2-2-4) اهمیت هوش هیجانی.. 24
2-2-5) رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی.. 26
2-2-6) مدلهای هوش هیجانی.. 26
2-2-7) انواع هوش هیجانی (فردی و اجتماعی) 31
2-2-8) هوش هیجانی در سازمان و مدیریت.. 32
2-2-9) ویژگی مدیر با هوش هیجانی.. 33
2-3) بخش سوم: خلاقیت.. 36
2-3-1) مقدمه. 36
2-3-2) تعاریف و مفاهیم خلاقیت.. 36
2-3-3) سطوح خلاقیت.. 38
2-3-4) دیدگاه‌ها در مورد افراد خلاق. 39
2-3-5)  عوامل موثر بر خلاقیت.. 39
2-3-6)  مدلهای خلاقیت.. 43
2-3-6-1)  الگوی کشش بازار. 43
2-3-6-2) الگوی فشار فناوری.. 43
2-3-6-3) الگوی تلفیقی.. 44
2-3-7) فرایند خلاقیت.. 45
2-3-8)  خلاقیت سازمانی و عوامل کلیدی موثر در موفقیت آن از دیدگاه صاحب نظران. 48
2-3-9) تفاوت خلاقیت با نوآوری.. 51
2-3-10) تکنیک‌های خلاقیت و نوآوری.. 53
2-3-11) ویژگی‌های سازمان خلاق. 59
2-3-12) نقش مدیر در پرورش خلاقیت.. 60

پایان نامه

2-4) بخش چهارم: پیشینه مطالعاتی.. 62
2-4-1) پیشینه مطالعاتی داخل کشور. 62
2-4-2) پیشینه مطالعاتی خارج از کشور. 64
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه. 68
3-2) روش اجرای تحقیق. 68
3-3) جامعه و نمونه  آماری.. 68
3-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. 69
3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 69
3-5-1)پرسشنامه خلاقیت.. 69
3-5-2)پرسشنامه هوش هیجانی.. 70
3-5-3) پرسشنامه رابطه رهبر – عضو. 70
3-6) روایی ابزار اندازه‌گیری.. 70
3-7) پایایی ابزار اندازه‌گیری.. 70
3-8) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 71
فصل چهارم: روش اجرای تحقیق
4-1) مقدمه. 73
4- 2) توصیف متغیرهای سئوالات عمومی پرسشنامه. 74
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق. 78
4–4) بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق. 81

یک مطلب دیگر :

4-5) آزمون فرضیه‌های تحقیق. 82
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه. 86
5-2) نتایج آمار توصیفی.. 86
5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان. 86
5-2-2) توصیف متغیر خلاقیت.. 86
5-2-3)  توصیف متغیر هوش هیجانی.. 86
5-2-4) توصیف متغیر مبادله رهبر- عضو. 86
5-3) نتایج آزمون فرضیه‌ها 87
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق. 88
5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده 90
5-6) محدودیت‌های تحقیق. 90
منابع. 92
پیوست.. 97
چکیده لاتین.. 110
 فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 2-1) ویژگی ها و عناصر تشكیل دهندة مدلهای سه گانه هوش عاطفی. 30
جدول 3-1) آلفای کرانباخ. 71
جدول 4- 1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 74
جدول 4-2) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 75
جدول 4-3) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان. 76
جدول 4-4) توصیف سن پاسخ دهندگان. 77
جدول 4-5) توصیف متغیر خلاقیت.. 78
جدول 4- 6) توصیف متغیر هوش هیجانی.. 79
جدول 4-7) توصیف متغیر مبادله رهبر – پیرو. 80
جدول4-8) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق. 81
جدول 4-9) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان گیلان  82
جدول 4-10) ضریب همبستگی بین مبادله رهبر پیرو و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان گیلان  83
جدول 4-11) آزمون رگرسیون سلسله  چندگانه مبادله رهبر پیرو در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان  84
 
 

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                         صفحه
نمودار 4-1) میله‌ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 74
نمودار 4-2) میله‌ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 75
نمودار 4-3) هیستوگرام  سابقه کار پاسخ دهندگان. 76
نمودار 4-4) هیستوگرام سن پاسخ دهندگان. 77
نمودار 4- 5) هیستوگرام  متغیرخلاقیت.. 78
نمودار 4- 6) هیستوگرام  متغیر هوش هیجانی.. 79

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                       صفحه
شکل 1-1) مدل تحلیلی تحقیق. 7
شکل2-1) مبادله رهبر- پیرو. 18
شکل2-2)  مدل کشش بازار. 43
شکل2-3) مدل فشار فناوری.. 44
شکل 2-4)  مدل تلفیقی فرایند خلاقیت 44
شکل 2-5) فرایند پنج مرحله‌ای معرفی خلاقیت در سازمانها 48
 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *