پایان نامه نگرش شهروندان تهرانی نسبت به پلیس جامعه محور

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی

 

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: جامعه شناسی

عنوان:

بررسی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به رابطه راهبرد پلیس جامعه محور با احساس امنیت اجتماعی پایدار

  

بهمن 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول، مقدمات پزوهش. 1

1-1- مقدمه. 1

2-1- بیان مساله. 2

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

4-1- اهداف تحقیق. 5

5-1- سوالات تحقیق. 6

1-5-1- سوالات اصلی. 6

2-5-1- سوالات فرعی. 6

6-1- تعریف مفاهیم اساسی تحقیق. 7

1-6-1- پلیس جامعه محور. 7

2-6-1-  امنیت. 7

1-2-6-1- گفتمان امنیت منفی. 8

2-2-6-1 گفتمان امنیت مثبت. 8

3-6-1- احساس امنیت. 8

4-6-1 امنیت اجتماعی. 10

5-6-1- امنیت فرهنگی. 10

6-6-1- امنیت اقتصادی. 11

7-6-1-  امنیت سیاسی. 11

8-6-1-  امنیت اجتماعی پایدار. 12

9-6-1-  اعتماد اجتماعی. 12

1-9-6-1-  انواع اعتماد. 14

1-1-9-6-1- اعتماد بنیادین. 14

2-1-9-6-1- اعتماد بین شخصی. 15

3-1-9-6-1- اعتماد عام یا تعمیم یافته. 16

10-6-1-  مشارکت اجتماعی. 17

11-6-1  مفهوم انسجام. 18

فصل دوم، مفاهیم نظری پژوهش. 20

1-2- مقدمه. 20

2-2- پیشینه پژوهش. 20

1-2-2- پژوهش های داخلی. 20

2-2-2- پژوهش های خارجی. 23

3-2- تاریخچه تئوری پلیس جامعه محور. 25

1-3-2- دوره سیاسی. 25

2-3-2- دوره اصلاحات. 25

3-3-2- عصر مشارکت پلیس با جامعه(جامعه گرایی). 26

4-2- مبانی نظری. 28

1-4-2- نظریه های نظم اجتماعی. 28

1-1-4-2- آگوست کنت. 28

2-1-4-2- امیل دورکیم. 29

3-1-4-2- ترنر. 31

4-1-4-2- آنتونی گیدنز. 31

5-1-4-2- پارسونز. 32

6-1-4-2- چلپی. 34

2-4-2- نظریه های تضاد. 37

1-2-4-2- مارکس. 37

2-2-4-2- جرج زیمل. 38

3-4-2- نظریه های کنترل اجتماعی. 38

1-3-4-2- تراویس هیرسچی. 40

4-4-2-  نظریه بی سازمانی اجتماعی. 42

5-4-2-  تئوری پنجره های شکسته. 43

6-4-2- تئوری امنیت محل سکونت. 44

1-6-4-2-  والتر رکلس. 44

7-4-2- نظریه های مشارکت. 45

1-7-4-2-  جین جکوبز. 45

2-7-4-2- بوزان. 46

3-7-4-2- ویور. 46

4-7-4-2- آیزن و فیش باین. 47

8-4-2- نظریه محرومیت نسبی. 47

9-4-2-  نظریه قربانی شدن مستقیم. 48

10-4-2- نظریه آسیب پذیری. 48

11-4-2- نظریه نگرانی – اجتماع. 49

12-4-2- نظریات سرمایه اجتماعی. 49

1-12-4-2- هانی فان. 50

2-12-4-2- مارکس. 51

3-12-4-2- بوردیو. 52

4-12-4-2- فوکویاما. 53

5-12-4-2- اینگلهارت. 53

6-12-4-2- استفن باس. 53

7-12-4-2- کلمن. 54

پایان نامه و مقاله

8-12-4-2- پاتنام. 56

9-12-4-2- عبدالهی و موسوی. 58

13-4-2-  انواع سرمایه اجتماعی. 59

1-13-4-2- سرمایه اجتماعی مقید کننده:. 59

2-13-4-2- سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده:. 59

3-13-4-2- سرمایه اجتماعی پیوند دهنده. 59

14-4-2- تئوری پیوندهای ظریف. 62

15-4-2- تئوری شکاف ساختاری. 63

16-4-2- تئوری منابع اجتماعی. 63

5-2- چهارچوب نظری. 64

6-2- مدل نظری. 71

7-2- فرضیات پزوهش. 72

فصل سوم روش شناسی پژوهش. 74

1-3- مقدمه. 74

2-3- نوع و روش تحقیق. 74

3-3- ابزار تحقیق. 75

4-3- جامعه آماری. 75

5-3- واحد تحلیل. 75

6-3- نمونه آماری و شیوه تعیین حجم نمونه. 76

7-3- زمان پژوهش. 79

8-3- مفاهیم و شاخص ها. 79

1-8-3- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای زمینه‌ای. 77

1-1-8-3- سن- تعریف مفهومی و عملیاتی. 77

2-1-8-3-  جنس – تعریف مفهومی و عملیاتی. 77

3-1-8-3-  وضع تاهل- تعریف مفهومی و عملیاتی. 77

4-1-8-3-  سطح تحصیلات – تعریف مفهومی و عملیاتی. 77

5-1-8-3-  درآمد ماهیانه – تعریف مفهومی و عملیاتی. 78

6-1-8-3- طبقه. 78

2-8-3- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل. 78

1-2-8-3- تعریف مفهومی راهبرد پلیس جامعه محور. 78

2-2-8-3- تعریف عملیاتی راهبرد پلیس جامعه محور. 80

3-2-8-3- تعریف مفهومی عملکرد پلیس(رویکرد سنتی). 81

4-2-8-3- تعریف مفهومی اعتماد اجتماعی. 84

5-2-8-3- تعریف عملیاتی اعتماد اجتماعی. 84

6-2-8-3-  تعریف مفهومی مشارکت اجتماعی:. 85

7-2-8-3- تعریف عملیاتی مشارکت اجتماعی. 85

8-2-8-3-  تعریف مفهومی انسجام اجتماعی. 87

9-2-8-3- تعریف عملیاتی انسجام اجتماعی. 87

9-2-8-3- تعریف عملیاتی مفهوم آگاهی افراد از کنش های پلیسی   89

3-8-3- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته. 90

1-3-8-3- تعریف مفهومی احساس امنیت اجتماعی. 90

2-3-8-3- تعریف عملیاتی احساس امنیت اجتماعی. 91

9-3- اعتبار و پایایی پژوهش. 92

1-9-3- اعتبار. 93

2-9-3- پایایی. 94

1-4- فصل چهارم یافته های پژوهش. 99

2-4- مقدمه. 99

یک مطلب دیگر :

3-4- یافته‌های توصیفی تحقیق. 99

1-3-4- متغیرهای جمعیت‌شناختی تحقیق. 99

1-1-3-4-  جنس. 99

2-1-3-4-  سن. 100

3-1-3-4- وضعیت تاهل. 100

4-1-3-4- سطح تحصیلات. 101

5-1-1-4- درآمد ماهیانه خانواده (بدون احتساب یارانه‌ها). 102

5-1-3-4- طبقهی اقتصادی. 102

6-1-3-4- منطقه سکونت. 103

2-3-4- متغیرهای اصلی تحقیق. 103

1-2-3-4- احساس امنیت اجتماعی. 103

2-2-3-4-  رویکرد سنتی نیروی انتظامی. 107

3-2-3-4- مشارکت اجتماعی. 113

4-2-3-4-  اعتماد به نیروی انتظامی. 116

5-2-3-4- آگاهی مردم از کنش های پلیس. 118

6-2-3-4- انسجام اجتماعی مردم و نیروی انتظامی. 120

7-2-3-4- پلیس جامعه محور. 123

4-4- یافته‌های استنباطی دو متغیره. 124

1-4-4- رویکرد سنتی. 124

2-4-4- مشارکت اجتماعی. 125

3-4-4- اعتماد اجتماعی. 126

4-4-4- آگاهی از کنش های پلیس. 127

5-4-4-  انسجام اجتماعی. 128

6-4-4-  پلیس جامعه محور و امنیت اجتماعی. 128

7-4-4- سن. 129

8-4-4- درآمد. 130

9-4-4-  تفکیک محلات. 131

10-4-4- تحصیلات. 132

11-4-4-  آزمون رابطه بین جنسیت و نگرش به پلیس جامعه محور   133

1-5- مقدمه. 136

2-5- نتایج تحقیق. 136

1-2-5- نتایج تجربی تحقیق. 136

2-2-5- نتایج نظری تحقیق. 139

3-5- پیشنهادات تحقیق. 141

1-3-5- پیشنهادات پژوهشی. 141

2-3-5- پیشنهادات کاربردی. 142

4-5- محدودیت‌های تحقیق. 143

5-5- ملاحظات اخلاقی تحقیق. 143

فهرست منابع. 146

الف) منابع فارسی. 146

ب)  منابع لاتین. 152

ضمائم، پرسشنامه. 155

 

فهرست جداول

جدول2.1: مقایسه سه دوره ی اداره ی امور پلیسی.. 27

جدول2-2: تعاریف، کارکردها، سطوح عملکردی و بازدهی سرمایه اجتماعی   61

جدول3-2: وجوه اشتراک جامعه محوری پلیس و سرمایه اجتماعی. 69

جدول1-3 مراحل انتخاب نمونه های آماری. 76

جدول 2-3 مناطق جغرافیایی منتخب حاصل از نمونه گیری ها. 78

جدول 3-3 تعداد نمونه های انتخابی در مناطق جغرافیایی بر حسب جمعیت   79

جدول3.3.تفاوت های رویکردهای پلیس سنتی و جامعه گرا. 80

جدول 6-3 تعریف عملیاتی عملکرد پلیس(رویکرد سنتی). 81

جدول7-3تعریف عملیاتی عملکرد پلیس(رویکرد سنتی). 83

جدول 8-3 گویه های اندازه گیری اعتماد اجتماعی مردم به نیروهای انتظامی. 84

جدول 9-3 گویه های اندازه گیری مشارکت افراد در فعالیت های پلیس   85

جدول 10-3 تعریف عملیاتی انسجام اجتماعی. 87

جدول 11-3 تعریف عملیاتی مفهوم آگاهی افراد از کنش های پلیسی   89

جدول4-3 تعریف عملیاتی احساس امنیت اجنماعی. 19

جدول5-3 تعریف عملیاتی احساس امنیت اجنماعی. 92

جدول 12-3 نتایج مربوط به آزمون روایی مقیاس. 97

جدول (1-4): توزیع فراوانی متغیر جنس پاسخگویان. 99

جدول (1-4): آماره‌های توصیفی متغیر سن. 100

جدول (3-4): توزیع فراوانی متغیروضعیت تاهل پاسخگویان. 101

جدول (4-4): آماره‌های توصیفی متغیر سطح تحصیلات پاسخگویان. 101

جدول (5-4): آماره‌های توصیفی متغیر میزان درآمد ماهیانه (بر حسب تومان). 102

جدول (6-4): توزیع فراوانی متغیر طبقه اقتصادی. 102

جدول (7-4): آماره‌های توصیفی متغیر منطقه سکونت. 103

جدول (7-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر احساس امنیت   105

جدول (8-4): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر احساس امنیت اجتماعی   107

جدول (8-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیررویکرد سنتی نیروی انتظامی. 111

جدول (9-4): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر رویکرد سنتی نیروی انتظامی. 113

جدول (10-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر مشارکت اجتماعی   115

جدول (10-4): آماره‌های توصیفی مشارکت اجتماعی. 116

جدول (11-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر اعتماد به نیروی انتظامی. 117

جدول (12-4): آماره‌های توصیفی متغیر اعتماد به نیروی انتظامی   118

جدول (13-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 119

جدول (14-4): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 120

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *