پایان­ نامه­ی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

دانلود پایان نامه

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

گروه علوم و صنایع غذایی

پایان­ نامه­ی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

 

 

استخراج پلی­ساکارید از برگ گیاه هفت­کول و بررسی فعالیت ضد­اکسایشی و ضد­میکروبی آن

 

 

نگارش

مریم حسینی

 

 

اساتید راهنما

دکتر سعید تهموزی دیده­بان

دکتر محمد حجتی

 

 

خرداد 94

Leave a comment