1 فصل اول: کلیات پژوهش    
 

1-1.     مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2 

 

 
 

1-2.      بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………..4 

 

 
 

1-3.      اهمیت و ضرورت  پژوهش ………………………………………………………………………………………..7 

 

 
  1-4. اهداف………………………………………………………………………………………………………………………….7  
  1-4-

هدف اصلی………………………………………………………………………………………………7 7ل445غ7…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  1-4-2. اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………….7
  5-1. فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………….8   ………………………………………………………………………………………………………..7  
  6-1. تعریف متغیر های پژوهش………………………………………………………………………………………..8  
  1-6-1. .و تعریف نظری………………………………………………………………………………………….8  
    تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………9  
2 فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه پژوهش                                                                               
  2-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..11  
  2-2.

اهمیت رهبری………………………………………………………………………………………………………..11 

 

 

 

 
  2-3. تعاریف رهبری………………………………………………………………………………………………………..13  
  2-4. تفاوت رهبری با مدیریت………………………………………………………………………………………..13  
  2-5. مهارت های رهبری………………………………………………………………………………………………..15  
  2-6. رابطه قدرت و رهبری…………………………………………………………………………………………….15  
  2-7.       نظریه های هدایت و رهبری………………………………………………………………………………….16  
    2-7-1.    نظریه خصوصیات فردی……………………………………………………………………….16 …………..رهبری………………………………………………………………….  
    2-7-2.    نظریه رفتار رهبری……………………………………………………………………………….17  
    2-7-3.   مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو……………………………………………………………….17  
    2-7-4. مطالعات دانشگاه میشیگان……………………………………………………………………18  
    2-7-5. .. سبک های چهارگانه لیکرت…………………………………………………………………..19  
    2-7-6. الگوی رهبری فیدلر……………………………………………………………………………….20  
    2-7-7. نظریه اقتضایی……………………………………………………………………………………….20  
   

2-7-8. 

 

نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت……………………………………………………………21  
  2-8.       تئوری های جدید در حوزه رهبری………………………………………………………………………..22  
    2-8-1.   رهبری کاریزماتیک…………………………………………………………………………………22  
    2-8-2.   ویژگی های رهبری کاریزماتیک…………………………………………………………….23  
   

2-8-3.   رهبری تحول آفرین……………………………………………………………………………….23 

 

 
    2-8-4.   ویژگی های رهبری  تحول آفرین………………………………………………………….27  
    2-8-5.   مؤلفه های رهبری  تحول آفرین……………………………………………………………27  
  2-9.      هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………………29  
    2-9-1.   مقدمه……………………………………………………………………………………………………..29  
  2-10.

تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………..29 

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 
   

2-10-1.   هوش…………………………………………………………………………………………………….29 

 

 
    2-10-2.    معنویت……………………………………………………………………………………………….30  
    2-10-3.    هوش معنوی………………………………………………………………………………………31 ….معنوی……………………………………………………………………………………………….  
  2-11.

ابعاد هوش معنوی…………………………………………………………………………………………………..32 

 

 
  2-12.

زیرشاخه های هوش معنوی……………………………………………………………………………………32 

 

 
  2-13.

هوش معنوی در اسلام…………………………………………………………………………………………..34 

 

 
  2-14.

مؤلفه های  هوش معنوی در اسلام……………………………………………………………………….36 

 

 
  2-15. پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..38  
3 فصل سوم: روش  پژوهش  
  3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..42  
  3-2.

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….42 

 

 
  3-3. جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………..42  
  3-4.

روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………….42 

 

 
    3-4-1.      پرسش نامه سنجش سبک رهبری تحول آفرین……………………………….42  
    3-4-2.      پرسش نامه سنجش هوش معنوی……………………………………………………..43  
  3-5. روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………44  
  3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………..44  
4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  
  4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….46  
  4-2. اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………….46

یک مطلب دیگر :
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی
 
    4-2-1.      جنسیت……………………………………………………………………………………………….46  
    4-2-2.      دانشگاه………………………………………………………………………………………………..47  
  4-3. شاخص های توصیفی………………………………………………………………………………………………48  
   

4-3-1.    توصیف آماری هوش معنوی و ابعاد آن…………………………………………………48 

 

 
    4-3-2.     توصیف آماری رهبری تحول آفرین و ابعاد آن…………………………………….49  
  4-4. تحلیل های آمار استنباطی……………………………………………………………………………………..50  
    4-4-1.     بررسی سطح هوش معنوی و ابعاد آن…………………………………………………50  
    4-4-2.     بررسی سطح رهبری تحول آفرین و ابعاد آن………………………………………52  
  4-5. چارچوب نظری و فرضیات  پژوهش ………………………………………………………………………53  
5 فصل پنجم: ارائه نتایج  
  5-1. خلاصه یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………….60  
  5-2. خلاصه نتایج فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………60  
   

5-2-1.     خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………60 

 

 

 

 

 
    5-2-2.         جنسیت  خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………61  
    5-2-3.     خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………….61  
    5-2-4.     خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………….62  
    5-2-5.  خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………62  
  5-3. یافته های جانبی………………………………………………………………………………………………………63  
    5-3-1.     بررسی سطح هوش معنوی و ابعاد آن………………………………………………….63  
    5-3-2.  بررسی سطح رهبری تحول آفرین و ابعاد آن……………………………………….63  
 

5-3.         ارائه پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………63 

 

 
     
فهرست منابع    
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………65    
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………..69    
پیوست ها    
پیوست شماره 1.  پرسشنامه هوش معنوی………………………………………………………………………………….73    
پیوست شماره 2.  پرسشنامه سبک رهبری تحول آفرین……………………………………………………………75    

 

مقدمه

جهانی شدن به عنوان یک فرایند فراگیر و گسترده، مرزهای ملی کشورها را در نوردیده و با رسوخ پذیر کردن حاکمیت دولتها زمینه را برای تغییر و تحولات عمده در سطوح سازمانی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آورده است (زنگویی و نبی زاده، 1393).

در عصر حاضر سازمان ها به طور فزآینده ای با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند، بنابراین به منظور بقاء و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. در واقع سازمان هایی کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیدا کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند. امروزه اکثر سازمان ها برای حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز به تغییر دارند؛ تغییرات سریع مستلزم آن است که سازمان ها دارای رهبران و کارکنانی باشند که انطباق پذیر بوده و به صورت موثر کار کنند، به طور مداوم سیستم ها و فرآیند ها را بهبود بخشند و محیط پیرامون خود را درک کنند (ویل[1]، 1996).

محیط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر روی شرکت های مختلف می توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت های بزرگی ایجاد می کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معینی  بدست می آورند تا برای سازمان و کار خود موثر واقع شوند (گلمن[2]،2002: 78).

به گفته استاگلین (1948) تعریف هایی که از رهبری شده است، از نظر تعداد، معادل یا برابر تعداد کسانی است که درصدد ارائه تعریفی از آن برآمده اند (رابینز[3]،1987:23). از نظر تری[4] رهبری عبارتست از: عمل تأثیرگذاری بر افراد، به طوری که از روی میل و علاقه برای دستیابی به هدف های گروهی تلاش کنند (سید جوادین،1380). کونتز[5] و ادانل[6] می نویسد: «رهبری، تأثیرگذاری بر افراد است؛ تا تحقق هدف مشترکی را دنبال کنند» (هاندر[7]،2000: 12).

تاننبوم[8] و مازاریک[9] رهبری را این گونه تعریف می کنند: «استفاده از فرآیند ارتباط در موقعیتی خاص، برای اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آن به سوی مقصد یا مقاصدی خاص» (سید جوادین،1380). به طور کلی می توان رهبری را عبارت از فرآیند نفوذ بر فعالیت های یک گروه سازمان یافته برای تحقق اهداف خاص تعریف کرد.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *