۲-1-1- پژوهش­های علمی انجام شده در خارج از كشور. 7

۲-1-2- پژوهش­های علمی انجام شده در داخل كشور. 8

فصل 3

مواد و روش­ها……………………………… 11

۳-1- منطقه مورد مطالعه. 12

3-1-1- خصوصیات جغرافیایی. 12

3-1-2- هواشناسی و اقلیم منطقه. 12

3-1-3- وضعیت کشاورزی در محدوده پروژه البرز. 13

3-1-4- وضعیت توپوگرافی در محدوده مورد مطالعه. 13

3-2- مشخصه­های مورد بررسی در محدوده پروژه البرز. 17

3-2-1- هدایت هیدرولیکی. 17

3-2-1-1- اندازه­گیری هدایت هیدرولیک خاک. 18

3-2-1-1-1- اندازه­گیری هدایت هیدرولیک خاک به روش چاهک. 18

3-2-1-1-2- اندازه­گیری هدایت هیدرولیک خاک به روش چاهک معکوس. 21

3-2-1-2- پهنه­بندی هدایت هیدرولیکی. 25

3-2-1-2-1- روش و معیارهای ارزیابی روش میان­یابی. 26

3-2-2- هدایت الکتریکی. 29

3-2-3- فاصله سطح ایستابی از سطح زمین (عمق سطح ایستابی). 32

3-2-4- فاصله تا لایه نفوذ ناپذیر. 34

3-3- تعیین اولویت­ها. 35

فصل 4

نتایج و بحث………………………………. 37

پایان نامه و مقاله

4-1- هدایت هیدرولیکی خاک. 38

4-2- هدایت الکتریکی. 41

4-3- فاصله تا سطح ایستابی (عمق سطح ایستابی). 45

4-4- اولویت­بندی اجرای پروژه­های زهکشی زیرزمینی. 48

فصل 5

نتیجه­گیری و پیشنهادها…………………….. 51

5-1- نتیجه­گیری. 52

5-2- پیشنهادها. 53

منابع مورد استفاده …………………………….. 54

فهرست شکل­ها

عنوان                                               صفحه

 

شکل 3-1- محدوده جغرافیایی پروژه آبیاری و زهکشی البرز.. 14

شکل 3-2- محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در پروژه البرز   15

شکل 3-3- نقشه تغییرات ارتفاعی (توپوگرافی) در محدوده منطقه مورد مطالعه در پروژه البرز.. 16

شکل 3-4- ابعاد و پارامترهای اندازه­گیری در روش چاهک.. 20

شکل 3-5- ابعاد و پارامترهای اندازه­گیری در روش چاهک معکوس.. 23

شکل 3-6- موقعیت مکانی نقاط مربوط به اندازه­گیری هدایت هیدرولیکی به روشهای ارنست و پورشه.. 24

شکل 3-8- نیم تغییرنمای استفاده شده برای میان­یابی هدایت هیدرولیکی خاک نرمال شده.. 28

شکل 3-9- نیم تغییرنمای استفاده شده برای میان­یابی هدایت الکتریکی عصاره اشباع نرمال شده.. 31

یک مطلب دیگر :

شکل 3-10- نیم تغییرنمای استفاده شده برای میان­یابی فاصله سطح ایستابی تا سطح زمین نرمال شده.. 33

شکل 4-1- خطوط هم­هدایت هیدرولیکی در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز   39

شکل 4-2- محدوده­های با هدایت هیدرولیکی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 40

شکل 4-3- خطوط هم­هدایت الکتریکی در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز   43

شکل 4-4- محدوده­های با هدایت الکتریکی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 44

شکل 4-5- خطوط هم اندازه برای فاصله از سطح ایستابی در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 46

شکل 4-6- محدوده­های با فاصله از سطح ایستابی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 47

شکل 4-7- محدوده­های با اولویت اجرای زهکش زیرزمینی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز.. 49

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                   صفحه

جدول 3-1- مقادیر C برای استفاده از روش چاهک (باست و کرکهام، 1971)   21

جدول 3-2- نتایج بررسی نرمال بودن داده­های هدایت هیدرولیکی خاک با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 25

جدول 3-3- نتایج بررسی نرمال بودن داده­های هدایت هیدرولیکی خاک تبدیل یافته با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 26

شکل 3-7- اجزای مختلف نیم­تغییرنما.. 27

جدول 3-4- مشخصات مدل­های برازش داده شده به نیم­تغییرنمای مربوط به هدایت هیدرولیکی خاک نرمال شده.. 27

جدول 3-5- خطای مربوط به میان­یابی با استفاده از روش کریجینگ برای هدایت هیدرولیکی نرمال شده.. 28

جدول 3-6- حدود آستانه­ای به کار رفته برای هدایت هیدرولیکی.. 29

جدول 3-7- بررسی نرمال بودن داده­های هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 30

جدول 3-8- بررسی نرمال بودن داده­های هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک تبدیل یافته با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 30

جدول 3-9- مشخصات مدل­های برازش داده شده به نیم­تغییرنمای مربوط به هدایت الکتریکی عصاره اشباع نرمال شده.. 31

جدول 3-10- خطای مربوط به میان­یابی با استفاده از روش کریجینگ برای هدایت الکتریکی نرمال شده.. 31

جدول 3-11- حدود آستانه­ای به کار رفته برای هدایت الکتریکی.. 31

جدول 3-12- بررسی نرمال بودن داده­های فاصله سطح ایستابی از سطح زمین با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 32

جدول 3-13- بررسی نرمال بودن داده­های فاصله سطح ایستابی از سطح زمین تبدیل شده با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS. 32

جدول 3-14- مشخصات مدل­های برازش داده شده به نیم­تغییرنمای فاصله سطح ایستابی تا سطح زمین نرمال شده.. 33

جدول 3-15- خطای مربوط به میان­یابی با استفاده از روش کریجینگ برای داده­های فاصله تا سطح ایستابی نرمال شده.. 33

جدول 3-16- حدود آستانه­ای به کار رفته برای فاصله تا سطح ایستابی برای اولویت­بندی زهکشی.. 34

جدول 3-17- عمق ریشه در گیاهان مختلف (فائو، 1998)….. 34

جدول 3-18- ترکیب مشخصه­های مختلف برای تعیین زیراولویت­های اجرای زهکشی زیرزمینی   36

جدول 4-1- مساحت مربوط به محدوده­های با هدایت هیدرولیکی یکسان   41

جدول 4-2- مساحت مربوط به محدوده­های با هدایت الکتریکی یکسان   42

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *