2-26 مفهوم آموزش کارکنان. 50
2-27  اهمیت و اهداف آموزش کارکنان. 52
2-28  الگوی نیازسنجی آموزشی.. 53
2-29  عوامل تأثیر گذار بر نظام آموزش کارکنان. 54
2-30  الگوی جامع آموزش… 55
2-31  مفهوم ارزیابی اثربخشی آموزش… 56
2-32  سطوح ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی.. 57
2-33  مزایای آموزش… 58
2-34  کارکردهای آموزش… 59
2-35  مدل مفهومی پژوهش… 60
2-36 پیشینه تحقیق: 61
2-36-1 پیشینه داخلی: 61
2-36-1 پیشینه خارجی.. 64
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه: 67
3-2 روش تحقیق: 67
3-3 جامعه و نمونه آماری.. 67
3-4 روش جمع آوری اطلاعات.. 69
3-5 ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 70
3-5-1 روایی پرسشنامه. 70
3-5-2 پایایی پرسشنامه. 71
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه. 75
4- 2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 76
4- 2- 1 توصیف متغیر های جمعیت شناختی کارکنان: 76
4- 2- 2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی مشتریان: 81

پایان نامه

4 – 3  توصیف متغیرهای تحقیق: 85
4 –  4  آزمون نرمالیته: 90
4 – 5  بررسی مدل تحقیق. 91
4-5-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 92
4- 5 -2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 93
4 – 5 – 3  بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق. 94
4-6 تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق. 95
4 – 7 آزمون فرضیه ها 95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه. 98
5-2 خلاصه تحقیق. 98
5-3 نتایج آمار توصیفی.. 99
5-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. 100
5-7 پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق. 101
5-8 ارایه پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 103
5-9 محدودیت های تحقیق. 103
فهرست منابع: 104

فهرست جداول
عنوان                                                                                                             صفحه
جدول 2-1) ارتباط بین ابعاد كیفیت خدمات مالیاتی و مواد قانون مالیات های مستقیم، آیین نامه ها 48
جدول3-1) حجم نمونه به تفکیک واحد های اداری.. 69
جدول 3-1) تفکیک سوالات پرسشنامه. 70
جدول 3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه. 72
جدول 4 –  1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 76
جدول 4 – 2) توصیف متغیروضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 77
جدول 4 – 3 ) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 78
جدول 4 – 4 ) توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان. 79
جدول 4 – 5 ) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 80
جدول 4 – 6 ) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 81

یک مطلب دیگر :

جدول 4 – 7 ) توصیف متغیروضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 82
جدول 4 – 8 ) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 83
جدول 4 – 9 ) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 84
جدول 4 –  10 ) توصیف متغیر دسترسی به آموزش… 85
جدول 4 – 11 ) توصیف متغیر مزایای آموزش… 86
جدول 4 – 12 ) توصیف متغیر حمایت از آموزش… 87
جدول 4 –  13) توصیف متغیر تعهد سازمانی.. 88
جدول 4 –  14 ) توصیف متغیر کیفیت خدمات.. 89
جدول 4 – 15 ) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته. 90
جدول4 – 16) علایم متغیرها 91
جدول 4 – 17) شاخص های معنی داری و برازش مدل. 94
جدول4 – 18) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری.. 95
 
 
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                             صفحه
نمودار 2-1 ) دیدگاههای نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی.. 28
نمودار 4- 1 ) میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 76
نمودار 4 –  2 ) میله ای  متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 77
نمودار 4 –  3) میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان. 78
نمودار 4 –  4 ) میله ای  متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان. 79
نمودار 4 – 5  ) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 80
نمودار 4 – 6) میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 81
نمودار 4 –  7 ) میله ای  متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 82
نمودار 4 – 8 ) میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان. 83
نمودار 4 –  9 ) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 84
نمودار 4 – 10 ) هیستوگرام  متغیر دسترسی به آموزش… 85
نمودار 4 – 11 ) هیستوگرام  متغیر مزایای آموزش… 86
نمودار 4 – 12 ) هیستوگرام  متغیر حمایت از آموزش… 87
نمودار 4 –  13) هیستوگرام  متغیر تعهد سازمانی.. 88
نمودار 4 –  14 ) هیستوگرام  متغیر کیفیت خدمات.. 89
نمودار 4 – 15 ) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) 92
نمودار 4 –  16 ) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 93
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                             صفحه
 
شکل 1-1 : مدل  مفهومی تحقیق منبع. 7
شکل 2-1: تعهد در مقام چرخه تقویت کننده 21
شکل 2-2 : عوامل سه گانه اثرگذار برتعهد سازمانی. 24
شکل 2-3 : پیش شرط ها و پیامدهای تعهد سازمانی. 29
شكل 2-4 : استقرار عملی مدیریت کیفیت فراگیر. 34
شکل 2-5 : مدل  مفهومی تحقیق. 60


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *