.واكنشهای مزاح – پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

.واكنشهای مزاح
محققان در بررسی كاركردهای مزاح عمدتاً به كنشهای روان شناختی و جسمانی مزاح توجه داشته اند. بررسی متون اولیه مربوط به مزاح بیانگر آن است كه با توجه به زمینه های حمایت كننده پسیكوفیزیولوژیك مزاح این پدیده به عنوان عامل تسهیل كننده سلامت روحی و جسمی در نظر گرفته می شود (مارتین و لفكورت ، 1983).
آلپورت (1950) معتقد بود فرد نورتیكی كه یاد می گیرد به خود بخندد، ممكن است به كنترل خود توانا شده و به این ترتیب معالجه شود. از بررسیهای جالب توجه و حمایت كننده در ارتباط با نقش مزاح [به ویژه در ارتباط با بیماریهای جسمی] نوشته فرهان كاسنیز (1979) است. او معتقد بود كه با خنده و مزاح و نیز با استفاده از ویتامین های خاصی رهایی از یك بیماری عفونی جدی ممكن است. وی بر این باور است كه در اثر 10 دقیقه خنده با صدای بلند بیمار می تواند خوابی راحت، بدون دردی به مدت 2 ساعت داشته باشد براساس این نظریه ها عده ای از نویسندگان تصور كرده اند كه خنده ممكن است اثری مشابه اثر آندروفینها یا سایر مواد آندروژنی مغز داشته باشد (به نقل از مارتین ولفكورت، 1983). دیكسون (1980) و مارتین ولفكورت (1983) معتقدند كه مزاح به عنوان راهبرد و مقابله ای جهت سازگاری با استرس به كار می رود. محققان معتقدند در افرادی كه كمتر مزاح می كنند همبستگی بالایی میان آشفتگی و پریشانهای خلق و حوادث منفی زندگی وجود دارد (مارتین ولفكورت، 1983؛ مارتین و دابین ، 1988؛ نزو و بلیست ، 1988). در تحقیقات این پژوهشگران و نیز سایر پژوهشهای انجام یافته، بر نقش مزاح به مثابه نوعی راهبرد مؤثر سازگاری و انطباق با شرایط دشوار، تأكید شده است (دیكسون، 1980؛ گلداشتین ، 1982). به بیانی دیگر مزاح به مثابه تعدیل كننده و تسكین دهندة پاسخ های هیجانی منفی هم چون اضطراب یا افسردگی در نظر گرفته شده است. تحقیقات اخیر ضمن تأكید بر نقش مزاح در تعدیل كردن فشارهای روانی مدعی هستند كه نقش آن در سوی دیگر پیوستار هیجانات نادیده گرفته شده است. كیوپر ، مارتین و دانس (1992) در تحقیقی نشان داده اند كه مزاح در غنی سازی و پر محتوا كردن تجارب زندگی و در نتیجه در افزایش بهبود كیفیت زندگی به گونه ای مثبت نقش دارد. پژوهشهایی كه بر این جنبه از نقش مزاح تأكید دارند معتقدند مزاح در بهبود كیفیت زندگی مشاركت دارد. مثلاً لفكورت و مارتین (1986) نشان داده اند كه مزاح به خودپنداره مثبت تر از خود منجر می گردد. یك مطالعه اخیر دیگر نیز مؤید آن است كه داشتن نمرات بالاتر در سنجش های مربوط به مزاح با سطوح بالاتر عزت نفس، خود رتبه بندی مثبت تر (برحسب قابلیت اجتماعی بودن) و همگرایی بیشتر بین خودپنداره آرمانی و خودپنداره واقعی همراه است (كیوپر و مارتین، به نقل از كیوپر و همكاران، 1992).

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

Leave a comment