانی سامانه های مؤثر بر ترازهای توفانی سواحل جنوبی دریای خزر.. 105
جدول شماره (1-7): ویژگی های عمده تراز توفانی، فراوانی سامان ههای مؤثر و ویژگی های مسیرحركتی در هریك از خوشه ها.. 108
جدول (1-8) : سرعت جریانات دریایی m/m در خزر جنوبی سرعت میانگین و حداکثر جریان آب و جهت آن در شمال انزلی.. 119
جدول 3-1-مقادیروزنی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 135
جدول( 3-2): مقدار معیار شیب بستر (ماهیت منفی).. 136
جدول(3-3): مقداری معیار طوفانی بودن دریا (ماهیت منفی).. 136
جدول (3-4): مقدار معیار ارتفاع موج دریا (ماهیت منفی).. 137
جدول (3-5): مقداری معیار جریانهای دریایی (ماهیت منفی).. 137
جدول( 3-6): مقدار معیار شدت باد (ماهیت منفی).. 138
جدول(3- 7): مقدار معیار شرایط پی و جنس خاک بستر دریا (ماهیت مثبت)   138
جدول (3-8): مقدار معیار میزان رسوبات ساحلی (ماهیت منفی).. 139
جدول (3-9) :مقداری معیار دسترسی به مصالح ساختمانی (ماهیت مثبت)   139
جدول( 3-10): مقدار معیار کاربری موج شکن (ماهیت مثبت).. 140
جدول (3-11) : مقدار معیار عوامل اقتصادی و سیاسی (ماهیت مثبت)   140
جدول (3-12): مقدار معیار اثرات زیست محیطی و اکوتوریسم (ماهیت منفی).. 141
جدول( 3-13):مقدار معیار محدوده بندر وتعداد و ابعادو سهولت تردد کشتیها (ماهیت مثبت).. 141
جدول (3-14) : معیار توسعه آتی بندر (ماهیت مثبت).. 142
جدول(3-15): مقدار معیار هزینه تعمیر و نگهداری (ماهیت منفی)   142
جدول(3-15): مقدار معیاراستفاده تفریحی از بنادر و موج شکنها (ماهیت مثبت).. 143
جدول(3-17): مقدار معیار احتمال لایروبی آتی محوطه بندری (ماهیت منفی).. 143
جدول(3-18) : مقدار معیار وجود بندرگاههای مجاور (ماهیت منفی)   144
جدول( 3-19) : مقدار معیار میزان بالاامدگی دریاsetupوپیشروی موج در ساحلrunup (ماهیت منفی).. 144
جدول3(-20) مقدار معیار احتمال پدیده انعکاس در مجاورت موج شکن (ماهیت منفی).. 145
جدول(3-21) : مقدار معیار مدل شکست امواج در ناحیه ساحلی (ماهیت منفی).. 145
جدول (3-22) : مقدار معیار ارضای معیارهای ایین نامه ای طراحی بنادر(نوسان آب در محدوده بندر)(ماهیت منفی).. 146
جدول(3-23) : مقدار معیاراقلیمی(دما) (ماهیت منفی).. 146
جدول(3-24) : مقدارمعیار اقلیمی(رطوبت) (ماهیت منفی).. 147
جدول(3-25) : مقدارمعیار ارتباطات تجاری با همسایگان (ماهیت مثبت)   147
جدول(3-26):مقدارمعیار لرزه خیزی (ماهیت منفی).. 148
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                            صفحه
نمودار( 1-1): میانگین دمای ماهانه در استان گیلان.. 17
نمودار( 1-2): نقشه همدمای استان گیلان ( 2000- 1976 ) (كمانگر،1382).. 17
نمودار(1-3): میانگین رطوبت نسبی ماهانه در استان گیلان.. 18
نمودار (1-4): نقشه همباران استان گیلان ( 2000-1976 ) (كمانگر،1382)   19
نمودار (1-5): درصد فصلی بارش در استان گیلان.. 20
نمودار (1-6): حداكثر بارش روزانه شهرهای پرباران استان گیلان   21
نمودار(1-7): تغییرات ماهانه دمای میانگین آستارا.. 25
نمودار (1-8): تغییرات فصلی دمای آستارا.. 25
نمودار (1-9): روند تغییرات سالانه دمای آستارا.. 25
نمودار (1-10): تغییرات ماهانه رطوبت میانگین آستارا.. 26
نمودار (1-12): روند تغییرات سالانه رطوبت آستارا.. 26
نمودار (1-11): تغییرات فصلی رطوبت آستارا.. 26
نمودار (1-13): میانگین ماهانه بارندگی آستارا.. 27
نمودار(1-14):میانگین فصلی بارندگی آستارا.. 27
نمودار(1-15): روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه آستارا.. 27
نمودار (1-16): میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی آستارا.. 28
نمودار (1-17): روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی آستارا   28
نمودار (1-18): حداكثر بارندگی 24 ساعته آستارا.. 28
نمودار( 1-19): میانگین ماهانه تعداد روزهای صاف آستارا.. 29
نمودار( 1-20): میانگین ماهانه تعداد روزهای نیمه ابری آستارا   29
نمودار (1-21): میانگین ماهانه تعداد روزهای تمام ابری آستارا   29
نمودار(1-22): میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان آستارا.. 30
نمودار (1-23): روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان آستارا   30
نمودار (1-24): میانگین ماهانه تعداد ساعات آفتابی آستارا.. 30
نمودار (1-25): روند تغییرات سالانه تعداد ساعات آفتابی آستارا   31
نمودار (1-26): میانگین ماهانه فشار هوای ایستگاه آستارا.. 31
نمودار (1-27): روند تغییرات سالانه فشار هوای ایستگاه آستارا   31
نمودار (1-28): میانگین ماهانه سرعت باد آستارا.. 32
نمودار (1-29): روند تغییرات سالانه سرعت باد آستارا.. 32
نمودار (1-30): میانگین فصلی باد آرام آستارا.. 32
نمودار (1-31) : نمودار تغییرات ماهانه دمای میانگین بندرانزلی   37
نمودار (1-32): نمودار تغییرات فصلی دمای بندرانزلی.. 38
نمودار (1-33): نمودار روند تغییرات سالانه دمای بندرانزلی.. 38
نمودار (1-34): نمودار روند تغییرات سالانه رطوبت بندرانزلی.. 38
نمودار (1-35): نمودار تغییرات فصلی رطوبت بندرانزلی.. 39
نمودار (1-36): نمودار میانگین فصلی بارندگی بندرانزلی.. 39
نمودار (1-37) : نمودار میانگین ماهانه بارندگی بندرانزلی.. 39
نمودار (1-38): نمودار روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه بندرانزلی   40
نمودار (1-39): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی بندرانزلی.. 40
نمودار (1-40): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی بندرانزلی.. 40
نمودار (1-41): نمودار حداكثر بارندگی 24 ساعته بندرانزلی.. 41
نمودار (1-42): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد ساعات آفتابی بندرانزلی.. 41
نمودار (1-43): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای نیمه ابری بندرانزلی.. 41
نمودار (1-44): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای تمام ابری بندرانزلی.. 42
نمودار( 1-45): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان بندرانزلی.. 42
نمودار (1-46): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان بندرانزلی.. 42
نمودار( 1-47): نمودار میانگین ماهانه تعداد ساعات آفتابی بندرانزلی   43
نمودار (1-48): نمودار روند تغییرات سالانه فشار هوای ایستگاه انزلی   43
نمودار (1-49): نمودار روند تغییرات سالانه سرعت باد بندرانزلی   43
نمودار (1-50): نمودار میانگین ماهانه سرعت باد بندرانزلی.. 44
نمودار (1-51): نمودار میانگین ماهانه فشار هوای ایستگاه انزلی   44
نمودار (1-52): نمودار میانگین ماهانه دمای آب و دمای هوای انزلی   44
نمودار (1-53): نمودار میانگین فصلی باد آرام بندرانزلی.. 45
نمودار (1-54): نمودار میانگین ماهانه شوری آب در بندر انزلی   45
نمودار (1-56): نمودار میانگین ماهانه تفاضل دمای آب و هوا در انزلی   46
نمودار (1-57): نمودار میانگین ماهانه PH آب در بندر انزلی.. 46
نمودار(1-58) : نمودار تغییرات ماهانه دمای میانگین رشت.. 49
نمودار (1-59): نمودار تغییرات فصلی دمای رشت.. 50
نمودار( 1-60): نمودار روند تغییرات سالانه دمای رشت.. 50
نمودار( 1-61): نمودار تغییرات ماهانه رطوبت میانگین رشت.. 50
نمودار( 1-62): نمودار تغییرات فصلی رطوبت رشت.. 51
نمودار( 1-63): نمودار روند تغییرات سالانه رطوبت رشت.. 51
نمودار( 1-64): نمودار میانگین ماهانه بارندگی رشت.. 51
نمودار( 1-65):نمودار میانگین فصلی بارندگی رشت.. 52
نمودار( 1-66) : نمودار روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه رشت   52
نمودار (1-67): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی رشت   52
نمودار( 1-68): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی رشت   53
نمودار( 1-69): نمودار حداكثر بارندگی 24 ساعته رشت.. 53
نمودار( 1-70): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای صاف رشت.. 53
نمودار( 1-71): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای نیمه ابری رشت   54
نمودار( 1-72): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای تمام ابری رشت   54
نمودار( 1-73): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان رشت   54
نمودار( 1-74): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان رشت   55
نمودار( 1-75): نمودار میانگین ماهانه تعداد ساعات آفتابی رشت   55
نمودار(1-76): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد ساعات آفتابی رشت   55
نمودار( 1-77): نمودار میانگین ماهانه فشار هوای ایستگاه رشت   56
نمودار( 1-78) : نمودار روند تغییرات سالانه فشار هوای ایستگاه رشت   56
نمودار (1-79): نمودار میانگین ماهانه سرعت باد رشت.. 56
نمودار( 1-80): نمودار روند تغییرات سالانه سرعت باد رشت.. 57
نمودار( 1-81) : نمودار میانگین فصلی باد آرام رشت.. 57
نمودار( 1-82) : تغییرات ماهانه دمای میانگین لاهیجان.. 61
نمودار( 1-83): تغییرات فصلی دمای لاهیجان.. 61
نمودار( 1-84): روند تغییرات سالانه دمای لاهیجان.. 61
نمودار (1-85): میانگین ماهانه رطوبت نسبی لاهیجان.. 62
نمودار (1-86): میانگین فصلی رطوبت نسبی لاهیجان.. 62
نمودار( 1-87): تغییرات سالانه رطوبت نسبی لاهیجان.. 62
نمودار (1-88) : نمودار میانگین ماهانه بارندگی لاهیجان.. 63
نمودار (1-89): نمودار میانگین فصلی بارندگی لاهیجان.. 63
نمودار( 1-90): نمودار روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه لاهیجان   63
نمودار( 1-91): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی لاهیجان   64
نمودار (1-92): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی لاهیجان.. 64
نمودار(1-93): حداكثر بارندگی 24 ساعته لاهیجان.. 64
نمودار (1-94): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان لاهیجان   65
نمودار (1-95): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان لاهیجان.. 65
نمودار (1-95): نمودار ترازهای توفانی قابل مشاهده از مشاهدات ساعتی سواحل جنوبی دریای خزر.. 97
نمودار (1-96): نمودار رابطه تغییرات تراز آب دریا(Δhc) با دوره میانگین داده های اولیه.. 97
نمودار (1-97): دندروگرام تحلیل خوشه ای نقشه های همدیدی زمان رخداد تراز توفانی بالاتر از50 سانتیمتر.. 98

پایان نامه و مقاله

نمودار (3-1) امتیاز مناطق مورد بررسی جهت احداث موج شکن (خروجی مدل تاپسیس).. 161
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                             صفحه
شکل(1-1): نقشه سیاسی استان گیلان.. 10
شکل( 1-2 ): نقشه گیلان.. 21
شکل(1-8): نقشه منطقه لنگرود.. 66
شکل(1-3): ریخت شناسی بستر دریای خزر (The Caspian Sea, 1987)… 80
شکل( 1-4 ): منطقه ریخت شناسی ساحلی.. 82
(شكل 1-5)… 84
شكل (1-6) سوراخ های زیستی روی بستر دریای خزر.. 85
شکل(1-7): انواع موجك های ماسه ای در منطقه مورد بررسی.. 86
شکل (1-8): نقشه عمق سنجی دریای خزر.. 90
شکل (1-9): تغییرات مورفولوژیکی دهانه رودخانه سفیدرود در دریای خزر.. 91
شکل (1-10): سهم رودخانه های حاشیه خزر در ورود آب به حوضچه دریای خزر.. 92
شکل (1-11: دریای طوفانی).. 92
شکل(1-12): اثر مد توفان بر سطح دریا و مد نجومی.. 94
شکل (1-13): نقشه محدوده مورد مطالعه و موقعیت ایستگا ههای ترازسنجی   96
شکل (1-14): الگوهای گردشی سطح 500 و 1000 میلیبار مؤثر بر ترازهای توفانی بیش از 5/0.. 101
شکل شماره (1-15): میانگین مسیرهای عمده سیستم ها با منشا ده گانه   106
شکل شماره (1-16):میانگین مسیرهای عمده رودبادهای 500 هكتوپاسكال   106
شکل شماره (1-17): مسیرهای ده گانه سامانه های موثر بر ترازهای توفانی بیش از 50 سانتیمتر.. 107
شکل شماره (1-18): جزر و مد.. 108
شکل شماره (1-19): تصاویر جز و مد.. 110
شکل شماره (1-20): نمای نزدیك از مش محاسباتی در جنوب دریای خزر.. 112
شکل شماره (1-21): اصلاحات اعمال شده به جهت و سرعت باد مدل ECMWF Operational 113
شکل (1-22): سری زمانی ارتفاع موج و نمودار پراكندگی داده های مدل در مقایسه با بویه امیرآباد در مارس و آوریل 2002. 114
شکل (1-23): گلموج حاصل از مدلسازی و اندازه گیری در محل بویه نكادر سال 1992.. 115
شکل (1-24): نمودار پراكندگی ارتفاع موج حاصل از مدلسازی و داده های ماهواره ای برای نقطه Tr-2-3. 115

یک مطلب دیگر :

شکل (1-25): ارتفاع موج به متر در دوره بازگشت 100 ساله بر اساس توزیع TGUM/ ML (بخش جنوبی خزر).. 116
شکل (1-26) جریان های آبی در دریای خزر.. 117
شکل (1-27) : پراکنش رسوب های سطحی در کف دریای خزر.. 118
شکل (1-28) : بنادر و شهرهای ساحلی دریای خزر.. 118
شکل (1-29) : جریان های دریایی در دریای خزر (ماخذ دکتر امین سحابی)   119
شکل (1-30) :گلباد ایستگاه های هواشناسی استان گیلان.. 122
شکل (1-31) : ایستگاه آستارا.. 123
شکل (1-32): ایستگاه تالش.. 123
شکل (1-33): ایستگاه انزلی.. 124
شکل (1-34) : ایستگاه رشت – فرودگاه.. 124
شکل (1-35) : ایستگاه رشت – کشاورزی.. 125
شکل (1-36) : ایستگاه كیاشهر (آستانه).. 125
شکل (1-37) : کانون سطحی زمین لرزه فیرزو آباد.. 126
فهرست نقشه ها
عنوان                                                                                                            صفحه
نقشه (1-1): نقشه منطقه آستارا.. 23
نقشه (1-2): نقشه منطقه تالش.. 33
نقشه (1-3): نقشه منطقه رضوانشهر.. 34
نقشه( 1-4): نقشه منطقه بندرانزلی.. 34
نقشه(1-5): نقشه منطقه رشت.. 46
نقشه( 1-6 ): نقشه منطقه آستانه اشرفیه.. 58
نقشه( 1-7): نقشه منطقه لاهیجان.. 59
نقشه(1-9):نقشه منطقه رودسر.. 67

چکیده

موج شكن ها سازه هایی هستند كه بنادر را در برابر اثرات ویران كننده امواج دریاها حفاظت میكنند. تاریخ ساخت موج شكن ها به 4000 الی 5000 سال پیش میرسد. فینیقی ها اولین كسانی بودند كه اقدام به ساخت موج شكن های اولیه نمودند. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم موج شكن های مشابهی ساخته شد كه بر اثر حوادث و خرابی های زیادی كه به بار آوردند همگی از نظر مهندسی مردود شناخته شدند. دو موج شكن الجیز (ALGIERS) و كاتانیا (CATANTA) از این نمونه اند. كه هر دو به علت لغزیدن تخته سنگهایشان بر روی یكدیگر بكلی ویران گشتند. لذا برای مقابله با چنین خرابیها لازم آمد تا مطالعاتی در این زمینه انجام گیرد. موج شكن ها سازه های دیواره ای شكلی هستند كه با استهلاك انرژی امواج , حوضچه آرامشی در سمت ساحلی خود ایجاد می نمایند .از محیط آرام ایجاد شده بوسیله بازوهای موج شكن استفاده های دیگری نیز می شود كه از آن جمله می توان باراندازی , و باربرداری و عملكرد ایمن شناورها و نیز حفاظت از تسهیلات بندری و مناطق و گردشگاههای ساحلی را بر شمرد . علاوه بر موارد فوق الذكر موج شكن ها می توانند با بهبود شرایط ورودی بنادر و هدایت جریانهای دریائی و ایجاد ترازهای متفاوت آب, روند رسوبگذاری را كنترل نمایند. برای طراحی و جانمایی موج شکن علاوه بر بررسی ضروریت طرح، انجام عملیات هیدروگرافی و مطالعات و جمع آوری اطلاعات مربوط به عمق آب و مقدار و ارتفاع جذر و مد- ارتفاع متوسط امواج- جهت وزش باد های موسمی – میزان قدرت و نوع طوفانهای دریایی در منطقه- جهت و شدت وزش باد غالب- مطالعه بستر دریا بوسیله گمانه زنی و تعیین میزان و ارتفاع لای و رسوبات و همچنین تعیین نوع بستر(بستر سنگی یا بستر ماسه ای) موردنیاز میباشد. با بدست آوردن تمامی اطلاعات مذکور، طراحی با مد نظر قرار دادن این داده ها و همچنین بر اساس کارایی مورد نیاز موج شکن از لحاظ وسعت مورد نیاز حوضچه میزان سطح آب خور حوضچه جهت استفاده نوع کاربری و تعداد و تناژ نوع شناور هایی که برای استفاده از حوضچه یا وسعت محدوده ساحل حفاظتی مد نظر کارفرما میباشد و در واقع براساس نوع کاربری تعریف شده توسط کارفرما، اقدام به جانمایی و طراحی موج شکن مینماید. در این تحقیق سعی برآن است که بامنطقه بندی مناطق ساحلی براساس معیارهای دارای اولویت فوق با بکارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS مکانهای دارای اولویت احداث موج شکن براساس منطقه بندی ساحلی را مشخص نماییم.

فصل اول :

 

کلیات تحقیق

 

 

 
   
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *