2-5-2-تاریخ 5 هزارساله بیمه در ایران. 22
2-5-3-بیمه در ایران. 23
2-5-4- تصویب قانون بیمه در ایران. 24
2-6- تعریف فرهنگ… 27
2-7- بیمه در فرهنگ ایرانی.. 30
2-9-صنعت بیمه در ایران 38
2-11-تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر‌ بیمه. 43
2-12- مزایا‌ و معایب تجارت الکترونیک… 43
2-14-مدل های تجارت‌ الکترونیک‌ در شرکتهای بیمه‌ای.. 47
2-15-شرکت‌های بیمه. 49
2-16-محصولات بیمه‌ای مـناسب بـرای فـروش الکترونیکی.. 50
2-17- مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور. 51
2-17-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور. 51
2-17-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 53
فصل سوم :روش پژوهش… 58
3-مقدمه. 59
3-1- روش تحقیق. 59
3-2- جامعه آماری.. 59
3-3- روش نمونه گیری.. 60
3-4- معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 60
3-5- روش جمع آوری داده ها 60
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 60
3-8- روایی پرسشنامه. 61

پایان نامه

3-9- پایایی پرسشنامه. 61
3-10- فرمول محاسبه توزیع داده پرسشنامه. 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 63
4-مقدمه. 64
4-1- تجزیه و تحلیل توصیفی  فرضیه های پرسشنامه. 64
4-2-تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه های  پرسشنامه. 69
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات.. 80
5-مقدمه. 81
5-1-خلاصه تحقیق. 81
5-2- بحث و نتیجه گیری.. 81
5-3 پیشنهادات کاربردی.. 85
5-4- پیشنهادات برای پژوهش های آینده 86
5-4- محدودیت های پژوهش… 87
ضمائم. 95
Abstract 100

 
فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
جدول 4-1-فراوانی تأثیر تجارت الکترونیکی بر شرکت های بیمه 64
جدول 4-2-فراوانی ریسک پذیر بودن بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه 65
جدول 4-3- فراوانی تأثیرگذاری بازاریای الکترونیکی  به علت سرعت کارایی و کاهش هزینه در گسترش فرهنگ بیمه 66
جدول4-4- فراوانی تأثیرگذاری وارد کردن بحث بیمه در کتب آموزشی مدارس 67
جدول 4-5- فراوانی نداشتن بازاریابی الکترونیکی خاص شرکت های بیمه درگسترش فرهنگ بیمه 68
جدول آزمون آلفای کرونباخ فرضیه اول 70
جدول آزمون همبستگی پیرسون فرضیه اول 71
جدول آزمون آلفای کرونباخ فرضیه دوم 72
جدول آزمون همبستگی پیرسون فرضیه دوم 73
جدول آزمون آلفای کرونباخ فرضیه سوم 74
جدول آزمون همبستگی پیرسون فرضیه سوم 75
جدول آزمون آلفای کرونباخ فرضیه چهارم 76
جدول آزمون همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 77
جدول آزمون آلفای کرونباخ فرضیه پنجم 78
جدول آزمون همبستگی پیرسون فرضیه پنجم 79
جدول آزمون آلفای کرونباخ فرضیه ششم 80
جدول آزمون همبستگی پیرسون فرضیه ششم 81

 
 
فهرست نمودارها

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
نمودار 4-1- تأثیر تجارت الکترونیکی بر شرکت های بیمه 64
نمودار4-2- ریسک پذیر بودن بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه 65
نمودار 4-3- تأثیرگذاری بازاریای الکترونیکی  به علت سرعت کارایی و کاهش هزینه در گسترش فرهنگ بیمه 66
نمودار 4-4- تأثیرگذاری وارد کردن بحث بیمه در کتب آموزشی مدارس 67

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *