3ـ3ـ2ـ اطلاعات و رایانه ………………………………………………………………………………………………………… 25
4ـ3ـ2ـ سیستم های  اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………… 27
1ـ4ـ3ـ2ـ سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری …………………………………………………………………….. 27
2ـ4ـ3ـ2ـ سیستم خبره یا هوشمند ………………………………………………………………………………………. 29
3ـ4ـ3ـ2ـ سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………….. 32
5ـ3ـ2ـ شبکه های ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………. 36
6ـ3ـ2ـ سازمان شبکه ای ………………………………………………………………………………………………………. 40
7ـ3ـ2ـ نقش اینترنت …………………………………………………………………………………………………………….. 40
8ـ3ـ2ـ کاربردهای اینترنت ……………………………………………………………………………………………………. 41
9ـ3ـ2ـ اینترانت …………………………………………………………………………………………………………………….. 42
10ـ3ـ2ـ اکسترانت ………………………………………………………………………………………………………………… 43
11ـ3ـ2ـ  فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)  و مدیریت دانش ……………………………………………… 43
12ــ3ـ2ـ تعاریف مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………… 46
13ــ3ـ2ـ انواع دانش …………………………………………………………………………………………………………….. 47
14ـ3ـ2ـ ابزارهای مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………… 48
15ـ3ـ2ـ مزایای مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………… 49
16ـ3ـ2ـ کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرآیندهای مدیریت دانش ………………………. 51

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

17ـ3ـ2ـ نقش فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش ………………………………………………………………….. 57
18ـ3ـ2ـ عملکرد سازمان ………………………………………………………………………………………………………. 59
19ـ3ـ2ـ آشنایی با شهرداری ………………………………………………………………………………………………… 63
4ـ2ـ بخش چهارم: مرور نظری ………………………………………………………………………………………………. 64
1ـ4ـ2ـ مدلهای فرآیندی مدیریت دانش ………………………………………………………………………………… 64
1ـ1ـ4ـ2ـ مدل مفهومی مدیریت دانش نیومن ……………………………………………………………………….. 64
2ـ1ـ4ـ2ـ مدل حلزونی دانش ……………………………………………………………………………………………….. 66
3ـ1ـ4ـ2ـ مدل واتسون ………………………………………………………………………………………………………….. 67
5ـ1ـ4ـ2ـ مدل هیسیگ ………………………………………………………………………………………………………… 68
8ـ1ـ4ـ2ـ مدل پایه ها ی ساختمان دانش …………………………………………………………………………….. 68

یک مطلب دیگر :

2ـ4ـ2ـ نظریه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………………………… 73
1ـ2ـ4ـ2ـ نظریه ها ی اقتصادی …………………………………………………………………………………………….. 73
2ـ2ـ4ـ2ـ نظریه ها ی رفتاری ……………………………………………………………………………………………….. 74
3ـ2ـ4ـ2ـ نظریه فرهنگی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ………………………………………………………… 76
4ـ2ـ4ـ2ـنظریه سیستمی ……………………………………………………………………………………………………… 87
3ـ4ـ2ـ مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….93
4ـ4ـ2ـ فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 96
فصل سوم : روش شناسی ………………………………………………………………………………. 97
1ـ3ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 98
2ـ3ـ تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش  ……………………………………………………………………… 98
3ـ3ـ روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………… 100
4ـ3ـ اعتبار و پایایی تحقیق  …………………………………………………………………………………………………… 103
فصل چهارم: توصیف و تحلیل یافته ها  …………………………………………………………….. 106
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
1ـ4ـ بخش اول: توصیف یافته ها …………………………………………………………………………………………… 108
2ـ4ـ بخش دوم: تحلیل یافته ها ……………………………………………………………………………………………. 131
فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………….. 141
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….142
1ـ5ـ جمع بندی یافته ها ………………………………………………………………………………………………………. 143
2ـ5ـ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 147
3ـ5ـ محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 153
4ـ5ـ پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 153
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 155
پیوست ………………………………………………………………………………………………………… 167
 
 
 
فصل اول :
کلیات پژوهش
 
 
 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *