اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

سؤال های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 9

فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 10

تعاریف نظری مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………… 10

تعاریف عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………… 11

متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 12

متغیر پیش بین …………………………………………………………………………………………………………………….. 12

متغیر ملاک …………………………………………………………………………………………………………………………. 12

متغیرهای کنترل …………………………………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول تنظیم شناختی هیجان …………………………………………………………………………………………… 14

تعریف تنظیم هیجان …………………………………………………………………………………………………………… 15

مدل های تنظیم هیجان ………………………………………………………………………………………………………… 16

در تنظیم هیجان چه چیزی تنظیم می شود؟ …………………………………………………………………………… 16

تفاوت های فردی در تنطیم هیجان ………………………………………………………………………………………. 18

اصلاح راهبردهای تنظیم هیجان از طریق مدل گراس ……………………………………………………………… 20

مدیریت، تنظیم و خود تنظیمی هیجانی …………………………………………………………………………………. 22

راهبردهای مقابله ای شناختی تنظیم هیجان ……………………………………………………………………………. 23

بخش دوم ذهن آگاهی

ذهن آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………27

بخش سوم کمال گرایی

کمال گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………… 34

مدل شناختی- رفتاری کمال گرایی ………………………………………………………………………………………  36

عوامل نگهدارنده کمال گرایی …………………………………………………………………………………………….. 41

بخش چهارم اضطراب امتحان

اضطراب امتحان ………………………………………………………………………………………………………………… 43

علائم روانشناختی و شناختی اضطراب …………………………………………………………………………………. 44

مؤلفه های اضطراب …………………………………………………………………………………………………………… 44

بحران اضطراب در نوجوانی ……………………………………………………………………………………………….. 49

پایان نامه نقش تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش ­آموزان پسر سال سوم دبیرستان

صفاتی که باعث ایجاد اضطراب می شوند …………………………………………………………………………….. 50

پیامد های اضطراب ……………………………………………………………………………………………………………. 51

مدل ها و نظریه های اضطراب امتحان ………………………………………………………………………………… 53

نظریه توجهی- شناختی ……………………………………………………………………………………………………. 53

مدل اضطراب موقعیت – خصیصه …………………………………………………………………………………….. 53

مدل تداخل …………………………………………………………………………………………………………………….. 54

مدل کمبودها ………………………………………………………………………………………………………………….. 54

مدل نقص و کمبود دوگانه ………………………………………………………………………………………………… 54

عوامل مؤثر در بروز اضطراب امتحان ………………………………………………………………………………….. 54

عوامل فردی و شخصی …………………………………………………………………………………………………….. 54

عوامل آموزشگاهی و اجتماعی …………………………………………………………………………………………… 57

عوامل خانوادگی ……………………………………………………………………………………………………………… 57

پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش

پژوهش های انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………………….. 58

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………………………. 63

جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………… 68

فصل سوم روش انجام پژوهش

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 71

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………… 71

روش نمونه گیری و تعداد نمونه ……………………………………………………………………………………….. 71

ابزارهای اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 71

پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران ……………………………………………………………………………….. 71

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون …………………………………………………………………………………… 72

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران ………………………………………………………….. 72

پرسشنامه ذهن آگاهی رایان و براون ……………………………………………………………………………………. 74

فرآیندهای اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 74

روش تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 74

آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. 74

آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………  74

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 76

آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………… 76

تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………………….. 81

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها     

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… 89

جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………… 92

محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 93

پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………….. 93

پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………. 94

منابع

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 95

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………… 98

پیوست ها

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 4-1:  تعداد نمونه، میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها در متغیر تنظیم شناختی هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

جدول4-2: جدول میانگین و انحراف استاندارد توزیع نمرات دانش آموزان در مولفه های کمال گرایی… 78

جدول 4-3: جدول میانگین و انحراف استاندارد توزیع نمرات دانش آموزان در متغیر ذهن آگاهی………. 79

جدول 4-4: ضریب پراکندگی دانش آموزان در متغیر های کمال گرایی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

جدول 4-5: جدول ضریب همبستگی و ضریب تعیین تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان ………. 81

جدول 4-6: جدول ضریب همبستگی و ضریب تعیین کمال گرایی با اضطراب امتحان ……………………. 82

جدول 4-7: جدول ضریب همبستگی و ضریب تعیین ذهن آگاهی با اضطراب امتحان …………………….83

جدول 4-8: نتایج تحلیل وریانس یک متغیری روی میانگین کمال گرایی، تنظیم هیجان شناختی و ذهن آگاهی دربررسی اضطراب امتحان  برای بررسی معناداری رگرسیون گام به گام ………………………………. 84

جدول 4-9: نتایج  تحلیل رگرسیون چند متغیری کمال گرایی،  در پیش بینی اضطراب امتحان  دانش آموزان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

جدول 4-10 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری تنظیم شناختی هیجان، در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان ………………………………………………………………………………………………………………………… 86

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون  چند متغیری ذهن آگاهی، در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل2-1: پنج خانواده از فرآیندهای تنظیم هیجان مطابق با مدل کیفیت تولید هیجان ……………………….. 20

نمودار4-1: نمودار میانگین و انحراف استاندارد توزیع نمرات دانش آموزان در مولفه های تنظیم شناختی هیجان ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

نمودار4-2: نمودار میانگین و انحراف استاندارد توزیع نمرات دانش آموزان در مولفه های کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

نمودار4-3: نمودار میانگین و انحراف استاندارد توزیع نمرات دانش آموزان در متغیر ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

نمودار4-4: نمودار مقایسه ضریب پراکندگی نمرات دانش آموزان در متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

 

 

چکیده

مقدمه: موقعیت امتحان می تواند واکنش های اضطرابی را در بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان ایجاد کند. از طرفی علی رغم حجم وسیع متون تحقیقی در زمینه اضطراب امتحان، تحقیقات انگشت شماری به به نقش راهبردهای تنظیم هیجانی، کمال‏گرایی و ذهن آگاهی در زمان امتحان و اضطراب امتحان پرداخته اند.

روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه مورد مطالعه 186 دانش آموز پسر سال سوم دبیرستان می باشد.داده های پژوهش پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه های کمال گرایی هیل و همکاران، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران، ذهن آگاهی رایان و براون و اضطراب امتحان ساراسون با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که بین تنظیم شناختی هیجان، کمال گرایی و ذهن آگاهی با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه مثبت معنادار وجود دارد و این سه متغیر به طور مثبت و معناداری اضطراب امتحان را پیش بینی کردند.

بحث: با توجه به نتایج بدست آمده، دانش آموزانی که دارای ضعف در تنظیم شناختی، خصوصیات کمال گرایی منفی و ذهن آگاهی دارند رابطه مثبت و معناداری را با اضطراب امتحان نشان می دهند و هر سه متغیر(تنظیم شناختی هیجان، کمال گرایی، ذهن آگاهی) پیش بینی کننده اضطراب امتحان دانش آموزان می- باشد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *